Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Інноваційна діяльність

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Інновації як передумова підвищення якості аграрної освіти

Останнє оновлення: 25.06.2014 о 15:44

Сучасний стан економіки країни потребує створення нової системи інноваційного розвитку агропромислового сектору "аграрна освіта – аграрна наука – аграрне виробництво" і поглиблення співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади у вирішенні питань функціонування і розвитку аграрної освіти та науки.

На сьогодні існує проблема підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів, фахівців з вищою освітою та впровадження вітчизняних наукових розробок в агропромисловому комплексі. Функціонування аграрної освіти та науки не повною мірою відповідає соціально-економічним потребам суспільства, рівню розвитку виробництва та продовольчої безпеки держави.

Розв'язання проблеми можливе за умови реформування аграрної освіти та науки із застосуванням інноваційних підходів, що дасть змогу підвищити їх якість та результативність, ефективність використання кадрового та наукового потенціалу галузі, забезпечити конкурентоспроможність агропромислового сектору національної економіки та підвищити добробут населення. Тому, Кабінетом Міністрів України Розпорядженням від 06.04.2011 р. було схвалено Концепцію реформування і розвитку аграрної освіти та науки. Метою цієї Концепції є інтеграція академічної та університетської аграрної науки шляхом реформування вищих аграрних навчальних закладів та наукових установ Національної академії аграрних наук з використанням їх потенціалу з метою створення з урахуванням природно-кліматичних зон регіональних навчальних науково-виробничих комплексів як центрів навчально-наукового і кадрового забезпечення агропромислового комплексу України.

Освітня діяльність сьогодні є базовою для висхідного соціально-економічного розвитку суспільства, яка формує фахово підготовлені кадри та створює інноваційні технології для управлінської, виробничої та духовної сфер свого існування. У цьому контексті важливими є такі результати:
- розвиток особистості стає показником рівня прогресу кожної країни;
- сформована особистість стає основним рушієм соціально-економічного і культурного розвитку сучасної країни.

Розв'язання цієї проблеми потребує реформування освітньої системи за напрямами:
- посилення ціннісних аспектів існуючої системи освіти та перетворення її на засіб підготовки всього населення до нових умов життя й інструмент розвитку економічної могутності держави, формування громадянського суспільства;
- впровадження у структуру й зміст навчання змін, орієнтованих на створення нового менталітету та компетентності, необхідних для успішних дій у демократичній і правовій країні з регульованою ринковою економікою;
- підвищення міжнародного рейтингу освіти України та її рівноправна інтеграція в світовий освітянський простір; це потребує консенсусу щодо підтримки освіти, об'єднання навколо завдання створення сприятливого законодавчого поля для розвитку закладів усіх форм власності, консолідації державних та індивідуальних ресурсів забезпечення поточної діяльності як окремих закладів, так і всіх секторів та рівнів системи освіти й наукових досліджень.

Освітня діяльність – це процес виховання і самовиховання, а також формування й поширення системи знань, умінь, навичок, які виробило людство, засвоєння моральних духовних цінностей, що є надбанням культури, формування самосвідомості людини та її загальнолюдських якостей. За визначенням, прийнятим на XX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, під освітою розуміють процес і результат удосконалення здібностей та поведінки особистості, за якого вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання.

Інноваційна освітня діяльність – це процес внесення в освіту якісно нових елементів. Цей вид діяльності характеризується вищим ступенем творчої діяльності учасників освітнього процесу і забезпечує:
- створення нових освітніх технологій;
- формування нового світогляду викладача;
- активну допомогу формуванню всебічно розвиненого студента;
- позитивний вплив на створення нових управлінських структур;
- створення оптимальних умов для формування досконаліших стосунків між навчальним закладом і суспільством.

Інноваційна освітня діяльність визначається філософською, мотиваційною, креативною, операційною та рефлексивною складовими.

Проблему мотивації інноваційної діяльності розглядають як здобуття суб'єктом адекватного особистісного розуміння, професійної діяльності у системі інших видів діяльності. Розгляд особливостей мотиваційної сфери інноваційної діяльності не може бути повним без урахування провідного регулятора будь-якої діяльності. Формування діяльності починається з прийняття цілеутворення та його визначення. Домінуючий мотив виконує роль системоутворювального фактора щодо інших мотивів діяльності.

Для інноваційної діяльності важливою є рефлексія цілепокладання, що полягає в досягненні:
- максимальної творчої діяльності особистості;
- оптимальних умов праці у швидкозмінюваному світі;
- фундаментальної освіти;
- умов формування культури мислення, спілкування та дії;
- умов формування відповідальності за прийняте рішення.

Таким чином, інноваційну діяльність треба розглядати як одну з форм інвестиційної діяльності, яка забезпечує розробку, поширення і застосування інновацій у системі освіти з метою її вдосконалення та оновлення.

Інноваційна освітня діяльність передбачає залучення педагогічних і наукових працівників до творчої діяльності, створення ними нових або вдосконалених педагогічних продуктів (процесів, явищ). У результаті такої діяльності підвищуються педагогічна майстерність викладачів, результативність навчально-виховного процесу.

Інноваційна діяльність навчальних закладів є експериментальною. Для неї характерні:
- наявність науково-дослідної програми;
- постійні наукові консультації із проблеми модернізації змісту освіти та методик викладання основ наук;
- організація і проведення курсів та спецкурсів із сучасних досягнень у галузі психології та педагогіки;
- залучення працівників навчальних закладів до роботи у науково-практичних семінарах і конференціях із проблем вдосконалення навчально-виховних та управлінських технологій;
- залучення вчених наукових інститутів до роботи на кафедрах;
- щорічні підсумкові науково-методичні семінари із проблем наукових досліджень та їх результатів тощо.

Таким чином, одним із шляхів реалізації інноваційної освітньої діяльності є участь навчальних закладів у експериментальній науково-дослідній роботі, створення ними інноваційних структур, через які здійснюється дифузія інноваційних освітніх технологій, та лабораторій, що здійснюють плановий педагогічний експеримент і діють під керівництвом науковців.

Використано матеріали з: Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність / В.В. Химинець. — Тернопіль : Мандрівець, 2009. — 360 с.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ