Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Котикова Олена Іванівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Котикова Олена Іванівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.Котикова Олена Іванівна
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри

Біографія
Середню школу Котикова Олена закінчила у 1994 році і того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. Після закінчення у 1999 році Миколаївської державної аграрної академії працювала асистентом кафедри економіки сільського господарства. З 2000 року по 2002 рік навчалася в аспірантурі Національного університету "Києво-Могилянська академія", після закінчення якої у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Еколого-економічна ефективність використання потенціалу земельних ресурсів (на матеріалах агроформувань Миколаївської області)". У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Організаційно-економічні основи стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. З вересня 2011 року працює завідуючою кафедрою економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Відзнаки та нагороди:
2011 р. – Диплом Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та Рада ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області у номінації "Економічні науки";
2012 р. – Диплом Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та Рада ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області у номінації "Економічні науки";
2012 р. – Диплом Управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації у номінації "За наукові досягнення";
2013 р. – Диплом Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради "Кращий педагогічний працівник" у номінації "Вища освіта".

Наукова діяльність:
Науково-дослідницьку роботу проводить з проблем стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, результати якої викладено в більше 130 публікаціях наукового характеру та 4 монографіях.

Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:

вперше:
- розроблено методологію комплексної оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, що охоплює визначення і систематизацію екологічних регламентацій, обмежень, критеріїв стійкого розвитку землекористування на тривалу перспективу, за трьома напрямами: на макро- та мезорівні, порівняння стійкості землекористування регіонів та сільських територій; методику оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування на макрорівні;
- розроблено наукові підходи до здійснення класифікації і побудовано ієрархію систем землекористування та землеробства, геодезії та землеустрою на основі визначених передумов виникнення та особливостей їх розвитку на території сучасної України на основі використання історичного та синергетичного підходів;
- наукового обґрунтовано і розроблено Концепцію стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, структурний зміст якої враховує вимоги не лише вітчизняного законодавства, а й європейського (система моніторингу та оцінки);

удосконалено:
- систему показників стійкості розвитку сільськогосподарського землекористування на макрорівні та методику визначення інтегрального показника для порівняння стійкості землекористування сільських територій або регіонів України;
- класифікатор документації із землеустрою за рівнем і видом документу, категорією земель, основним призначенням та цільовою спрямованістю документу, принциповою особливістю якого є деталізація переліку документів відповідно до основного призначення та цільової спрямованості видів робіт за категоріями земель та рівнем застосування;
- методологічний підхід до обґрунтування і реалізації принципів управління земельними ресурсами, в основу якого покладено види та етапи формування і реалізації принципів землеустрою та землевпорядкування;
- механізм управління землями сільськогосподарського призначення (обґрунтована об'єктивна необхідність поділу категорії управління землями сільськогосподарського призначення на галузеве управління та внутрішньогосподарське управління і відповідні їм форми, інструменти та засоби);
- зміст та структуру Схеми землеустрою та охорони земель сільськогосподарського призначення регіону, що включає напрями вдосконалення економіки землекористування та перспективи розвитку обігу земель;

одержали подальший розвиток:
- теоретичні положення теорії стійкого розвитку землекористування: систематизовано наукові підходи щодо визначення змісту "sustainable development" та обґрунтовано доцільність застосування терміну "стійкий" замість "сталий"; визначено теоретичні і методологічні підходи до формування концепції стійкого розвитку (антропоцентричний, біосферно-центричний і ноосферний); визначено стійкий розвиток сільськогосподарського землекористування як модель функціонування системи сільськогосподарського землекористування із обмеженими параметрами, що забезпечує збалансовану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного проміжку часу;
- дослідження хронології ідеї стійкого розвитку: виокремлено головні етапи, їх цілі та результати;
- система закономірностей, особливостей позитивного та негативного впливу, а також існуючих передумов і таких, які потрібно створити, для переходу сучасного землекористування на модель стійкого розвитку в Україні за такими ознаками: ґрунтово-кліматичні, соціальні, економічні, екологічні, політичні умови;
- стратегія реформування земельної політики держави, орієнтованої на перехід на модель стійкого розвитку землекористування, та напрями трансформації земельного законодавства України з метою адаптації його до вимог Європейського Союзу;
- видову класифікацію ефективності виробництва за окремими ознаками: за одержаним результатом, за методом розрахунку, за типом економічного зростання, за характером витрат, за фактором виробництва, за завданням оцінки;
- принципові відмінності землі та її потенціалу, як головного фактора виробництва в сільському господарстві, порівняно з капіталом та працею у виробничій функції;
- методика визначення необхідної площі посіву багаторічних трав для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в сівозміні.

Навчально-методична робота:
Котикова Олена має загальний стаж науково-педагогічної роботи – 19 років (педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти – більше 16 років) весь термін – у Миколаївському національному аграрному університеті. З 1 вересня 2011 р. по теперішній час – завідуюча кафедрою економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Основні навчальні курси: "Державне регулювання економіки", "Державне регулювання економіки та економічна політика", "Методологія та організація наукових досліджень" та "Державне та регіональне управління". Здійснює керівництво виконанням випускних робіт освітнього ступеня "Магістр". Викладання дисциплін ведеться за європейською кредитно-трансфертною системою з використанням інтерактивних методів навчання.

За період роботи у Миколаївському національному аграрному університеті опубліковано 31 праця методичного характеру, у тому числі: 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України та 5 конспектів лекцій.

Наукові праці:
1. Котикова О. І. Класифікація документації із землеустрою категорії земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 121-126. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/889

2. Котикова О. І. Зміст поняття стійкого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2007. — № 12. — С. 170—174. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_12/R5/5.pdf

3. Котикова О. І. Передумови переходу до моделі сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Збірник наукових праць. Економічні науки. — 2008. — Випуск №4. — С. 56—67. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2008_4.pdf#page=56

4. Котикова О. І. Перехід сільськогосподарського землекористування до моделі сталого розвитку в Україні – реалії та перспективи [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2007. — Спеціальний випуск 3 (42). — С. 28—33. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/890

5. Котикова О. І. Тенденції вітчизняного землекористування та закономірності переходу його до моделі стійкого [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2008. — Випуск 4 (48). — С. 66—70. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2009-1(48).pdf#page=66

6. Котикова О. І. Методологічні підходи до формування концепції стійкого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Випуск 2 (49). — С. 42—47. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2009-2(49).pdf#page=42

7. Котикова О. І. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Випуск 3 (50). — С. 62—67. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2009-3(50).pdf#page=62

8. Котикова О. І. Обґрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Актуальні проблеми економіки. — Київ, 2010. — Випуск 1 (103). — С. 75—79. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2010_1/75-79.pdf

9. Котикова О. І. Індикаційна модель стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2010. — № 1. — С. 121—126. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_1/121.pdf

10. Котикова О. І. Напрями покращення якісного стану угідь Миколаївської області [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2012. — Випуск 2 (66). — С. 10—15. — Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2012-2(66).pdf#page=10

11. Котикова О. І. Концепція стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2012. — №6 (32). — С. 22—28. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/886

12. Котикова О. І. Державна програма як інструмент реалізації земельної політики [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2012. — № 7 (33). — С. 3—7. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/888

13. Котикова О. І. Теоретичні засади формування інноваційної моделі сільськогосподарського землекористування [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 5 (15). — С. 9—13. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/885

14. Котикова О. І. Система управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Інноваційна економіка. — 2012. — № 10 (36). — С. 3—6. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/883

15. Сохнич А. Я. Особливості впливу умов землекористування на його сталий розвиток [Електронний ресурс] / А. Я. Сохнич, О. І. Котикова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — № 1—2, 2012. — С. 54—59. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Zemleustriy/2012_1-2/St09.pdf

16. Котикова О. І. Структура управління освітою в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2013. — Випуск 1 (71). — С. 3—8. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/887

17. Котикова О. І. Фінансування системи освіти в Україні: стан та тенденції [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2013. — Випуск 4 (68). — С. 18—25. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/884

18. Kotikova Olena. Effect of land reform on food security of Ukraine / Olena Kotikova // Growth and competitiveness factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the background of global trends. — Kyiv-Warsaw : NUFT, NRI-IAFE, CSR, 2013. — P. 352—364.

19. Котикова О. І. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Котикова, І. Ю. Власенко // Економіст. — 2013. — № 3. — С. 36-37. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/882

20.Шебанін В. С. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / В. С. Шебанін, О. І. Котикова, Ю. А. Кормишкін // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2013. – Вип. 3 (73). – С. 3–11. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1123

21. Котикова О. І. Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні / О. І. Котикова, Ю. І. Юрченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2014. — Випуск 2 (78). — С.37—45. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1125

22. Котикова О. І. Забезпечення виробництва зернових на півдні України за рахунок комплексного зрошення / Котикова О. І., Тесляр В. О. // Інноваційна економіка. — 2014. — № 2 (51). — С.77—82. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1124

23. Котикова О. І. Система екологічного маркетингу – основа сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах вступу до ЄС [Електронний ресурс] / О. І. Котикова, В. О. Тесляр // Молодий вчений. — 2015. — №2.— Режим доступу :http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/17/

24. Котикова О. І. Індикація економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв. — 2015. — Випуск 2 (83). Т. 1 — С.25–34. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1720

25. Olena Kotykova The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land [Електронний ресурс] / Olena Kotykova, Olga Khristenko // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв. — 2015. — Випуск 1 (82). – С.3–14. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1694

26. Kotikova О. THE RIGHT TO FOOD IN UKRAINE: LEGAL REGULATION / Olena Kotikova, Mykola Babych // ІnternationalConference «Large Farm Management».— 2015. — Аccessmode: http://lfm.agrievent.com.ua/predstavlenie-tezisov/

27. Котикова О. І. Впровадження заходів по охороні та підвищенню родючості ґрунтів в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. І. Котикова, Ю. Г. Заудальська, В. Ю. Глущенко // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2016. — №9. — С.538-541. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1930

28. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business : monograph [Електронний ресурс] / edited by V. Yatsenko // Olena Kotykova, Mikola Babych. Social indicators of sustainable use of the agricultural land and it's impact on food supply in Ukraine / "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. – Р.61–69. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1929

29. Olena Kotykova. Indication of sustainable development of Ukraine in global dimensions: comparison with the countries of post-socialist camp / Olena Kotykova, Tetiana Oliinyk // “Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants QUAERE 2016” 23-27 may 2016 year.

30. Котикова О. І. Забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах в умовах євроінтеграції / О.І. Котикова, О. В. Аржанова, Т. І. Євстрат'єва // Молодий вчений. — 2016. — №7 (34). — С. 63—67. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1932

31. Котикова О. І. Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва продукції рослинництва / О. І. Котикова, Р. І. Ярошенко, А. В. Зеленько // Інноваційна економіка. — 2016. — №5-6 (63). — С. 134—141. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1931

32. Kotikova O. Sustainable Economic Development of Agricultural Land Use: Rating of Ukraine's Regions / Olena Kotykova // International Scientific-Practical Conference “Integration of business structures: strategies and technologies” : Conference Proceedings, Part I, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia : Baltija Publishing. – P. 70-72.

33. Котикова О. І. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні / О. І. Котикова, Є. О. Огородник, Л. В. Черевко // Агросвіт. — 2017. — №6. — С. 35—42. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2605

34. Котикова О. І. Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України / О. І. Котикова // Економіка АПК. — 2017. — №5. — С. 24—32. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2606

35. Котикова О. І. Економічні індикатори сільськогосподарського землекористування в системі моніторингу сталого розвитку України / О. І. Котикова, А.В. Богославська// Агросвіт. — 2017. — №9. — С. 3-11. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2607

36.Котикова О. І. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: соціальний блок [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2017. - Вип. 1 (93). - С. 26-37. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2253

37. Котикова О. І. Місце Вознесенського району за показниками розвитку галузі зерновиробництва в Миколаївській області / О. І. Котикова, А.Р. Новицький, В. О. Базенко // Агросвіт. — 2017. — №9. — С. 3—11. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2608

38. Котикова О. І. Рейтингова оцінка інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці районів Миколаївської області в умовах євроінтеграції / О. І. Котикова, В. Л. Куделя, І. С. Потапов // Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — №15. — С. 152—158. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2609

39. Котикова О. І. Імплементація європейського досвіду соціальної інклюзії як елементу соціальної регіональної політики [Електронне видання] / О. І. Котикова, М. М. Бабич // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — №9. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2610

40. Котикова О. І. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції / О. І. Котикова, А. О. Краснюк, В. С. Кавецька // Економіка та держава. — 2017. — №9. — С. 28—33. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2611

41. Котикова О. І. Моніторинг конкурентоспроможності сільського господарства регіону – необхідна складова євроінтеграційних процесів / О. І. Котикова, К. Г. Дідур, Р.В. Душук // Агросвіт. — 2017. — №17. — С. 8—14. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2613

42. Котикова О. І. Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі [Електронне видання] / О. І. Котикова // Ефективна економіка. — 2017. — №9. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2618

43. Котикова О. І. Проблеми реалізації регіональної політики соціального захисту в умовах євроінтеграції: пенсійне забезпечення [Електронне видання] / О. І. Котикова, М. М. Бабич, А. С. Циноборенко // Ефективна економіка. — 2018. — №1. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/

Котикова О.І. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Навчально-методична робота:
1. Шебанін В. С. Державне регулювання економіки : навчальний посібник / В. С. Шебанін, О. І. Котикова // Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 252 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2726
2. Котикова О. І. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / О. І. Котикова. — Миколаїв : МНАУ, 2016. — 140 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2141
3. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МДАУ, 2012. — 78 с.
4. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Державне регулювання економіки" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МДАУ, 2012. — 130 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2987
5. Котикова О. І. Методичні рекомендації для підготовки контрольних робіт з дисципліни "Державне регулювання економіки" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 23 с.
6. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" та виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 42 с.
7. Котикова О. І. Державне та регіональне управління : конспект лекцій / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 242 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2989
8. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Державне та регіональне управління" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 106 с.
9. Котикова О. І. Методичні рекомендації для підготовки контрольних робіт з дисципліни "Державне та регіональне управління" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 30 с.
10. Котикова О. І. Державне регулювання економіки та економічна політика : методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування» — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2016. — 116 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2135
11. Котикова О. І. Державне регулювання економіки та економічна політика : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування» — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2016. — 138 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2141
12. Статистика : навчальний посібник / О.І. Котикова, О.А. Христенко, А.С. Кравченко, Г.В. Коваленко. – Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2016. — 427 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2381
13. Котикова О. І. Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації та по проходженню науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання / О. І. Котикова. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2017. — 37 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2994
14. Методологія і організація наукових досліджень : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеню «магістр» зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання / О. І. Котикова. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2017. — 157 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2990

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1420-1500
ResearcherID
ResearchGate
Team Publons
kotikovaoi@contact.publons.com

Контактна інформація:
E-mail: kotikovaoi@mnau.edu.ua
eikotikova7@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ