Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиКультури й виховання

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Артюхова Олена Вікторівна

МНАУ. Завідувач кафедри іноземних мов.

Новини кафедри

I. Про кафедру.

МНАУ. Логотип кафедри іноземних мов.Про кафедру.
Кафедра іноземних мов функціонує як самостійний структурний підрозділ з 1998 року після реформування кафедри української та іноземних мов. У складі кафедри працює 10 осіб, з яких 6 доцентів, 4 викладача.

Положення про кафедру іноземних мов

Пріоритетними завданнями кафедри є:
- реалізація комунікативного, компетентнісного та системного підходів підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі через підсилення іншомовної складової процесу їх професіоналізації в умовах євроінтеграції;
- систематизація, диференціація та індивідуалізація змісту іншомовної підготовки майбутніх фахівців з урахуванням запитів суспільства, потреб ринку, освітньої траєкторії студента;
- створення якісного іншомовного академічного середовища, умов для безперервної мовної підготовки майбутніх фахівців;
- застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання (blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning);
- співпраця з різними міжнародними освітніми інституціями з метою вивчення та впровадження світового досвіду організації процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі в провідних країнах світу;
- системна робота над поліпшенням якісних показників професорсько-викладацького складу кафедри.

Графік проведення консультацій викладачами кафедри іноземних мов на ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Персональний склад кафедри:
Артюхова Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Тішечкіна Катерина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент
Марковська Антоніна В'ячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент
Саламатіна Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент
Ганніченко Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Матвєєва Катерина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Пономаренко Наталя Григорівна – старший викладач
Ігнатенко Жанна Валеріївна – викладач
Міщенко Юлія Василіївна – викладач
Сищенко Юрій Анатолійович – викладач
Чиричкіна Ольга Андріївна – лаборант

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:
ОКР бакалавр:
Іноземна мова (англійська)
Іноземна мова (німецька)
Іноземна мова (французька)
Іноземна мова (латинська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
Друга іноземна мова (англійська)
Друга іноземна мова (німецька)
 ОКР магістр: 
Ділова іноземна мова (англійська)
Ділова іноземна мова (німецька)
Наукові комунікації
Доктор філософії:
Іноземна мова за проф. спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за проф. спрямуванням (німецька)

Електронні навчальні курси: (посилання на Moodle)

Звіт кафедри іноземних мов за 2016 – 2017 н.р.

План роботи кафедри іноземних мов за 2017-2018 рр.

МНАУ. Кафедра іноземних мов.
Завідувач кафедри доцент Артюхова Олена Вікторівна та викладач кафедри Ігнатенко Жанна Володимирівна

II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра іноземних мов забезпечує освітній процес на всіх факультетах університету. Викладачі кафедри щорічно оновлюють робочі навчальні програми з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (французька)», «Іноземна мова (латинська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)», «Друга іноземна мова (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Ділова іноземна мова (німецька)», «Наукові комунікації».

Реєстр робочих програм на 2017-2018 навчальний рік

Навчально-методична робота кафедри іноземних мов зорієнтована передусім на такі аспекти:

1. Посилення інноваційної складової освітнього процесу. Прагнучи інтенсифікувати освітній процес, кафедра вивчає надбання сучасної науки та практики в сфері методики викладання іноземних мов, постійно поповнює і систематизує кафедральний банк даних з цієї тематики та активно впроваджує у викладацьку діяльність інноваційні техніки і прийоми, зокрема, рольові ігри та ситуації, усні презентації з обґрунтуванням власної позиції, тематичні дискусії, віртуальні проекти, відеофільми з завданнями до них і т.п. Кафедра створила та розвиває власну бібліотеку навчально-методичних матеріалів, відеотеку, активно використовує для проведення практичних занять комп’ютерні класи університету. 2. Урізноманітнення форм самостійної роботи студентів. Самостійна робота виконується студентами щосеместрово і передбачає збалансованість усної та письмової форм презентації результатів, використання  інформаційних ресурсів мережі Інтернет, проблемний, дискусійний характер завдань та різноманітність їх типів (реферати, дискусії, презентації, аудіювання, реферування матеріалів ЗМІ, коментування таблиць, діаграм, виконання комп’ютерних тестів тощо). Самостійна робота спрямовується не лише на поліпшення мовних знань, але й обов’язкове формування інших якостей студентів в контексті компетентнісного підходу – зокрема, таких як вміння самостійно знаходити та творчо опрацьовувати інформацію, формувати та аргументовано висвітлювати власну думку, толерантно відноситись та критично оцінювати позицію інших, пропонувати можливості вирішення певних проблем економічного характеру, керувати дискусією тощо.

3. Поліпшення підсумкового контролю знань студентів. Логічним продовженням інноваційних зусиль в освітньому процесі стали аналогічні зміни в підходах до підсумкового контролю знань студентів. Кафедра повністю перейшла на екзаменаційні матеріали без завдань на переклад і таким чином реалізувала один з важливих принципів комунікативного підходу – принцип одномовності. Одномовні різноаспектні завдання, зокрема, з аудіювання, реферування текстів з власним коментарем, анотації текстів, написання приватних та ділових листів носять творчий характер та створюють передумови для більш об’єктивного і багатостороннього кінцевого контролю знань студентів.

4. Підготовка навчально-методичних матеріалів нового покоління. Кафедра цілеспрямовано й послідовно працює над створенням власних навчально-методичних матеріалів, які відповідають сучасним підходам до вивчення іноземних мов. Використання власних (та інших) навчально-методичних матеріалів забезпечує вивчення мов на базі актуального матеріалу, сприяє комунікативній орієнтації освытнього процесу, стимулює подальше використання інноваційних методів викладання іноземних мов та передбачає широкі можливості для роботи з ТЗН.

На кафедрі є методичні рекомендації та література, необхідні для проведення практичних занять, тестового контролю та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. В період з 2012 по 2017 рік співробітниками кафедри підготовлено 68 методичних розробок. Методичні рекомендації представлені в бібліотеці університету на паперовому та електронному носіях.

Реєстри методичних рекомендацій

Перелік літератури

План видання методичної літератури на 2018 рік

Розклад проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками кафедри

МНАУ. Кафедра іноземних мов.
Викладачі кафедри іноземних мов

ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Щорічно викладачі кафедри публікують наукові статті з питань вивчення та викладання іноземних мов, беруть участь в наукових конференціях та науково-практичних семінарах. На базі кафедри проводяться всеукраїнські науково-практичні семінари з актуальних проблем вивчення та викладання іноземних мов у ВНЗ.

Назви конференцій та семінарів

Збірники за 2013-2018 роки

Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді на студентські науково-теоретичні конференції та наукові статті для науково-методичних збірників.

Назви конференцій

Збірники за 2013-2018 роки

Кафедра забезпечує роботу Лінгваклубу та гуртка наукового перекладу.

Положення про наукові гуртки

Плани та графік роботи гуртків

Звіт з наукової роботи за 2017 рік

МНАУ. Кафедра іноземних мов.

МНАУ. Кафедра іноземних мов.

ІV. КУРСИ

Студенти та науково-педагогічні працівники університету мають можливість актуалізувати та поглибити свої знання іноземних мов на курсах, організованих кафедрою:

1. Курси англійської мови для науково-педагогічних працівників.

2. Курси англійської та німецької мов для студентів, які від'їжджають на практику за кордон.

3. Курси англійської та німецької мов для бакалаврів.

4. Курси англійської мови для покращення знань з англійської мови для студентів 1 року навчання.

Розклад занять курсів

V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності є: розвиток прямих контактів з провідними університетами США та країнами Європейського Союзу; розширення спектру освітянських послуг для іноземних громадян; організація академічних обмінів викладачами, науковцями, студентами, аспірантами; залучення до активної участі науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових форумах; діяльність щодо одержання міжнародних наукових і освітніх грантів.

Кафедра реалізує міжнародну наукову співпрацю з Британською радою в Україні, Інститутом Гете у Києві. Викладачі кафедри є членами міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).

МНАУ. Кафедра іноземних мов.

Фотогалерея кафедри

Перейти до перегляду

Контактна інформація:
Кафедра іноземних мов
Завідувач кафедри іноземних мов – Артюхова Олена Вікторівна 0951710512
Телефон кафедри (внутрішній) 209
Електронна адреса: kafedraim@mnau.edu.ua

 

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ