Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №244

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра рослинництва та СПГ → Антипова Лідія Климівна

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року Детальніше...

pic

МНАУ. Антипова Лідія Климівна, доктор сільськогосподарських наук, професор.Антипова Лідія Климівна
доктор сільськогосподарських наук, професор

Біографія
Народилася на Полтавщині у 1950 р. У 1974 р. закінчила Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи за спеціальністю "Агрономія", у 1992 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – "Рослинництво", а у 1996 р. їй присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності "Рослинництво" рішенням Вченої Ради Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – "Рослинництво", у 2011 р. їй присвоєне вчене звання доцента зі спеціальності "Рослинництво" рішенням Вченої Ради Миколаївського національного аграрного університету.

Загальний стаж роботи складає 45 років, у т.ч. науково-дослідницький – 37 років. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти – 6,5 років, у тому числі у Миколаївському національному аграрному університеті – 6,5.

З 1972 до 2009 р. працювала в Миколаївському інституті АПВ НААНУ, а потім – у МНАУ. Зараз працює на посаді професора кафедри рослинництва.

Підвищення кваліфікації
Навчалася на курсах підвищення кваліфікації в Інституті захисту рослин УААН з 23 по 27 квітня 2007 р. за спеціальністю "Мікробіометод та захист рослин". Підвищено кваліфікаційний рівень на стажуванні в УкрНДІПВТ (квітень 2010 р.) за спеціальністю "Агрономія".

Організаційно-виховна робота
Брала участь в організаційних заходах по підготовці та проведенню студентських науково-практичних конференцій (м. Миколаїв, МДАУ, 2010-2012 р.), Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, 2010-2012 р. Проводить бесіди зі студентами з питань успішності й організації навчального процесу, правил поведінки в університеті, громадських місцях та ін.

Відповідно графіку постійно відвідує гуртожиток, проводила бесіди зі студентами та батьками стосовно правил проживання у гуртожитку та ін.

Науково-дослідна робота
Займається науковою та методичною роботою на високому рівні, має 150 наукових публікацій, із них 65 наукового (у т.ч. 4 книги і 1 монографія), 7 – методичного характеру. Вона впроваджує нові форми навчання. З 2009 р. викладає дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу та оцінює знання студентів згідно рейтингової системи контролю успішності. Вона є провідним викладачем з дисципліни "Кормовиробництво" (спеціальність 6.130100 – "Агрономія"), за запрошеннями бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, зокрема професорсько-викладацького складу університету.

Здійснює керівництво написанням курсових робіт ОКР "Спеціаліст" та "Магістр" студентів денної та заочної форм навчання.

Здійснювала роботу за ініціативною тематикою "Удосконалення технології вирощування насіння люцерни за незрошуваних умов чорноземів південних Степу України". За результатами проведених досліджень підготовлено і видано монографію:
Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України : моногр. / Л. К. Антипова. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 227 с.

Оформлено і отримано "Патент на корисну модель № 43989. UA МПК (2009). А01В 79/00. Спосіб боротьби з бур'янами на насінниках люцерни другого та наступних років життя / Антипова Л. К.; заявник–власник Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН. – № u 2009 03969, заяв. 22.04.2009; опубл. 10.09.09. Бюл. № 17.

Оформлено і отримано "Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір" №33822 від 22.06.2010 р.

Виконувала обов'язки офіційного опонента 4 кандидатських дисертаційних робіт.

Рецензувала у 2011 р. 10 авторефератів кандидатських дисертацій.

Здійснювала керівництво НДР студентів з підготовкою роботи на конкурс.

Впроваджувала НДР у господарствах Жовтневого р-ну Миколаївської області.

Упродовж останніх років брала участь: у міжнародній конференції "Проблеми степового землеробства, геодезії та землеустрою і рослинництва та їх вирішення в реформованих сільськогосподарських підприємствах" (Миколаїв, 2003), Міжнародній конференції "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності" (Миколаїв, 2004), ІV Міжнародній конференції "Корми і кормовий білок" (Вінниця, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції "Інтегрований захист рослин. Проблеми та перспективи" (Київ, 2006), Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу (Миколаїв, 2007), Міжнародній науковій конференції (Вінниця, 2008), Міжнародній науковій конференції "Сучасний стан родючості ґрунтів" (Миколаїв, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми сучасної сільськогосподарської галузі" (Миколаїв, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції "Ольвійський форум – 2009: стратегії України в геополітичному просторі" (11-14 червня 2009 р., Ялта, Крим, Україна; Міжнародній науково-практичній конференції "Корми і кормовий білок" (червень, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Наукові основи землеробства, геодезії та землеустрою у зв'язку з потеплінням клімату" (10-12 листопада 2010 р.), м. Миколаїв; Міжнародній науково-практичній конференції "Ольвійський форум – 2011 : стратегії України в геополітичному просторі" (8-11 червня 2011 р.), Ялта, Крим, Україна; 17-й інтернаціональній науково-практичній конференції "Zmogaus ir gamtos Sauga human and nature safety", г. Каунас, 2011 р., 8-й Міждународній науково-практичній конференції "Tehnologija. Resursi" (20-22 червня 2011 р.), г. Резекне, 7-й інтернаціональній науково-практичній конференції "Biomass for Energy" (20-21 вересня 2011 р.), м. Київ, 2011 р.

Проводила роботу по залученню студентів університету до наукової роботи шляхом керівництва студентським науковим гуртком "Кормовиробництво". Приймала участь у підготовці студентами доповідей на Науково-теоретичну конференцію студентів Миколаївського національного аграрного університету (секція "Кормовиробництво"). Була науковим керівником наукових статей студентів факультету.

Основні наукові публікації
1. Антипова Л. К. Використання ФАР люцерною за різних укосів на насіння в умовах чорноземів південних / Л. К. Антипова, І. М. Савченко // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2008. — № 3 (46). — Т. 2. — С. 12—16.

2. Антипова Л. К. Вплив способів основного обробітку ґрунту на продуктивність насіннєвої люцерни в умовах південних чорноземів України / Л. К. Антипова // Наукові праці : Наук.-метод. журнал. — Т. 78. — Вип. 65. Екологія. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 60—63.

3. Антипова Л. К. Ефективність регуляторів росту рослин у посівах люцерни та озимої пшениці на Півдні України / Л. К. Антипова, Н. М. Шахова, Н. І. Коцюрубенко, С. М. Бабич // Захист і карантин рослин : міжв. темат. наук. зб. — К., 2008. — Вип. 54. — С. 12—18.

4. Антипова Л. К. Люцерна – універсальна рослина для агроценозів / Л. К. Антипова // Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб. — Вінниця, 2008. — Вип. 62. — С. 139—143.

5. Антипова Л. К. Продуктивність насіннєвої люцерни в південному Степу України залежно від погодних умов / Л. К. Антипова // Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. — Вип. 60. — Херсон : Айлант, 2008. — С. 49—54.

6. Антипова Л. К. Роль люцерни у виробництві кормів і поліпшенні родючості ґрунту / Л. К. Антипова, Г. А. Макарова, Г. В. Печена, Н. В. Цуркан // Наукові праці : Науково–методичний журнал. — Т. 81. — Вип. 68. Екологія. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 81—84.

7. Грикун О. А. Ентомокомплекс у посівах люцерни. Формування за різних укосів на насіння в умовах Півдня України / О. А. Грикун, Л. К. Антипова, В. С. Кривогуз // Карантин і захист рослин. — 2008. — Квітень. — С. 16—19.

8. Петриченко В. Ф. Особливості формування агроценозів насіннєвої люцерни залежно від погодних умов та строків сівби / В. Ф. Петриченко, Л. К. Антипова // Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб. — Вінниця, 2008. — Вип. 63. — С. 3—9.

9. Петриченко В. Ф. Використання гідротермічних ресурсів насіннєвою люцерною залежно від способів регулювання чисельності бур'янів у посівах / В. Ф. Петриченко, Л. К. Антипова // Захист і карантин рослин : міжв. темат. наук. зб. — К., 2008. — Вип. 54. — С. 195—199.

10. Антипова Л. К. Баланс елементів живлення у ґрунті за різних доз унесення мінеральних добрив при вирощуванні насіннєвої люцерни / Л. К. Антипова // Наукові праці : Наук.-метод. журнал. — Т. 107. — Вип. 94. Екологія. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. — С. 56—59.

11. Бабич А. О. Сисні шкідники в агроценозі озимої пшениці південного Степу України / А. О. Бабич, Н. М. Шахова, Н. В. Коцюрубенко, В. С. Кривогуз, Л. К. Антипова // Захист і карантин рослин. — К., 2009. — Вип. 55. — С. 43—53.

12. Шахова Н. М. Сисні шкідники в агроценозах з озимою пшеницею / Н. М. Шахова, Н. В. Коцюбенко, Л. К. Антипова, В. С. Кривогуз // Наукові праці : Наук.-метод. Журнал. — Т. 132. — Вип. 119. Екологія. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. — С. 28—32.

13. Шахова Н. М. Застосування інсектицидів у суміші з регуляторами росту рослин при вирощуванні озимої пшениці / Н. М. Шахова, Н. В. Коцюрубенко, Л. К. Антипова, В. С. Кривогуз // Наукові праці : Наук.-метод. журнал. — Т. 179. — Вип. 167. Екологія. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. — С. 33—36.

14. Антипова Л. К. Ефективність використання гербіцидів в агроценозах із люцерною / Л. К. Антипова, К. О. Ткаченко // Наук. праці : наук.-метод. журнал. Екологія. — Т. 150. — Вип. 138. — Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. — С. 12—14.

15. Антипова Л. К. Формування врожайності багаторічних трав залежно від добрив і погодних умов // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. фаховий журнал / В.С. Шебанін (гол. ред.) та інші. — Вип. 4 (61). — Т. 1. — Миколаїв, 2011. — С. 137—141.

16. Антипова Л. К. Формування урожайності насіння льону олійного за різних погодних умов у південному Степу України / О. Д. Борисюк, Л. К. Антипова // Збір. наук. пр. Вінницького НАУ. Серія : С—г. науки / Редколегія : Калетник Г.М. та ін. — Вінниця, 2011. — Вип. 9 (49). — С. 58—62.

17. Пойша Л. А. Будущее – за биоэнергией / Л. А. Пойша, А. М. Адамович, Л. К. Антипова, О. Д. Борисюк // Наук. праці : наук.-метод. журнал. Екологія. — Т. 152. — Вип. 140. — Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. — С. 95—99.

18. Дикий В. В. Формування врожайності сортів ячменю озимого в південному Степу України / В. В. Дикий, Л. К. Антипова // Збір. наук. пр. Вінницького НАУ. Серія : с.-г. науки / Редколегія : Калетник Г. М. та ін. — Вінниця, 2012. — Вип. 10 (50). — С. 55—59.

19. Антипова Л. К. Ріст і розвиток багаторічних бобових трав на півдні України / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. Фаховий журнал / В.С. Шебанін (гол. ред.) та інші. — Вип. 1 (65). — Миколаїв, 2012. — С. 120—125.

Антипова Л.К. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Список наукових та навчально–методичних праць Антипової Лідії Климівни

E-mail: antipova_2001@ukr.net

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові вісники МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Зоотехнія» 2016-2017 н.р. (30 березня 2017 р.)
План заходів
Детальніше

----------------------------------------

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади із загально-професійної дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання“ 04 – 07 квітня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні», яка відбудеться 05-06 квітня 2017 року на базі інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2016-2017 н. р., 12-14 квітня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
детальніше (інф. лист)

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 н.р. серед студентів вищих закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації із дисципліни «Біологія» (секція «Біологія тварин»)
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ