Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Котикова Олена Іванівна

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

МНАУ. Котикова Олена Іванівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.Котикова Олена Іванівна
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри

Біографія
Середню школу Котикова Олена закінчила у 1994 році і того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. Після закінчення у 1999 році Миколаївської державної аграрної академії працювала асистентом кафедри економіки сільського господарства. З 2000 року по 2002 рік навчалася в аспірантурі Національного університету "Києво-Могилянська академія", після закінчення якої у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Еколого-економічна ефективність використання потенціалу земельних ресурсів (на матеріалах агроформувань Миколаївської області)". У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Організаційно-економічні основи стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування" за спеціальністю 08.03.00 – економіка та управління національним господарством. З вересня 2011 року працює завідувачем кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Відзнаки та нагороди:
2011 р. – Диплом Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та Рада ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області у номінації "Економічні науки";
2012 р. – Диплом Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та Рада ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області у номінації "Економічні науки";
2012 р. – Диплом Управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації у номінації "За наукові досягнення";
2013 р. – Диплом Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради "Кращий педагогічний працівник" у номінації "Вища освіта".

Наукова діяльність:
Науково-дослідницьку роботу проводить з проблем стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, результати якої викладено в 90 публікаціях наукового характеру та 4 монографіях.

Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:

вперше:
- розроблено методологію комплексної оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, що охоплює визначення і систематизацію екологічних регламентацій, обмежень, критеріїв стійкого розвитку землекористування на тривалу перспективу, за трьома напрямами: на макро- та мезорівні, порівняння стійкості землекористування регіонів та сільських територій; методику оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування на макрорівні;
- розроблено наукові підходи до здійснення класифікації і побудовано ієрархію систем землекористування та землеробства, геодезії та землеустрою на основі визначених передумов виникнення та особливостей їх розвитку на території сучасної України на основі використання історичного та синергетичного підходів;
- наукового обґрунтовано і розроблено Концепцію стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, структурний зміст якої враховує вимоги не лише вітчизняного законодавства, а й європейського (система моніторингу та оцінки);

удосконалено:
- систему показників стійкості розвитку сільськогосподарського землекористування на макрорівні та методику визначення інтегрального показника для порівняння стійкості землекористування сільських територій або регіонів України;
- класифікатор документації із землеустрою за рівнем і видом документу, категорією земель, основним призначенням та цільовою спрямованістю документу, принциповою особливістю якого є деталізація переліку документів відповідно до основного призначення та цільової спрямованості видів робіт за категоріями земель та рівнем застосування;
- методологічний підхід до обґрунтування і реалізації принципів управління земельними ресурсами, в основу якого покладено види та етапи формування і реалізації принципів землеустрою та землевпорядкування;
- механізм управління землями сільськогосподарського призначення (обґрунтована об'єктивна необхідність поділу категорії управління землями сільськогосподарського призначення на галузеве управління та внутрішньогосподарське управління і відповідні їм форми, інструменти та засоби);
- зміст та структуру Схеми землеустрою та охорони земель сільськогосподарського призначення регіону, що включає напрями вдосконалення економіки землекористування та перспективи розвитку обігу земель;

одержали подальший розвиток:
- теоретичні положення теорії стійкого розвитку землекористування: систематизовано наукові підходи щодо визначення змісту "sustainable development" та обґрунтовано доцільність застосування терміну "стійкий" замість "сталий"; визначено теоретичні і методологічні підходи до формування концепції стійкого розвитку (антропоцентричний, біосферно-центричний і ноосферний); визначено стійкий розвиток сільськогосподарського землекористування як модель функціонування системи сільськогосподарського землекористування із обмеженими параметрами, що забезпечує збалансовану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного проміжку часу;
- дослідження хронології ідеї стійкого розвитку: виокремлено головні етапи, їх цілі та результати;
- система закономірностей, особливостей позитивного та негативного впливу, а також існуючих передумов і таких, які потрібно створити, для переходу сучасного землекористування на модель стійкого розвитку в Україні за такими ознаками: ґрунтово-кліматичні, соціальні, економічні, екологічні, політичні умови;
- стратегія реформування земельної політики держави, орієнтованої на перехід на модель стійкого розвитку землекористування, та напрями трансформації земельного законодавства України з метою адаптації його до вимог Європейського Союзу;
- видову класифікацію ефективності виробництва за окремими ознаками: за одержаним результатом, за методом розрахунку, за типом економічного зростання, за характером витрат, за фактором виробництва, за завданням оцінки;
- принципові відмінності землі та її потенціалу, як головного фактора виробництва в сільському господарстві, порівняно з капіталом та працею у виробничій функції;
- методика визначення необхідної площі посіву багаторічних трав для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в сівозміні.

Навчально-методична робота:
Котикова Олена має загальний стаж науково-педагогічної роботи – 14 років (педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти – більше 12 років) весь термін – у Миколаївському національному аграрному університеті. З 1 липня 2011 р. по теперішній час – професор кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Основні навчальні курси: "Державне регулювання економіки", "Методологія та організація наукових досліджень" та "Державне та регіональне управління". Здійснює керівництво виконанням випускних робіт ОКР "Спеціаліст" та "Магістр". Викладання дисциплін ведеться за європейською кредитно-трансфертною системою з використанням інтерактивних методів навчання.

За період роботи у Миколаївському національному аграрному університеті опубліковано 26 праць методичного характеру, у тому числі: 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України та 3 конспекти лекцій.

Наукові праці:
1. Котикова О. І. Зміст поняття стійкого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2007. — № 12. — С. 170—174. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_12/R5/5.pdf
2. Котикова О. І. Передумови переходу до моделі сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Збірник наукових праць. Економічні науки. — 2008. — Випуск №4. — С. 56—67. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2008_4.pdf#page=56
3. Котикова О. І. Перехід сільськогосподарського землекористування до моделі сталого розвитку в Україні – реалії та перспективи [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2007. — Спеціальний випуск 3 (42). — С. 28—33. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2007-(42)-tom1.pdf#page=28
4. Котикова О. І. Тенденції вітчи зняного землекористування та закономірності переходу його до моделі стійкого [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2008. — Випуск 4 (48). — С. 66—70. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2009-1(48).pdf#page=66
5. Котикова О. І. Методологічні підходи до формування концепції стійкого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Випуск 2 (49). — С. 42—47. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2009-2(49).pdf#page=42
6. Котикова О. І. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Випуск 3 (50). — С. 62—67. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2009-3(50).pdf#page=62
7. Котикова О. І. Обґрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Актуальні проблеми економіки. — Київ, 2010. — Випуск 1 (103). — С. 75—79. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2010_1/75-79.pdf
8. Котикова О. І. Індикаційна модель стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2010. — № 1. — С. 121—126. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_1/121.pdf
9. Котикова О. І. Напрями покращення якісного стану угідь Миколаївської області [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2012. — Випуск 2 (66). — С. 10—15. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2012-2(66).pdf#page=10
10. Котикова О. І. Концепція стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2012. — №6 (32). — С. 22—28. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_6/22.pdf
11. Котикова О. І. Державна програма як інструмент реалізації земельної політики [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2012. — № 7 (33). — С. 3—7. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_7/3.pdf
12. Котикова О. І. Теоретичні засади формування інноваційної моделі сільськогосподарського землекористування [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 5 (15). — С. 9—13. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_5/9.pdf
13. Котикова О. І. Система управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2012. — № 10 (36). — С. 3—6. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_10/3.pdf
14. Сохнич А. Я. Особливості впливу умов землекористування на його сталий розвиток [Електронний ресурс] / А. Я. Сохнич, О. І. Котикова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — № 1—2, 2012. — С. 54—59. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Zemleustriy/2012_1-2/St09.pdf
15. Котикова О. І. Структура управління освітою в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2013. — Випуск 1 (71). — С. 3—8. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2013—1(71).pdf
16. Котикова О. І. Фінансування системи освіти в Україні: стан та тенденції [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2013. — Випуск 4 (68). — С. 18—25. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2012-4(68).pdf
17. Kotikova Olena. Effect of land reform on food security of Ukraine / Olena Kotikova // Growth and competitiveness factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the background of global trends. — Kyiv-Warsaw : NUFT, NRI-IAFE, CSR, 2013. — P. 352—364.
18. Котикова О. І. Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні / О. І. Котикова, Ю. І. Юрченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2014. — Випуск 2 (78). — С.37—45. — Режим доступу :http://visnyk.mnau.edu.ua/n78v2r2014kotikova/
19. Котикова О. І. Забезпечення виробництва зернових на півдні України за рахунок комплексного зрошення / Котикова О. І., Тесляр В. О. // Інноваційна економіка. — 2014. — № 2 (51). — С.77—82. — Режим доступу : http://innoveconom.in.ua/inneco-2-51-2014/198-kotykova-tesliar
20. Котикова О. І. Система екологічного маркетингу – основа сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах вступу до ЄС [Електронний ресурс] / О. І. Котикова, В. О. Тесляр // Молодий вчений. — 2015. — №2.— Режим доступу :http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/17/
21. Котикова О. І. Індикація економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв. — 2015. — Випуск 2 (83). Т. 1 — С.25–34.
22. Olena Kotykova The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land / Olena Kotykova, Olga Khristenko // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв. — 2015. — Випуск 1 (82). – С.3–14.
23. Kotikova О. THE RIGHT TO FOOD IN UKRAINE: LEGAL REGULATION / OlenaKotikova, MykolaBabych // ІnternationalConference «Large Farm Management».— 2015. —Аccessmode: http://lfm.agrievent.com.ua/predstavlenie-tezisov/

Котикова О.І. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Навчально-методична робота:
1. Шебанін В. С. Державне регулювання економіки : навчальний посібник / В. С. Шебанін, О. І. Котикова // Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 252 с.
2. Котикова О. І. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / О. І. Котикова. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 229 с.
3. Котикова О. І. Методичні рекомендації по проходженню переддипломної виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — 30 с.
4. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МДАУ, 2012. — 78 с.
5. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Державне регулювання економіки" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МДАУ, 2012. — 130 с.
6. Котикова О. І. Методичні рекомендації для підготовки контрольних робіт з дисципліни "Державне регулювання економіки" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 23 с.
7. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" та виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 42 с.
8. Котикова О. І. Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики з дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 36 с.
9. Котикова О. І. Методологія і організація наукових досліджень : конспект лекцій / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 101 с.
10. Котикова О. І. Державне та регіональне управління : конспект лекцій / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 242 с.
11. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Державне та регіональне управління" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 106 с.
12. Котикова О. І. Методичні рекомендації для підготовки контрольних робіт з дисципліни "Державне та регіональне управління" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 30 с.
13. Котикова О. І. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" денної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 95 с.

Контактна інформація:
E-mail: kotikovaoi@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ