Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ЕТСН → Золотих Ірина Борисівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Золотих Ірина Борисівна, кандидат економічних наук, доцент.Золотих Ірина Борисівна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія
Народилась 10 січня 1961 року, в Пермської області ( Росія). У 1983 р. закінчила економічний факультет Томського державного університету. З 1994 р. працює в аграрному університеті на кафедрі економічної теорії. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Формування та ефективне використання виробничого потенціалу молочної промисловості регіону". Загальний стаж роботи — 25 років.

Напрямки наукових досліджень: інноваційна діяльність на підприємствах агропромислового комплексу, економічний механізм інноваційної діяльності, форми та методи державного регулювання економіки.

Основні наукові публікації:

Науково-методичні праці:
1. Історія економічних учень : навч. посіб. / І. Б. Золотих — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 186 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-14946 від 25.09.2012 р.)

2. Монография (коллективная)
Формирование экономики знаний в ресурсодобывающем регионе (на примере Кемеровской области) / под ред. И. Б. Золотых, Е. Е. Жернова; Мин-во образ. и науки РФ; Кузбасский гос. тех. ун-т имени Т.Ф. Горбачева; каф. экономики. — М. : Российские университеты; Кемерово : Кузбассвузиздат – АСТШ, 2013. — 345 с.

Статті:

1. Золотых И.Б. Становление экономики знаний в России и Украине: проблемы и факторы развития // Бизнес Информ — 2013. — № 8. — С.95-100. Представлено в міжнародних і інформаційних наукометричних базах. —— [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-8

2. Золотых И.Б. Целенаправленность и проблемы развития технопарков при формировании экономики знаний в Украине и России // Бизнес Информ — 2013. — № 9. — С.61-67. Представлено в міжнародних і інформаційних наукометричних базах. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-9

3. Золотых И.Б. Экономика знаний: особенности и параметры развития // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання —2014. — № 11. ( 14/14) — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3511

4. Золотых И.Б. Национальная инновационная система как составляющая экономики знаний : проблемы и перспективы // Технологический аудит и резервы производства// фахове видання // Индексируется в мировых наукометрических базах данных — 2015.— № 2/6(22) 2015—С.94-99. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: Tatrv_2015_2(6)

5. Золотых И. Б. Становление экономики знаний: проблемы инновационного развития Украины // Сборник материалов Международного экономического форума «Социально-экономические проблемы развития старопромышленных регионов», 20-21 мая 2015 г., Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: Н.Н. Голофастова (отв. ред.) [и др.]. – Кемерово, 2015. С. — 122-139

6. Золотых И. Б. Экономика знаний: методологические подходы её измерения // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання — Випуск № 6. Липень. 2015 — [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1004-zolotykh-i-b-ekonomika-znanij-metodologicheskie-podkhody-ejo-izmereniya

7. Золотых И.Б. Доступность высшего образования и повышение его качества в условиях становления экономики знаний // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання — Випуск № 12.Серпень. 2016 — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/19

8. Золотых И.Б. Экономическая природа высшего образования и его роль в становлении экономики знаний // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» Серія : економіка і менеджмент - Випуск № 9 / 2016.— С.72-79 — фахове видання — [Електронний ресурс] — Режим доступу http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/9_2016ua/18.pdf

9. Золотих І. Б. Забезпечення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти як передумова переходу до економіки знань // Східна Європа : економіка, бізнес та управління – Випуск № 3 /2016 рік С. — електронне наукове фахове видання — [Електронний ресурс] — Режим доступу http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/3-2016-ukr

10. Золотих І.Б. Теоретико-методологічні основи економіки знань та умови її функціонування // Херсон: Серія «Економічні науки» Випуск 20/ 2016 рік — фахове видання — [Електронний ресурс] — Режим доступу http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2014?id=60

11. Золотых И.Б. Инновационная модель Украины: проблемы и перспективы развития в условиях формирования экономики знаний // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання —2016. — № 11. — 14 c. — (0,88 н.а.) Индексируется в мировых науко-метрических базах данных: Index Copernicus, Scientific Indexing Service ( SIS) — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5259

12. Золотых И.Б. Результативность научной деятельности научно-педагогического персонала в условиях экономики знаний // Економічний вісник Запорізьскої інженерної академії , № 6-1 (2016) — С.42-48 — [Електронний ресурс] — Режим доступу https://www.google.com/search

13. Золотих І.Б. Інноваційна система аграрного сектора : особливості і значення для формування економіки // Вісник аграрної науки Причорномор’я – Випуск 6 (95) — С. 21-27 — фахове видання Индексируется в мировых наукометрических базах данных: Index Copernicus —

14. Золотых И.Б. Экономический механизм: суть и системное представление в аграрном секторе. [Електронний ресурс ] / И.Б. Золотых // Економіка та суспільство. – 2017. – № 13. – С. 198-201– Режим доступу до журналу : http: есоnomy and society . in.ua ( включено до міжнародної науково метричної бази Index Coperninicus ( ICV 2015:35.93)

15. Золотих І.Б. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі як фактор формування економіки знань. [Електронний ресурс] / І. Б. Золотих // http: // Інфраструктура ринку. - 2017. - № 14. – С. 28 – 33 - Режим доступу до ресурсу : http://www.market-infr.od.ua/uk/14-2017. фахове видання

16. Золотых И.Б. Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности аграрного сектора в условиях экономики знаний // Економічний вісник Запорізьскої інженерної академії , № 6(12) ( 2017) — С.42-45 — фахове видання

17. Золотих І.Б. Інноваційний розвиток аграрного сектора в умовах економіки знань // Фаховий зб. наукових праць « Проблеми системного підходу в економіці», національного авіаційний університет – Випуск 6(62) 2017 — С. 81-86

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9889-6383
ResearcherID

Контактна інформація:
телефон дом. +38 0 (512) 36-65-48
E-mail: irinasanuk@bigmir.net


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ