Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №244

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Новини

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року Детальніше...

pic

Вимоги до реферату зі спеціальності

Вступний реферат зі спеціальності повинен носити дослідницький характер. Обсяг 25-35 сторінок тексту (ПК, шрифт Times New Roman 14, полуторний інтервал. Перевищення обсягу не допускається. Реферат повинен мати наскрізну нумерацію. Додатки не входять в обсяг вступного реферату, але нумерується один по одному. У тексті реферату повинні бути посилання на кожний додаток, таблиці, статистичні матеріали й використані джерела.

Для послідовного й логічного викладу матеріалу вступний реферат повинен містити ретельно продуманий план.

План містить у собі:
Вступ.
1 глава.
1.1.
1.2.
1.3.
2 глава.
2.1.
2.2.
2.3.
3 глава.
3.1.
3.2.
3.3.
Висновок.
Список використаних джерел.
Додатки.

Вступний реферат повинен містити розгорнуте обґрунтування теми; огляд літератури з предмету з відповідним узагальненням і постановкою дослідницького завдання; дослідницьку частину – аналіз фактичного матеріалу; висновок, що підсумовує результати аналізу, правильно оформлений науковий апарат. Назви параграфів повинні відбивати дослідження тієї або іншої складової, або аспекту розглянутої проблеми. Наприкінці кожної глави повинні бути короткі висновки.

Як правило, перший розділ містить характеристику й аналіз теоретичних і дискусійних проблем, другий – аналіз історичного досвіду й практичних розробок, третій – визначення шляхів вирішення поставлених проблем.

У рефераті автор повинен виявити чітке розуміння проблеми, знання дискусійних питань, пов'язаних з нею, уміння підбирати й аналізувати фактичний матеріал, уміння зробити з нього обґрунтовані висновки, намітити перспективу подальшого дослідження.

Зразок титульного аркуша реферату за фахом

лінія

Програми вступних іспитів до аспірантури

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальностей 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством", 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами", 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" тут.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 06.01.01 – "Загальне землеробство" – тут.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 06.01.03 – "Агрогрунтознавство та агрофізика" – тут.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 06.01.09 – "Рослинництво" – тут.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 03.00.13 – "Фізіологія людини і тварин" – тут.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 03.00.15 – "Генетика (сільськогосподарські науки)" – тут.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 06.02.01 – "Розведення та селекція тварин" – тут.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 06.02.04 – "Технологія виробництва продукції тваринництва" – тут.

Програма вступного іспиту з філософії

1. Світогляд як духовно-практичне освоєння світу людиною.
2. Психоаналітична філософія З. Фрейда. Свідоме і несвідоме в соціокультурному розвитку людини.
3. Структура філософії.
4. Міфологія та релігія як дораціональні світоглядні форми.
5. Філософія прагматизму.
6. Філософія у системі культури.
7. Особливості філософського знання. Матеріалізм, ідеалізм.
8. Категорія буття, її зміст і специфіка.
9. Поняття науки та її функції.
10. Функції філософії.
11. Поняття субстанції в філософії. Субстанція в інтерпретації різних.
філософських систем.
12. Культура як предмет філософського аналізу.
13. Філософія і наука.
14. Діалектика як філософське вчення про закономірності та універсальні зв'язки і розвиток. Історичні типи діалектики.
15. Фундаментальна роль категорії "свідомість" в філософії.
16. Соціально-культурні та історичні передумови виникнення філософії.
17. Категорія матерії в філософії. Атрибути матерії.
18. Конфуціанство та даосизм – основні течії старокитайської філософії.
19. Філософські школи Стародавньої Індії.
20. Відображення як генетична передумова свідомості. Свідомість як вища форма відображення дійсності.
21. Історичний процес як предмет філософського осмислення.
22. Суспільний прогрес: сутність, критерії.
23. Основні форми суспільної свідомості: зміст, взаємодія, еволюція.
24. Вчення про буття в античній філософії.
25. Антропологічні аспекти давньогрецької філософії.
26. Глобальні проблеми людства: зміст та характеристика.
27. Принцип детермінізму. Причина і наслідок.
28. Філософські школи еллінізму (стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм).
29. Суспільство як система. Зміст сфер суспільного життя.
30. Випадковість і необхідність, можливість і дійсність.
31. Філософська система Платона.
32. Соціальна філософія: предмет, зміст, функції.
33. Простір і час як всезагальні форми існування матерії.
34. Філософія і мистецтво.
35. Специфіка наукового пізнання.
36. Природа і суспільство: філософський аспект.
37. Полеміка навколо універсалій в філософії Середньовіччя. Реалізм, номіналізм.
38. Форми і методи наукового пізнання.
39. Взаємозв'язок кількісних та якісних змін.
40. Філософія Відродження.
41. Концепція істини (абсолютна, відносна, об'єктивна істина). Конкретність істини.
42. Екологічна проблема. Шляхи виходу з екологічної кризи.
43. Проблема методів пізнання у філософії Нового часу.
44. Практика як основа життєдіяльності людини. Структура практики.
45. Зміст і форма. Структурна упорядкованість буття.
46. Філософія європейського Просвітництва.
47. Діалектика процесу пізнання. Єдність чуттєвого та раціонального пізнання.
48. Проблема руху в філософії. Основні форми руху і їх взаємозв'язок.
49. Німецька класична філософія та її місце в історії розвитку світової філософської думки.
50. Пізнання світу людиною. Суб'єкт і об'єкт пізнання.
51. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу та його значення для сучасного екологічного мислення.
52. Філософські погляди І. Канта.
53. Формаційний і цивілізаційний підходи до суспільного розвитку.
54. Категорії діалектики: загальне і одиночне, явище і сутність.
55. Філософська концепція Г. Гегеля.
56. Людина як предмет філософії. Єдність біологічного і соціального в людині.
57. Поняття способу виробництва. Взаємозв‘язок продуктивних сил і виробничих відносин.
58. Філософські погляди Л. Фейєрбаха.
59. Людина в світі культури.
60. Діалектика та метафізика як методи філософствування.
61. Філософія марксизму: проблеми онтології, методології та гносеології.
62. Культура і цивілізація.
63. Діяльність як специфічна форма відношення людини до світу. Види діяльності.
64. Основні етапи і напрями розвитку української філософської думки.
65. Сцієнтизм – провідний напрям сучасної некласичної філософії.
66. Сутність і характер соціальних проблем села в сфері економічних, соціально-політичних та моральних відносин.
67. Суспільна свідомість: її структура і роль в суспільстві.
68. Філософія Г.С. Сковороди.
69. Цінності та їх роль в житті людини.
70. Філософія екзистенціалізму: зміст, характеристика, видатні постаті.
71. Соціальне прогнозування і передбачення майбутнього.
72. Особа і суспільство. Свобода і необхідність в житті людини.

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Зміст іспиту:
1 питання: читання й письмовий переклад зі словником (з іноземної мови на українську) автентичного тексту за фахом.
Обсяг: 1500-2000 друкованих знаків.
Час виконання: 45 хв.
Форма перевірки: читання англійською мовою частини тексту вголос, підготовчого перекладу.
Якщо не виконано мінімум перекладу (75%), іспит не триває.
2 питання: ознайомлювальне читання без словника автентичного тексту за фахом.
Обсяг: 1000-1500 друкованих знаків.
Час виконання: 5-6 хв.
Форма перевірки: усна передача змісту тексту на українській або іноземній мовах, бесіда щодо змісту тексту.
3 питання: бесіда іноземною мовою з теми повсякденного й професійного спілкування.

Тематика для співбесіди:

  • питання, пов'язані з роботою зі спеціальності
  • питання, пов'язані з темою дипломної роботи
  • про себе, роботу, родину
  • рідне місто
  • інститут, у якому ви навчалися
  • погода, клімат
  • дозвілля, хоббі

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові вісники МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Зоотехнія» 2016-2017 н.р. (30 березня 2017 р.)
План заходів
Детальніше

----------------------------------------

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади із загально-професійної дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання“ 04 – 07 квітня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні», яка відбудеться 05-06 квітня 2017 року на базі інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2016-2017 н. р., 12-14 квітня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
детальніше (інф. лист)

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 н.р. серед студентів вищих закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації із дисципліни «Біологія» (секція «Біологія тварин»)
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ