Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №258

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Центр працевлаштування студентів → Резюме

3D

До уваги вступників! Детальніше...
Накази на зарахування за державним замовленням Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...

Резюме

Резюме є головним документом людини, зайнятої пошуками роботи. У резюме коротко викладені його особисті дані, цілі, досягнення, навики і історія кар'єрного зростання.

Основна мета резюме – самореклама кандидата, залучення до себе уваги працедавця, створення позитивного враження і, звичайно ж, у результаті – запрошення на співбесіду з працедавцем.

Пропонуємо Вам приклад складання резюме.

Умриш ТетянаПрізвище Умриш
Імя Тетяна
По-батькові Олегівна
Контакти 0968387430,0631076740

Дата та місце народження
21 грудня 1991 року,
Миколаївська область, Веселинівський р-н, с.Ставки, ул. Леніна 5

Освіта
Навчальний заклад: Миколаївський національний аграрний університет
Період навчання: початок 2009-2014 рр.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Напрям / спеціальність: «Облік і аудит»

Додаткові професійні навички: оператор комп'ютерного набору

Мета професійної діяльності:
- використання на практиці отриманих знань у ВНЗ;
- розширення професійного кругозору;
- кар'єрний ріст та самоосвіта.

Готовність до переїзду в іншій регіон / мобільність
погоджуся на переїзд

Навчання:
Назва дипломної роботи: «Аналітична оцінка і облік витрат на виробництво продукції рослинництва у товаристві з обмеженою відповідальністю « Варяг» Веселинівського району»
Керівник: Вишневська Ольга Миколаївна доктор економічних наук, професор, телефон 0679927346

Наукова діяльність під час навчання:
Дослідження проблем формування витрат, аналітичний та синтетичний облік надходження витрат, оптимізація витрат сільськогосподарського підприємства

Наукові статті, конференції, семінари
Умриш Т.О. «Особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва у сільському господарстві» Науковий керівник Вишневська Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, професор;
«Аудит витрат виробництва сільськогосподарської продукції» Науковий керівник Чебан Юлія Юріївна – асистент каф. бухгалтерського обліку;
«Аналітична оцінка витрат основного виду діяльності» Науковий керівник Вишневська Ольга Миколаївна – доктор економічних наук ,професор;
«Сутність і складові класифікації витрат діяльності» Науковий керівник Вишневська Ольга Миколаївна – доктор економічних наук ,професор

Практичний досвід роботи / стажування / практика:
Виробнича практика Управління пенсійного фонду України Корабельного району м.Миколаїв з 02.09.13 року – по 13.09.13 року

Виробнича практика з «Обліку і оподаткування» – ТОВ «Варяг» з 13.01.14 року – по 24.01.14 року, Миколаївська область, Веселинівський район с.Староолексіївка

Переддипломна практика ТОВ «Варяг» з 27.02.14 року – 07.02.14року, Миколаївська область, Веселинівський район с.Староолексіївка
Обов'язки, функції:
- складання первинних бухгалтерських документів;
- аналіз діяльності підприємства і його підрозділів;
- аналіз досліджень фінансових можливостей підприємства з урахуванням змін законодавства, внутрішнього і зовнішнього середовища;
- підготовка стратегічних планів підприємства;
- підготовка синтетичного та аналітичного обліку : касових операцій; розрахункових операцій з постачальниками і покупцями, підзвітними особами, з бюджетом, з органами соціального страхування та іншими дебіторами і кредиторами; документів і звітів по руху запасів; документів по руху основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріальних і нематеріальних активів, інвестицій; документів по оформлення нарахувань і виплат заробітної плати, утримань та відрахувань; документів з обліку продукції, робіт і послуг; документів з обліку зовнішньоекономічної діяльності.

Досягнення:
- розробка і впровадження внутрішнього контролю витрат у ТОВ «Варяг» Веселинівського району
- розробка і впровадження бізнес-плану «Інноваційний проект по оптимізації виробництва соняшнику і по переробці його продукції»

Роботодавець / організатор: Керівник ТОВ «Варяг» М.М. Андрушкевич, Головний бухгалтер О.М. Репич

Володіння мовами
Рідна мова – українська. Вільне володіння – російська. Базові навики – англійська.

Додаткова інформація
Комп'ютерні навички, відмінні навички роботи з програмами: 1С: бухгалтерія v7, v8, MEDoc, Казна, Клієнт банк, Adobe Photoshop, ОС MS Windows XP / 7, Excel, Word, Outlook, Project Expert.

Особисті якості та навички: сумлінність, відповідальність, комунікабельність, гнучкість, адаптивність до внутрішніх і зовнішніх змін, конструктивність і виваженість у пошуку рішень, здатність працювати як в команді, так і самостійно.

Хобі: читання, займаюся декількома видами спорту (легка атлетика, баскетбол, волейбол),займаюся аналітичним вивченням проблем сучасної молоді

Сімейний стан: не заміжня

Чому я повинна перемогти: я родом з невеликого села на Півдні України. Мої батьки – звичайні сільські працівники, які все своє життя працювали на рідних нивах. У родині я перша, хто отримав не просто вищу освіту, а вкрай необхідну для сільського господарства професію – бухгалтер.

Для моєї сім'ї я не просто гордість і надія. Я – зразок, того, що може досягти пересічна сільська дівчина при наполегливості і старанності. Не буду кривдити душею, не все так просто складалося під час навчання. Бували випадки, коли просто опускалися руки. Але саме тоді я зверталася до вже таких рідних викладачів МНАУ. Це вони зробили все, щоб вчорашнє дівчисько стало на ноги у професійному сенсі і змогло подолати всі перешкоди і труднощі.

Я хочу перемогти, щоб відчути першу професійну радість на довгому трудовому шляху, я хочу порадувати своїми успіхами рідний навчальний заклад і потішити батьків. Я хочу перемогти, тому що я варта перемоги.

 

Умриш ТетянаSurname Umrysh
Name Tatiana
Middle name Olegivna
Mobile phones +380968387430, +380631076740

Date of birth: 21 of December, 1991

Place of birth: Mykolayiv region, Veselinovsky district, Betting village, Lenin Street, 5

Education
Institution: Mykolayiv National Agrarian University
Period of study: 2009-2014
Educational qualification: Specialist Direction / specialty "Accounting and Auditing"
Additional skills: computer operator

The purpose of professional activity:
- Use the acquired knowledge in universities into practice;
- Expanding professional horizons;
- Career and self.

Willing to relocate to another area / Mobility:
agree to move

Training:
Name of the diploma work: "Analytical evaluation and cost accounting for crop production in a limited liability of company "Varyag" of Veselinovsky District».
Supervisor: Vishnevskaya Olga Mykolaivna, Doctor of Economics, Professor, mobile phone +380679927346

Research activities during the study:
Studies of formation expenses, synthetical and analytical accounting receipt costs, cost optimization of the agricultural enterprise.

Scientific articles, conferences, seminars:
Umrysh T.O. "Features of cost accounting and calculation of the cost of crop production in agriculture". Supervisor Olga Vishnevskaya – Doctor of Economics, Professor;
"Audit costs of agricultural production" Supervisor Cheban J.Y. – Assistant of Department "Accounting";
"Analytical assessment of the costs of the main activity" Supervisor Olga Vishnevskaya – Doctor of Economics, Professor;
"The essence and ingredients costs classification activity" Supervisor Olga Vishnevskaya – Doctor of Economics, Professor.

Practical experience / training / practice:
Manufacturing Practice Management Pension Fund of Ukraine, Mykolayiv, Ship district, Period is 02/09/13 – 09/13/13

Practical training on "Accounting and Auditing", period 13/01/14 – 01/24/14, Mykolayiv region, Veselinovsky district, Starooleksiyivka village.

Pre-diploma practice of "Varyag", period 02/27/14 – 07/02/14, Mykolayiv region, Veselinovsky area, Starooleksiyivka village.

Duties, Functions:
- compilation of primary accounting documents;
- analysis of the company and its divisions;
- Analysis of financial research business opportunities, taking into account changes in legislation, internal and external environment;
- Preparation of strategic plans of the company;
- Preparation of synthetic and analytical accounting: cash transactions; payment transactions with suppliers and customers, Payroll, on budget, with the social insurance and other debtors and creditors; documents and reports on the movement of stocks; documents on the movement of fixed assets, low value items, tangible and intangible assets and investments; documents for registration of charges and payroll, withholdings and deductions; accounting documents of goods, works and services; accounting documents of foreign economic activity.

Achievements:
- Development and implementation of internal control expenditures of "Varyag" Veselinovsky area
- Development and implementation of a business plan "Innovative project to optimize sunflower production and the processing of its products"

Robotadavets / Host: Director of "Varyag" M.M. Andrushkevych, Accountant A.M. Repych.

Language knowledge
Mother tongue – Ukrainian.
Fluency – Russian.
Basic Skills – English.

Additional Information
Computer skills, excellent skills programs: 1C v7, v8, MEDoc, Treasury, bank customers, Adobe Photoshop, OS MS Windows XP / 7, Excel, Word, Outlook, Project Expert.

Personal qualities and skills: integrity, responsibility, communication, flexibility, adaptability to internal and external changes, constructive and restraint in seeking solutions, the ability to work as a team and independently.

Hobbies: reading, doing several sports (athletics, basketball, volleyball), doing analytical study of the problems of today's youth.

Marital Status: Single.

Why I must should win: I come from a small village in the south of Ukraine. My parents – ordinary rural workers who have worked their entire lives in their native fields. I was the first to receive not just higher education, and vital to agriculture profession – an accountant in my family.

For my family, I did not just pride and hope. I am a pattern that can achieve an average country girl with perseverance and diligence. I will not hurt a soul is not so simple evolved during the study. There are times when simply dropped his hands. But that's when I turned to have these native teachers Mykolayiv National Agrarian University. They have done everything to yesterday's girl was on their feet in a professional way and were able to overcome all obstacles and difficulties.

I want to win because I want to feel the joy of the first professional on a long career, I want to please their success away from my native university and entertain parents. I want to win because I'm worth winning.

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

Запрошуємо на IV Міжнародну науково-практичну конференцію "Біологічні аспекти технології тваринництва і виробництва продукції" Детальніше...

----------------------------------------

І Міжнародна студентська конференція "Молодь, наука, бізнес" Детальніше...

----------------------------------------

ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади" Детальніше...

----------------------------------------

Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

----------------------------------------


Стартап

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

        

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ