Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Котикова Олена Іванівна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Котикова Олена Іванівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.Котикова Олена Іванівна
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри

Біографія
Середню школу Котикова Олена закінчила у 1994 році і того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. Після закінчення у 1999 році Миколаївської державної аграрної академії працювала асистентом кафедри економіки сільського господарства. З 2000 року по 2002 рік навчалася в аспірантурі Національного університету "Києво-Могилянська академія", після закінчення якої у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Еколого-економічна ефективність використання потенціалу земельних ресурсів (на матеріалах агроформувань Миколаївської області)". У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Організаційно-економічні основи стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. З вересня 2011 року працює завідуючою кафедрою економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Напрями наукових досліджень:
Науково-дослідницьку роботу проводить з проблем стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, результати якої викладено в більше 140 публікаціях наукового характеру та 9 монографіях (у тому числі 4-у іноземних виданнях).

Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:

вперше:
- розроблено методологію комплексної оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, що охоплює визначення і систематизацію екологічних регламентацій, обмежень, критеріїв стійкого розвитку землекористування на тривалу перспективу, за трьома напрямами: на макро- та мезорівні, порівняння стійкості землекористування регіонів та сільських територій; методику оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування на макрорівні;
- розроблено наукові підходи до здійснення класифікації і побудовано ієрархію систем землекористування та землеробства, геодезії та землеустрою на основі визначених передумов виникнення та особливостей їх розвитку на території сучасної України на основі використання історичного та синергетичного підходів;
- наукового обґрунтовано і розроблено Концепцію стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування, структурний зміст якої враховує вимоги не лише вітчизняного законодавства, а й європейського (система моніторингу та оцінки);

удосконалено:
- систему показників стійкості розвитку сільськогосподарського землекористування на макрорівні та методику визначення інтегрального показника для порівняння стійкості землекористування сільських територій або регіонів України;
- класифікатор документації із землеустрою за рівнем і видом документу, категорією земель, основним призначенням та цільовою спрямованістю документу, принциповою особливістю якого є деталізація переліку документів відповідно до основного призначення та цільової спрямованості видів робіт за категоріями земель та рівнем застосування;
- методологічний підхід до обґрунтування і реалізації принципів управління земельними ресурсами, в основу якого покладено види та етапи формування і реалізації принципів землеустрою та землевпорядкування;
- механізм управління землями сільськогосподарського призначення (обґрунтована об'єктивна необхідність поділу категорії управління землями сільськогосподарського призначення на галузеве управління та внутрішньогосподарське управління і відповідні їм форми, інструменти та засоби);
- зміст та структуру Схеми землеустрою та охорони земель сільськогосподарського призначення регіону, що включає напрями вдосконалення економіки землекористування та перспективи розвитку обігу земель;

одержали подальший розвиток:
- теоретичні положення теорії стійкого розвитку землекористування: систематизовано наукові підходи щодо визначення змісту "sustainable development" та обґрунтовано доцільність застосування терміну "стійкий" замість "сталий"; визначено теоретичні і методологічні підходи до формування концепції стійкого розвитку (антропоцентричний, біосферно-центричний і ноосферний); визначено стійкий розвиток сільськогосподарського землекористування як модель функціонування системи сільськогосподарського землекористування із обмеженими параметрами, що забезпечує збалансовану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного проміжку часу;
- дослідження хронології ідеї стійкого розвитку: виокремлено головні етапи, їх цілі та результати;
- система закономірностей, особливостей позитивного та негативного впливу, а також існуючих передумов і таких, які потрібно створити, для переходу сучасного землекористування на модель стійкого розвитку в Україні за такими ознаками: ґрунтово-кліматичні, соціальні, економічні, екологічні, політичні умови;
- стратегія реформування земельної політики держави, орієнтованої на перехід на модель стійкого розвитку землекористування, та напрями трансформації земельного законодавства України з метою адаптації його до вимог Європейського Союзу;
- видову класифікацію ефективності виробництва за окремими ознаками: за одержаним результатом, за методом розрахунку, за типом економічного зростання, за характером витрат, за фактором виробництва, за завданням оцінки;
- принципові відмінності землі та її потенціалу, як головного фактора виробництва в сільському господарстві, порівняно з капіталом та працею у виробничій функції;
- методика визначення необхідної площі посіву багаторічних трав для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в сівозміні.

Дисципліни, які викладає:

"Державне регулювання економіки", "Державне регулювання економіки та економічна політика", "Методологія та організація наукових досліджень" та "Державне та регіональне управління". Викладання дисциплін ведеться за європейською кредитно-трансфертною системою з використанням інтерактивних методів навчання.

Основні наукові публікації (за останні 5 років):
1. Котикова О. І. Обґрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Актуальні проблеми економіки. — Київ, 2010. — Випуск 1 (103). — С. 75—79. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2010_1/75-79.pdf (включено до міжнародної наукометричної бази данних Scopus)

2. Kotykova Olena, Albeshchenko Oleksii. An indication of the sustainable development of Ukraine in global dimensions. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol 3. No 5. Рр.196–202. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-196-202 (включено до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science)

3. Sustainable development of national economy : monograph [Text] / Olena Kotykova, Mykola Babych, Tetiana Kalashnikova, Andrii Kalashnikov, Iryna Lomachynska, Nataliia Korzh. – LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2017. – С.8–63.

4. Sustainable Development Goals of Ukraine : monograph [Text] / Olena Kotykova, Valentyna Tokareva, Dmytro Adamov, Olha Balueva, Mykhailo Yukhnenko, Petro Hrytsiuk, Tetiana Babych, Mykola Babych, Iryna Sievidova, Vitalii Liashenko, Oksana Yaroshevska, Oleksii Albeshchenko, Anna Kovalenko, Tetyana Oliynyk. – LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2017. – С.8–21.

5. Olena Kotykova, Mykola Babych. Formation of food security of Ukraine in conditions of European integration on the basis of sustainable development : monograph [Text] / Olena Kotykova, Mykola Babych. – Riga, Lambert Academic Publishing, 2018. – 60 р.

6. Котикова О. І. Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні / О. І. Котикова, Ю. І. Юрченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2014. — Випуск 2 (78). — С.37—45. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1125

7. Котикова О. І. Забезпечення виробництва зернових на півдні України за рахунок комплексного зрошення / Котикова О. І., Тесляр В. О. // Інноваційна економіка. — 2014. — № 2 (51). — С.77—82. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1124

8. Котикова О. І. Система екологічного маркетингу – основа сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах вступу до ЄС [Електронний ресурс] / О. І. Котикова, В. О. Тесляр // Молодий вчений. — 2015. — №2.— Режим доступу :http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/17/

9. Котикова О. І. Індикація економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв. — 2015. — Випуск 2 (83). Т. 1 — С.25–34. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1720

10. Olena Kotykova The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land [Електронний ресурс] / Olena Kotykova, Olga Khristenko // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв. — 2015. — Випуск 1 (82). – С.3–14. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1694

11. Kotikova О. THE RIGHT TO FOOD IN UKRAINE: LEGAL REGULATION / Olena Kotikova, Mykola Babych // ІnternationalConference «Large Farm Management».— 2015. — Аccessmode: http://lfm.agrievent.com.ua/predstavlenie-tezisov/

12. Котикова О. І. Впровадження заходів по охороні та підвищенню родючості ґрунтів в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. І. Котикова, Ю. Г. Заудальська, В. Ю. Глущенко // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2016. — №9. — С.538-541. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1930

13. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business : monograph [Електронний ресурс] / edited by V. Yatsenko // Olena Kotykova, Mikola Babych. Social indicators of sustainable use of the agricultural land and it's impact on food supply in Ukraine / "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. – Р.61–69. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1929

14. Olena Kotykova. Indication of sustainable development of Ukraine in global dimensions: comparison with the countries of post-socialist camp / Olena Kotykova, Tetiana Oliinyk // “Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants QUAERE 2016” 23-27 may 2016 year.

15. Котикова О. І. Забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах в умовах євроінтеграції / О.І. Котикова, О. В. Аржанова, Т. І. Євстрат'єва // Молодий вчений. — 2016. — №7 (34). — С. 63—67. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1932

16. Котикова О. І. Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва продукції рослинництва / О. І. Котикова, Р. І. Ярошенко, А. В. Зеленько // Інноваційна економіка. — 2016. — №5-6 (63). — С. 134—141. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1931

17. Kotikova O. Sustainable Economic Development of Agricultural Land Use: Rating of Ukraine's Regions / Olena Kotykova // International Scientific-Practical Conference “Integration of business structures: strategies and technologies” : Conference Proceedings, Part I, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia : Baltija Publishing. – P. 70-72.

18. Котикова О. І. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні / О. І. Котикова, Є. О. Огородник, Л. В. Черевко // Агросвіт. — 2017. — №6. — С. 35—42. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2605

19. Котикова О. І. Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України / О. І. Котикова // Економіка АПК. — 2017. — №5. — С. 24—32. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2606

20. Котикова О. І. Економічні індикатори сільськогосподарського землекористування в системі моніторингу сталого розвитку України / О. І. Котикова, А.В. Богославська// Агросвіт. — 2017. — №9. — С. 3-11. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2607

21.Котикова О. І. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: соціальний блок [Електронний ресурс] / О. І. Котикова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2017. - Вип. 1 (93). - С. 26-37. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2253

22. Котикова О. І. Місце Вознесенського району за показниками розвитку галузі зерновиробництва в Миколаївській області / О. І. Котикова, А.Р. Новицький, В. О. Базенко // Агросвіт. — 2017. — №9. — С. 3—11. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2608

23. Котикова О. І. Рейтингова оцінка інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці районів Миколаївської області в умовах євроінтеграції / О. І. Котикова, В. Л. Куделя, І. С. Потапов // Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — №15. — С. 152—158. — Режим доступу :http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2609

24. Котикова О. І. Імплементація європейського досвіду соціальної інклюзії як елементу соціальної регіональної політики [Електронне видання] / О. І. Котикова, М. М. Бабич // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — №9. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2610

25. Котикова О. І. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції / О. І. Котикова, А. О. Краснюк, В. С. Кавецька // Економіка та держава. — 2017. — №9. — С. 28—33. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2611

26. Котикова О. І. Моніторинг конкурентоспроможності сільського господарства регіону – необхідна складова євроінтеграційних процесів / О. І. Котикова, К. Г. Дідур, Р.В. Душук // Агросвіт. — 2017. — №17. — С. 8—14. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2613

27. Котикова О. І. Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі [Електронне видання] / О. І. Котикова // Ефективна економіка. — 2017. — №9. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2618

28. Котикова О. І. Проблеми реалізації регіональної політики соціального захисту в умовах євроінтеграції: пенсійне забезпечення [Електронне видання] / О. І. Котикова, М. М. Бабич, А. С. Циноборенко // Ефективна економіка. — 2018. — №1. — Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3684

29. Котикова О. І. Сучасний стан галузі свинарства: регіональний аспект / О. І. Котикова, О. А. Христенко, І. Г. Мартиросян // Агросвіт. – 2018. - № 5. – С. 9-15. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3680</p>

30. Котикова О. І. Оцінка регіонального індексу людського розвитку Миколаївської області / О. І. Котикова, М. М. Бабич, С. В. Брик // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2018. — № 2. – С. 186-194. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3685

31. Котикова О. І. Моніторинг конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств як складова програмування сталого розвитку регіону / О. І. Котикова, М. М. Бабич, В. О. Наконечна // Державне управління: удосконалення та розвиток : єлектронне видання. — 2018. — № 3. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3681

32. Котикова О. І. Аналіз особливостей функціонування регіонального ринку праці в умовах євроінтеграції / О. І. Котикова, І. А. Дерезюк, А. О. Семененко // Економіка та держава. — 2018. — № 2. – С. 36-41. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3682

33. Котикова О. І. Економічна ефективність виробництва продукції зернової галузі в сільськогосподарських підприємствах в умовах євроінтеграції / О. І. Котикова, Т. Г. Олійник, Д. В. Кічук // Економіка та суспільство. — 2018. — № 14. – С. 402-411. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3683

34. Котикова О.І., Богославська А.В., Степанченко Ю.А. Економічна ефективність землекористування в сільськогосподарських підприємствах в сучасних умовах. Агросвіт. 2018. №6. С. 16—21.

35. Котикова О.І., Орлов К.В., Тижневий А.В. Рівень конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва за ціною. Економіка та суспільство. 2018. №15. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/15ukr/54.pdf

36. Котикова О.І., Скора Л.Р. Наукова діяльність України у європейському вимірі. Ефективна економіка. 2018. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/4.pdf

37. Котикова О.І., Крилова І.Г., Попескул А.П. Гендерні аспекти ринку праці в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. №22. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/38.pdf

38. Котикова О.І., Паладі Ж.Г., Івахненко Л.В. Аналітичний огляд сучасного стану розвитку галузі тваринництва Миколаївської області. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. №4 (15). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/16.pdf

Котикова О.І. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Авторські свідоцтва:

№ п/п ПІБ авторів Науковий твір Реєстраційний номер
1. Котикова О.І.
Альбещенко О.С.
Indication of sustainable development of Ukraine in global dimensions
81396
2. Котикова О.І. Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі
81398
3. Котикова О.І. Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України
81397

Досягнення Досягнення Досягнення

Методичні рекомендації, конспекти лекцій та навчальні посібники:
1. Шебанін В. С. Державне регулювання економіки : навчальний посібник / В. С. Шебанін, О. І. Котикова // Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 252 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2726
2. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МДАУ, 2012. — 78 с.
3. Котикова О. І. Методичні рекомендації для підготовки контрольних робіт з дисципліни "Державне регулювання економіки" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 23 с.
4. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" та виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 42 с.
5. Котикова О. І. Державне та регіональне управління : конспект лекцій / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 242 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2989
6. Котикова О. І. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Державне та регіональне управління" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 106 с.
7. Котикова О. І. Методичні рекомендації для підготовки контрольних робіт з дисципліни "Державне та регіональне управління" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. І. Котикова. — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2013. — 30 с.
8. Котикова О. І. Державне регулювання економіки та економічна політика : методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування» — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2016. — 116 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2135
9. Котикова О. І. Державне регулювання економіки та економічна політика : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування» — Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2016. — 138 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2141
10. Статистика : навчальний посібник / О.І. Котикова, О.А. Христенко, А.С. Кравченко, Г.В. Коваленко. – Миколаїв : Видавництво МНАУ, 2016. — 427 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2381
11. Котикова О. І. Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації та по проходженню науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання / О. І. Котикова. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2017. — 37 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2994
12. Методологія і організація наукових досліджень : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеню «магістр» зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання / О. І. Котикова. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2017. — 157 с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2990
13. Економіка виробництва [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "магістр" спеціальності 073"Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Котикова, О. А. Горобченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 49 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4335
14. Державне регулювання та інвестування економіки. 1 Модуль [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Котикова, М. М. Бабич, О. С. Альбещенко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 195 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4566
15. Державне регулювання та інвестування економіки. 1 Модуль [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Котикова, М. М. Бабич, О. С. Альбещенко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 139 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4565

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1420-1500
ResearcherID
Scopus ID
ResearchGate
Team Publons
Науковці України
Енциклопедія сучасної України

Контактна інформація:
E-mail:
kotikovaoi@mnau.edu.ua
eikotikova7@gmail.com
kotikovaoi@contact.publons.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ