Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиКультури й виховання

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Артюхова Олена Вікторівна

МНАУ. Завідувач кафедри іноземних мов.

E-mail: kafedraflanguages@gmail.com


Новини кафедри

Історія кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету як самостійного структурного підрозділу розпочалася у 1998 р. після реформування кафедри української та іноземних мов. В різні роки кафедру очолювали кандидат філологічних наук, доцент Шуткіна Галина Михайлівна, старший викладач Стрюкова Інна Яківна, кандидат педагогічних наук, доцент Заскалєта Світлана Григорівна. З 2017 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Артюхова Олена Вікторівна.

Педагоги кафедри працюють на всіх факультетах університету. На високому організаційно-методичному рівні здійснюється мовленнєва підготовка здобувачів вищої освіти. Активно використовуються Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти та Програма «English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities».

Положення про кафедру іноземних мов (завантажити)

Пріоритетними завданнями кафедри є:
- реалізація комунікативного, компетентнісного та системного підходів підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі через підсилення іншомовної складової процесу їх професіоналізації в умовах євроінтеграції;
- систематизація, диференціація та індивідуалізація змісту іншомовної підготовки майбутніх фахівців з урахуванням запитів суспільства, потреб ринку, освітньої траєкторії студента;
- створення якісного іншомовного академічного середовища, умов для безперервної мовної підготовки майбутніх фахівців;
- застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання (blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning);
- співпраця з різними міжнародними освітніми інституціями з метою вивчення та впровадження світового досвіду організації процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі в провідних країнах світу;
- системна робота над поліпшенням якісних показників професорсько-викладацького складу кафедри.

Персональний склад кафедри:
Артюхова Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Ганніченко Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Марковська Антоніна В'ячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент
Саламатіна Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент
Тішечкіна Катерина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент
Матвєєва Катерина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Пономаренко Наталя Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Ігнатенко Жанна Валеріївна – викладач
Міщенко Юлія Василіївна – викладач
Сищенко Юрій Анатолійович – викладач
Чиричкіна Ольга Андріївна – лаборант

Графік проведення викладачами кафедри іноземних мов консультацій та відпрацювань пропущених занять студентами у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року

Графік проведення пробного тестування з іноземної мови здобувачів вищої освіти денної форми навчання МНАУ

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники університету мають можливість актуалізувати та поглибити свої знання іноземних мов на курсах, організованих кафедрою:
1. Курси англійської мови для науково-педагогічних працівників.
2. Курси англійської та німецької мов для здобувачів вищої освіти, які від'їжджають на практику за кордон.
3. Курси англійської та німецької мов для бакалаврів з метою підготовки їх до вступу в магістратуру.
4. Курси англійської мови для покращення знань з англійської мови для здобувачів вищої освіти 1 року навчання, які мають низький рівень знань.

Розклад занять курсів (завантажити)

Графік проведення відкритих занять (завантажити)

Перелік дисциплін
Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:
ОКР бакалавр:
Іноземна мова (англійська)
Іноземна мова (німецька)
Іноземна мова (французька)
Іноземна мова (латинська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
Друга іноземна мова (англійська)
Друга іноземна мова (німецька)

ОКР магістр:
Ділова іноземна мова (англійська)
Ділова іноземна мова (німецька)
Наукові комунікації

Доктор філософії:
Іноземна мова за проф. спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за проф. спрямуванням (німецька)

Електронні навчальні курси: (посилання на Moodle)

Наукова діяльність
Щорічно викладачі кафедри публікують наукові статті з питань вивчення та викладання іноземних мов, беруть участь в наукових конференціях та науково-практичних семінарах. На базі кафедри проводяться всеукраїнські науково-практичні семінари з актуальних проблем вивчення та викладання іноземних мов у ВНЗ.
Назви конференцій та семінарів
Завантажити збірники за 2013-2018 роки
Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді на студентські науково-теоретичні конференції та наукові статті для науково-методичних збірників.
Назви конференцій
Завантажити збірники за 2013-2018 роки<

Кафедра забезпечує роботу Лінгваклубу.
Положення про наукові гуртки (завантажити)
Плани та графік роботи гуртків (завантажити)
Звіт з наукової роботи за 2017 рік (завантажити)

Навчально-методична робота

Кафедра іноземних мов забезпечує освітній процес на всіх факультетах університету. Викладачі кафедри щорічно оновлюють робочі навчальні програми з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (французька)», «Іноземна мова (латинська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)», «Друга іноземна мова (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Ділова іноземна мова (німецька)», «Наукові комунікації».

Реєстр робочих програм на 2018-2019 навчальний рік (завантажити)
Навчально-методична робота кафедри іноземних мов зорієнтована передусім на такі аспекти:
1. Посилення інноваційної складової освітнього процесу. Прагнучи інтенсифікувати освітній процес, кафедра вивчає надбання сучасної науки та практики в сфері методики викладання іноземних мов, постійно поповнює і систематизує кафедральний банк даних з цієї тематики та активно впроваджує у викладацьку діяльність інноваційні техніки і прийоми, зокрема, рольові ігри та ситуації, усні презентації з обґрунтуванням власної позиції, тематичні дискусії, віртуальні проекти, відеофільми з завданнями до них і т.п. Кафедра створила та розвиває власну бібліотеку навчально-методичних матеріалів, відеотеку, активно використовує для проведення практичних занять комп’ютерні класи університету.
2. Урізноманітнення форм самостійної роботи студентів. Самостійна робота виконується студентами щосеместрово і передбачає збалансованість усної та письмової форм презентації результатів, використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, проблемний, дискусійний характер завдань та різноманітність їх типів (реферати, дискусії, презентації, аудіювання, реферування матеріалів ЗМІ, коментування таблиць, діаграм, виконання комп’ютерних тестів тощо). Самостійна робота спрямовується не лише на поліпшення мовних знань, але й обов’язкове формування інших якостей студентів в контексті компетентнісного підходу – зокрема, таких як вміння самостійно знаходити та творчо опрацьовувати інформацію, формувати та аргументовано висвітлювати власну думку, толерантно відноситись та критично оцінювати позицію інших, пропонувати можливості вирішення певних проблем економічного характеру, керувати дискусією тощо.
3. Поліпшення підсумкового контролю знань студентів. Логічним продовженням інноваційних зусиль в освітньому процесі стали аналогічні зміни в підходах до підсумкового контролю знань студентів. Кафедра повністю перейшла на екзаменаційні матеріали без завдань на переклад і таким чином реалізувала один з важливих принципів комунікативного підходу – принцип одномовності. Одномовні різноаспектні завдання, зокрема, з аудіювання, реферування текстів з власним коментарем, анотації текстів, написання приватних та ділових листів носять творчий характер та створюють передумови для більш об’єктивного і багатостороннього кінцевого контролю знань студентів.
4. Підготовка навчально-методичних матеріалів нового покоління. Кафедра цілеспрямовано й послідовно працює над створенням власних навчально-методичних матеріалів, які відповідають сучасним підходам до вивчення іноземних мов. Використання власних (та інших) навчально-методичних матеріалів забезпечує вивчення мов на базі актуального матеріалу, сприяє комунікативній орієнтації освытнього процесу, стимулює подальше використання інноваційних методів викладання іноземних мов та передбачає широкі можливості для роботи з ТЗН.
На кафедрі є методичні рекомендації та література, необхідні для проведення практичних занять, тестового контролю та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. В період з 2012 по 2017 рік співробітниками кафедри підготовлено 68 методичних розробок. Методичні рекомендації представлені в бібліотеці університету на паперовому та електронному носіях.
Реєстри методичних рекомендацій (завантажити 1 частина)
Реєстри методичних рекомендацій (завантажити 2 частина)
Реєстри методичних рекомендацій (завантажити 3 частина)
Реєстри методичних рекомендацій (завантажити 4 частина)

Перелік літератури (завантажити)

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

13 березня і 20 березня було проведено інтегроване заняття англійською мовою викладачем з Британії Ендрю Джоном Нессом, асистентом кафедри іноземних мов, спільно з кафедрою фінансів, банківської справи та страхування на тему «The Economy of Great Britain» для здобувачів вищої освіти 3 та 4 курсів обліково-фінансового факультету.

> >

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється профорієнтаційна робота по залученню випускників середніх навчальних закладів до вступу в Миколаївський національний аграрний університет. Зокрема, постійно проводиться робота щодо залучення абітурієнтів з Арбузинського району та Миколаївської гімназії №2 відповідно до Програми профорієнтаційної роботи МНАУ.

Викладачі кафедри постійно відвідують загальноосвітні навчальні заклади Арбузинського району: Арбузинську ЗОШ імені Т.Шевченка, Арбузинську ЗОШ №1, Садівську ЗОШ, Агрономійську ЗОШ, Благодатненську ЗОШ, Воєводську ЗОШ, Семенівську ЗОШ, Новоселівську ЗОШ, Новокрасненську ЗОШ, Констянтинівську ЗОШ, Іванівську ЗОШ, а також Миколаївську гімназію №2. Тісно співпрацюючи з керівництвом шкіл, районним відділом освіти, науково-педагогічний колектив кафедри проводить бесіди профорієнтаційного характеру з учнями 9-11 класів шкіл району. Викладачі кафедри відвідують заходи, що проводяться школами та районним Центром зайнятості, зокрема класні години, святкові заходи та «Ярмарки професій», де виступають з доповідями та презентаціями про МНАУ.

МНАУ. Кафедра іноземних мов.

Доцент кафедри Т.А.Ганніченко з виступом на «Ярмарці професій» у смт Арбузинка

Ефективним засобом профорієнтації є відвідування класних годин та батьківських зборів. Колектив кафедри регулярно відвідує батьківські збори, де надає вичерпну інформацію батькам про умови вступу до університету, переваги навчання у Миколаївському НАУ. Відвідування зборів дає можливість краще донести інформацію про університет до батьків та учнів. На класних годинах викладачі спілкуються з випускниками про перспективи одержання вищої освіти, переваги навчання у МНАУ, проводять анкетування щодо їх бажання вступати до Миколаївського національного аграрного університету. Класним керівникам та головам батьківського комітету 11-х класів ЗОШ надаються папки профорієнтаційного спрямування, в яких розміщено інформацію про підготовчі курси, звернення до учнів, звернення до батьків, брошури МНАУ, анкета абітурієнта, контактний телефон викладача кафедри, закріпленого за школою району.

Для покращення результатів Зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів кафедра допомагає організувати підготовчі курси на базі Воєводської ЗОШ. Завдяки плідній співпраці кафедри іноземних мов, факультету довузівської підготовки з керівництвом Воєводської ЗОШ, зокрема директором Коротич Ніною Іванівною, випускники школи добре складають ЗНО та вступають до Миколаївського національного аграрного університету на бюджетну та контрактну форми навчання.

Крім того, викладачі кафедри підтримують зв’язок з учнями та їх батьками телефоном та у соціальних мережах, де у будь-який час відповідають на всі запитання стосовно переваг і перспектив навчання у МНАУ, вибору предметів ЗНО, стосовно вибору напряму навчання тощо.

Працівниками кафедри постійно організовуються екскурсії для випускників шкіл до Миколаївського національного аграрного університету. Під час екскурсій учні мають можливість поспілкуватися з ректором Миколаївського НАУ академіком НААН України Шебаніним В.С., деканом факультету довузівської підготовки доцентом І.М.Марценюком, головою приймальної комісії доцентом Є.В.Баркарем, здобувачами вищої освіти тощо. Учні відвідують навчальні корпуси, де їм доводиться інформація про університет, його історію, факультети, умови вступу, роботу спортивних секцій, студій, клубів за інтересами тощо. Викладачі кафедри інформують випускників про навчання іноземних мов у МНАУ, зокрема можливості вивчення іноземних мов на курсах, тренінги з носіями іноземних мов, закордонну практику.

МНАУ. Кафедра іноземних мов.
Зустріч з ректором академіком НААН України Шебаніним В.С.

МНАУ. Кафедра іноземних мов.

Бесіду проводить декан факультету довузівської підготовки доцент І.М.Марценюк

МНАУ. Кафедра іноземних мов.

Про умови вступу інформує секретар приймальної комісії доцент О.І. Мельник

МНАУ. Кафедра іноземних мов.
Фото на згадку з завкафедри іноземних мов доцентом О.В. Артюховою

МНАУ. Кафедра іноземних мов.
Цікаво у навчальному банку обліково-фінансового факультету

МНАУ. Кафедра іноземних мов.
Захоплюючий тренінг на факультеті менеджменту

МНАУ. Кафедра іноземних мов. МНАУ. Кафедра іноземних мов.
Багато цікавого на факультеті ТВППТ

МНАУ. Кафедра іноземних мов.
Хлопці зацікавились розповіддю доцента Л.В. Вахоніної на факультеті агроінженерії

МНАУ. Кафедра іноземних мов.
Викладачі кафедри залучають учнівських лідерів Арбузинського району до активної участі в тренінгах на зльоті «Лідерів освіти», Днях відкритих дверей.

Науково-педагогічними працівниками кафедри іноземних мов постійно відвідуються свята «Останнього дзвоника» і «Першого вересня» у закріплених школах району, організовуються виступи творчих колективів студентів Миколаївського НАУ під час урочистих заходів.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності є: розвиток прямих контактів з провідними університетами США та країнами Європейського Союзу; розширення спектру освітянських послуг для іноземних громадян; організація академічних обмінів викладачами, науковцями, студентами, аспірантами; залучення до активної участі науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових форумах; діяльність щодо одержання міжнародних наукових і освітніх грантів.

Кафедра реалізує міжнародну наукову співпрацю з Британською радою в Україні, Інститутом Гете у Києві. Викладачі кафедри є членами міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).

 

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ