Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Мельник Ірина Олегівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Мельник Ірина Олегівна, кандидат економічних наук, доцент.
Мельник Ірина Олегівна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія

Закінчила в 1996 році загальноосвітню школу №24 м. Миколаєва. Того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. Після закінчення в 2001 році Миколаївської державної аграрної академії вступила до аспірантури. В 2004 році завершила навчання в аспірантуры Миколаївського національного аграрного університету та захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування і ефективний розвиток регіонального ринку молока та молочних продуктів» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. З вересня 2004 року почала працювати на кафедрі економіки сільського господарства (на сьогодні – економіки підприємств) на посаді асистента. З жовтня 2006 року по нинішній час обіймає посаду доцента цієї кафедри. Працювала відповідальним секретарем приймальної комісії університету (2005-2008 рр.), з травня 2009 року по квітень 2012 року виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи факультету менеджменту Інституту економіки та управління МНАУ.

Наукова діяльність

Нуково-дослідницьку діяльність проводить з особливостей формування продуктових ринків та проблем продовольчого забезпечення, результати якої викладено у 29 публікаціях наукового характеру.

Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:

вперше:
- здійснено комплексну оцінку сучасного стану виробництва молока з включенням до аналізу виробництво молока в приватному секторі;
- проведено оцінку ступеня монополізації регіональних ринків основних видів молокопродукції, запропоновані заходи по її запобіганню, що полягають в необхідності створення на районному та обласному рівнях асоціацій виробників молока;
- визначено особливості формування та функціонування ринку молока та молочних продуктів в Миколаївській області за участю особистих селянських господарств та поглиблено теоретичну сутність цього процесу;

удосконалено:
- схему основних напрямків подальшого формування інфраструктури ринку молока та молочних продуктів;
- обґрунтування оптимальних виробничих параметрів молочного скотарства та молокопереробних підприємств Миколаївської області для забезпечення попиту внутрішнього ринку;

одержали подальший розвиток:
- система організаційно-економічних заходів підвищення ефективності виробництва молока в Миколаївській області, яка включає виявлення та використання внутрішніх резервів збільшення обсягів виробництва молока, покращення селекційно-племінної справи, створення належної системи відтворення маточного поголів’я, науково-рекомендовану організацію ветеринарної і зоотехнічної служби;
- обґрунтовані шляхи вдосконалення взаємовідносин між виробниками молока та його переробниками, які полягають в створенні переробними підприємствами власної сировинної зони, необхідності розвитку горизонтальної та вертикальної інтеграції.

Навчально-методична робота
Мельник Ірина має загальний стаж науково-педагогічної роботи – 14 років, весь термін – у Миколаївському національному аграрному університеті. З жовтня 2006 року по нинішній час обіймає посаду доцента кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.
Основні навчальні курси: «Економіка підприємств», «Методологія наукових досліджень», «Економіка природокористування і охорони довкілля». Здійснює керівництво виконанням випускних робіт ОКР "Спеціаліст" та "Магістр". Викладання дисциплін ведеться за європейською кредитно-трансфертною системою з використанням інтерактивних методів навчання.
За період роботи у Миколаївському національному аграрному університеті опубліковано 24 праці методичного характеру, у тому числі: 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України та 4 конспекти лекцій.

Основні наукові публікації

1. Мельник І. О. Проблеми продовольчої безпеки в контексті забезпечення нормативних потреб у молоці населення Миколаївської області / І. О. Мельник // Агросвіт. — 2011. — № 7. — С. 14—18.

2. Мельник І. О. Providing the normative needs in milk consumption by the population of Mykolayiv Region / І. О. Мельник // Nauka i studia, 2011. — № 6 (37). — P. 69—74.

3. Мельник І. О. Особливості формування експортного потенціалу підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу Миколаївської області / І. О. Мельник, К. В. Вакар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. — Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. — Вип. ІІ (42), ч. 2 т. 1. Економічні науки. — С. 256—260.

4. Мельник І. О. Основні шляхи підвищення економічної ефективності зерновиробництва підприємствами Миколаївської області / І. О. Мельник, М. Д. Захарова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. — Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. — Вип. ІІ (42), ч. 2 т. 1. Економічні науки. — С. 411—416.

5. Мельник І. О. Вивчення досвіду функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Польщі, як ефективно діючого елемента ринкової інфраструктури / І. О. Мельник // Агросвіт. — 2012. — № 1. — С. 37—42.

6. Мельник І. О. Використання нетарифних методів державного регулювання аграрного ринку в умовах членства в СОТ / І. О. Мельник, Є.А. Ільяшенко // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки / під. ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчука (ч. 2). — Умань : Сочинський, 2012. — С. 216—219.

7. Мельник І.О. Державне регулювання розвитку ринку біодизеля в Україні/ І.О. Мельник, А.М. Фісюн// Науково-виробничий журнал «Бізнес-Навігатор» Міжнародного університету бізнесу і права./ Редкол.: Г.Є. Жуйков та ін. – Херсон, 2014. – №2 – 2014

8. Мельник І.О. Трансформація екологічного законодавства України під впливом світових тенденцій / І.О. Мельник // Електронне фахове видання «Ефективна економіка» – 2014 р. – №12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=731

9. Мельник І.О. Передумови та перспективи екологобезпечного виробництва сільськогосподарської продукції / І.О. Мельник, С.А. Білецький // Стратегічні детермінанти стійкого розвитку АПК України / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестурчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 219 – 222.

10. Мельник І.О. Організація та ефективний розвиток виробництва органічної продукції тваринництва в умовах євроінтеграції / І.О.Мельник, І.А. Боєнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – C. 201-207

11. Мельник І.О. Державне регулювання розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні та світі / І.О.Мельник, М.С. Кучина // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8.

12. Мельник І.О. Стан і розвиток органічного виробництва на ринку України / І.О. Мельник // Збірка наукових праць Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту : економічні науки, наук. ред. Комарницький І.М. – Хмельницький, 2015. – № 9 – С.47-50.

13. Мельник І.О. Сучасний стан та аспекти розвитку підприємницької діяльності в регіоні / І.О. Мельник, Т.О. Годорожа // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017 р – №9 (49), вересень. – С. 548-553

14. Мельник І.О. Роль органів місцевого самоврядування у сталому розвитку муніципальних утворень/ І. О. Мельник, С. С. Чернявська. // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Грудень, 2017 р – Випуск 20. – С. 190-193

Навчально-методична робота:
1. Мельник І.О. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з дисципліни «Економіка підприємств» студентів 3 курсу економічного факультету спеціальності 6.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на підприємствах, установах, організаціях / І.О.Мельник, І.Н. Топіха. - Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ, 2005 р.

2. Мельник І.О. Положення щодо проходження виробничої практики та її організаційно-методичне забезпечення і оформлення результатів виконання програмних завдань студентами 3 курсу економічного факультету з дисципліни «Економіка аграрних підприємств» спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» / І.Н. Топіха, М.Ю. Куліш, І.О.Мельник, О.А. Христенко, Т.П. Шаповал. - Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. - 2006 р.

3. Мельник І.О. Словник основних понять і термінів з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит» / І.Н. Топіха, Г.М. Іваненко, О.А. Мамалюк, І.О.Мельник. - Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. - 2009 р.

4. Мельник І.О. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами спеціальностей 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання / І.Н. Топіха, Л.М. Вершиніна, К.Д. Самойлик, Л.І. Сухініа, Г.М. Іваненко, О.І. Котикова, В.В.Клочан, І.Г.Крилова, І.О.Мельник, І.В.Безп’ята, Т.П.Шаповал, О.А. Мамалюк, О.Р.Полішкевич, О.А.Христенко, Т.О.Фурман. - Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. - 2010 р.

5. Мельник І.О. Програма навчальної дисципліни «Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах II – IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України / І.Н. Топіха, М.В. Дубініна, Т.П. Шаповал, Л.І. Сухініна, І.О.Мельник, Б.С. Кругляк, О.В. Олійник. - Київ : Аграрна освіта,– затверджено Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України. – 2010 р.

6. Мельник І.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник / І.Г. Крилова, О.В.Шебаніна, М.Д. Бабенко, В.П.Клочан, І.В. Безп’ята, І.О.Мельник, О.А. Христенко. - Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ– рекомендовано Міністерством освіти і науки. – 2010 р.

7. Мельник І.О. Програма навчальної дисципліни «Економіка виробництва та маркетинг м’ясних продуктів» для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства Українит / І.Н. Топіха, І.Т. Кіщак, Т.П. Шаповал, Л.І. Сухініна, І.О.Мельник, Т.О. Фурман, Б.С. Кругляк, О.В. Олійник. - Київ : Аграрна освіта,– затверджено Департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України. – 2011 р.

8. Мельник І.О. Методологія і організація наукових досліджень: глосарій для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / І.О.Мельник. - Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2012 р.

9. Мельник І.О. Методологія і організація наукових досліджень: методичні вказівки з проходження та написання звіту з виробничої практики студентами денної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / І.О.Мельник. - Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2012 р.

10. Мельник І.О. Економіка природокористування і охорони довкілля : Методичні вказівки про проходження виробничої практики студентів 5 курсу спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2013 р.

11. Мельник І.О. Економіка підприємств : Положення для проходження виробничої практики та її організаційно-методичне забезпечення і оформлення результатів виконання програмних завдань студентами денної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Котикова О.І., Мельник І.О., Христенко О.А., Мамалюк О.А., Безп’ята І.В. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2013 р.

12. Мельник І.О. Урбоекологія : Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів 5 курсу спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2013 р.

13. Мельник І.О. Економіка природокористування і охорони довкілля : Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів 5 курсу спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2013 р.

14. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів обліково-фінансового факультету спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2013 р.

15. Мельник І.О. Методичні рекомендації до дипломного проектування студентами спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» денної та заочної форми навчання / Котикова О.І., Мельник І.О., Мамалюк О.А., Крилова І.Г., Христенко О.А., Безп’ята І.В. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2013 р.

16. Мельник І.О. Методичні рекомендації до виконання курсових проектів та їх тематика з економіки підприємств з основами статистики для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит» / Котикова О.І., Мельник І.О., Мамалюк О.А., Крилова І.Г., Христенко О.А., Безп’ята І.В. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2013 р.

17. Мельник І.О. Економіка підприємств: методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів економічних спеціальностей за напрямами підготовки 6.030601 „Менеджмент”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030601 „Менеджмент ЗЕД” денної форми навчання / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2015 р.

18. Мельник І.О. Конспект лекцій «Менеджмент природоохоронної діяльності» / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2016 р.

19. Мельник І.О. Менеджмент природоохоронної діяльності: методичні рекомендації та завдання до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.030601 (спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2016 р.

20. Мельник І.О. Економіка підприємств: робочий зошит для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.030601 (спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування») денної форми навчання / Мельник І.О., Олійник Т.Г. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2016 р.

21. Мельник І.О. Моделювання ціноутворень: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти 3-го курсу ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / Мельник І.О., Олійник Т.Г. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2017 р.

22. Мельник І.О. Організація і методика проведення наукових досліджень: методичні рекомендації та завдання до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2017 р.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1334-5484
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: melnik@mnau.edu.ua


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ