Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Мельник Ірина Олегівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Мельник Ірина Олегівна, кандидат економічних наук, доцент.
Мельник Ірина Олегівна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія

Закінчила в 1996 році загальноосвітню школу №24 м. Миколаєва. Того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. Після закінчення в 2001 році Миколаївської державної аграрної академії вступила до аспірантури. В 2004 році завершила навчання в аспірантуры Миколаївського національного аграрного університету та захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування і ефективний розвиток регіонального ринку молока та молочних продуктів» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. З вересня 2004 року почала працювати на кафедрі економіки сільського господарства (на сьогодні – економіки підприємств) на посаді асистента. З жовтня 2006 року по нинішній час обіймає посаду доцента цієї кафедри. Працювала відповідальним секретарем приймальної комісії університету (2005-2008 рр.), з травня 2009 року по квітень 2012 року виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи факультету менеджменту Інституту економіки та управління МНАУ.

Напрями наукових досліджень:

Нуково-дослідницьку діяльність проводить з особливостей формування продуктових ринків та проблем продовольчого забезпечення, результати якої викладено у 29 публікаціях наукового характеру.

Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:

вперше:
- здійснено комплексну оцінку сучасного стану виробництва молока з включенням до аналізу виробництво молока в приватному секторі;
- проведено оцінку ступеня монополізації регіональних ринків основних видів молокопродукції, запропоновані заходи по її запобіганню, що полягають в необхідності створення на районному та обласному рівнях асоціацій виробників молока;
- визначено особливості формування та функціонування ринку молока та молочних продуктів в Миколаївській області за участю особистих селянських господарств та поглиблено теоретичну сутність цього процесу;

удосконалено:
- схему основних напрямків подальшого формування інфраструктури ринку молока та молочних продуктів;
- обґрунтування оптимальних виробничих параметрів молочного скотарства та молокопереробних підприємств Миколаївської області для забезпечення попиту внутрішнього ринку;

одержали подальший розвиток:
- система організаційно-економічних заходів підвищення ефективності виробництва молока в Миколаївській області, яка включає виявлення та використання внутрішніх резервів збільшення обсягів виробництва молока, покращення селекційно-племінної справи, створення належної системи відтворення маточного поголів’я, науково-рекомендовану організацію ветеринарної і зоотехнічної служби;
- обґрунтовані шляхи вдосконалення взаємовідносин між виробниками молока та його переробниками, які полягають в створенні переробними підприємствами власної сировинної зони, необхідності розвитку горизонтальної та вертикальної інтеграції.

Дисципліни, які викладає:
1. Економіка підприємств
2. Економіка і фінанси підприємств
3. Економіка природокористування і охорони довкілля
4. Методологія наукових досліджень
5. Методологія соціальних емпіричних досліджень
6. Соціальна економіка
7. Вступ до спеціальності «Економіка»

Основні наукові публікації(за останні 5 років):

1. Мельник І.О. Державне регулювання розвитку ринку біодизеля в Україні/ І.О. Мельник, А.М. Фісюн// Науково-виробничий журнал «Бізнес-Навігатор» Міжнародного університету бізнесу і права./ Редкол.: Г.Є. Жуйков та ін. – Херсон, 2014. – №2 – 2014

2. Мельник І.О. Трансформація екологічного законодавства України під впливом світових тенденцій / І.О. Мельник // Електронне фахове видання «Ефективна економіка» – 2014 р. – №12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=731

3. Мельник І.О. Передумови та перспективи екологобезпечного виробництва сільськогосподарської продукції / І.О. Мельник, С.А. Білецький // Стратегічні детермінанти стійкого розвитку АПК України / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестурчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 219 – 222.

4. Мельник І.О. Організація та ефективний розвиток виробництва органічної продукції тваринництва в умовах євроінтеграції / І.О.Мельник, І.А. Боєнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – C. 201-207

5. Мельник І.О. Державне регулювання розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні та світі / І.О.Мельник, М.С. Кучина // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8.

6. Мельник І.О. Стан і розвиток органічного виробництва на ринку України / І.О. Мельник // Збірка наукових праць Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту : економічні науки, наук. ред. Комарницький І.М. – Хмельницький, 2015. – № 9 – С.47-50.

7. Мельник І.О. Сучасний стан та аспекти розвитку підприємницької діяльності в регіоні / І.О. Мельник, Т.О. Годорожа // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017 р – №9 (49), вересень. – С. 548-553

8. Мельник І.О. Роль органів місцевого самоврядування у сталому розвитку муніципальних утворень/ І. О. Мельник, С. С. Чернявська. // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Грудень, 2017 р – Випуск 20. – С. 190-193

9. Мельник І.О. Роль органів місцевого самоврядування у сталому розвитку муніципальних утворень / І. О. Мельник, С. С. Чернявська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017 – №20. – С.190-193.

10. Мельник І.О. Сучасний стан та аспекти розвитку підприємницької діяльності в регіоні / І.О. Мельник, Т.О. Годорожа // Науковий журнал «Молодий вчений» – 2017 р. – № 9 (49) вересень. – С. 548-553.

11. Мельник І.О. Теоретичні засади дослідження змісту конкурентоспроможності підприємства / І.О. Мельник, А.В. Котов // Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 16-21

12. Мельник І.О. Особливості формування експортного потенціалу підприємств АПК в умовах євроінтеграції / І.О. Мельник, А.С. Шамаєв // Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України: Колективна монографія - С. 89-98

13. Мельник І.О. Сучасні тенденції формування ринку праці і зайнятості населення України / І.О. Мельник, О.В. Берднікова // Ефективна економіка (електронне наукове фахове видання). – №1. – 2018 р. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/49.pdf

14. Мельник І.О. Диверсифікація аграрних підприємств на основі запровадження переробки насіння соняшнику / І.О. Мельник, А. Саакян // Агросвіт. – 2018. - № 2. - С. 23 – 27.

Методичні рекомендації, конспекти лекцій та навчальні посібники:

1. Мельник І.О. Урбоекологія : Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів 5 курсу спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2013 р.

2. Мельник І.О. Економіка підприємств: методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів економічних спеціальностей за напрямами підготовки 6.030601 „Менеджмент”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030601 „Менеджмент ЗЕД” денної форми навчання / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2015 р.

3. Мельник І.О. Конспект лекцій «Менеджмент природоохоронної діяльності» / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2016 р.

4. Мельник І.О. Менеджмент природоохоронної діяльності: методичні рекомендації та завдання до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.030601 (спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2016 р.

5. Мельник І.О. Економіка підприємств: робочий зошит для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.030601 (спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування») денної форми навчання / Мельник І.О., Олійник Т.Г. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2016 р.

6. Мельник І.О. Моделювання ціноутворень: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти 3-го курсу ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / Мельник І.О., Олійник Т.Г. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2017 р.

7. Мельник І.О. Організація і методика проведення наукових досліджень: методичні рекомендації та завдання до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Мельник І.О. - Миколаїв: Видавничий відділ МНАУ. – 2017 р.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1334-5484
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: melnik@mnau.edu.ua


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ