Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Марковська Антоніна В'ячеславівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Марковська Антоніна В'ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент.Марковська Антоніна В'ячеславівна
кандидат філологічних наук, доцент

Біографія

Закінчила Миколаївський державний університет у 2003 році. У 2004 році закінчила відділення магістратури Херсонського державного університету. З 2004 року почала працювати викладачем німецької та англійської мови кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету (cтаж роботи у ВНЗ – 14,5 років).

Науково-дослідна робота

Кандидат філологічних наук (зі спеціальності 10.02.15 – «загальне мовознавство») з 2012 року. Дисертацію захистила 17 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 41.053.05 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса). Тема захищеної дисертації: «Прагмалінгвістичні особливості фразеологізмів сучасної німецькомовної та україномовної преси». У травні 2012 р. стала переможцем у конкурсі молодих учених Миколаївської області у номінації «Гуманітарні науки». З 01.07.2012 року – доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання доцента отримала 17 січня 2014 року.

Науково-дослідна діяльність проводиться з тем «Прагмалінгвістичні особливості перекладу фразеологізмів сучасної англомовної та німецькомовної преси» та «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів аграрного вузу при вивченні іноземної мови» що відображено у вихідних документах у вигляді наукових статей у фахових виданнях, досліджує проблему формування міжкультурної та лінгвокраїнознавчої компетенції студентів різних напрямів підготовки за допомогою вивчення безеквівалентної лексики та фразеологічних зворотів у текстах сучасної німецькомовної та англомовної преси. Проводить науково-дослідну роботу з проблем формування міжкультурної компетенції студентів різних напрямів підготовки, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ. Впроваджує в навчально-виховний процес результати науково-дослідної роботи на практичних заняттях та при організації самостійної роботи студентів (розвиток комунікативних здібностей студентів, читання, переклад, переказ та анотування текстів із сучасної англомовної та німецькомовної преси з метою формування у студентів немовних вузів різних напрямів підготовки країнознавчої та соціокультурної компетенцій і навичок спілкування іноземною мовою. Щорічно бере участь у міжнародних та науково-практичних конференціях. Залучає студентів до науково-дослідної роботи. Результати науково-дослідної роботи доповідалися на науково-дослідних конференціях. Бере участь у діяльності Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної TESOL-Ukraine та IATEFL Ukraine. Прослухала Американсько-англійські вебінари (квітень 2016, Certificate of Participation Office of Enlish Lanuage Programs Bereau of Educational & cultural Affairs U.S. Department of State).

Наукова діяльність

Здійснює наукові дослідження у галузі загального мовознавства з теми "Лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти фразеологізмів сучасної преси". Займається дослідженням проблеми комунікативної компетенції студентів різних напрямів підготовки за допомогою вивчення фразеологічних та ідіоматичних зворотів у текстах сучасної преси.

Основні наукові публікації у фахових виданнях

1. Марковська А. В. Прагмалінгвістичні особливості фразеологізмів сучасної німецькомовної та україномовної преси: автореф. дис. ... канд. філологічних наук : спец. 10.02.15 – «Загальне мовознавство» [Електронний ресурс] / А. В.Марковська. – Одеса, 2011. – 21 с. – Режим доступу : Завантажити.

2. Марковська А. В. Фразеологізми як засіб реалізації авторських інтенцій у сучасній німецькомовній та україномовній пресі [Електронний ресурс] / А. В. Марковська // Новітня філологія. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – № 41. – С. 79 – 88. – Режим доступу : Завантажити.

3. Марковська А. В. Фразеологізми німецької мови з етнокультурним компонентом як перекладознавча проблема [Електронний ресурс] / А. В. Марковська // Мова і культура : науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16, Т. І (163). – С. 394–400. – Режим доступу : Завантажити.

4. Марковська А. В. Семантичні особливості фразеологізмів у різних варіантах англійської мови (лінгвокогнітивний аспект) [Електронний ресурс] / А. В. Марковська // Англістика та американістика : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. 10. – С. 34–39.– Режим доступу : Завантажити.

5. Марковська А. В. Німецькі фразеологізми з національно-культурним потенціалом у газетно-публіцистичному стилі [Електронний ресурс] / А. В. Марковська // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2013. – Вип. 11. – С. 223–232. – Режим доступу : Завантажити.

6. Марковська А. В. Комунікативно-прагматичні стратегії респондента в сучасному публіцистичному інтерв’ю (на матеріалі німецькомовної та англомовної преси) / А. В. Марковська, О. А. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології. – 2016. - Вип. 14. – С. 188-197.– http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2125 Режим доступу : Завантажити.

Бере активну участь у науково-практичних та міжнародних конференціях, а також керує науковою діяльністю студентів.

Конференції 2017 року, в яких брала участь:

1) Причорноморська науково-практична конференція професорсько- викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, квітень 2017р., МНАУ, м. Миколаїв.

2) III Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 18-19 квітня 2017 р. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.

3) Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General aspects of innovation development of education in the context of international cooperation of Ukraine», 20 – 21 квітня 2017 р., МНАУ, м. Миколаїв.

Тези конференцій 2017 р.:

1) Марковська А. В. Лінгвопрагматичні особливості німецьких фразеологізмів (на матеріалі сучасної преси) / А. В. Марковська // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 27 квіт. 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 17–21.

2) Марковська А. В. Антропоцентризм фразеології сучасної німецькомовної преси / А. В. Марковська, О.О. Саламатіна // Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 18-19 квітня 2017 р. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – C. 72–76.

3) Марковська А. В. Реалізація авторських інтенцій у сучасній німецькомовній та україномовній пресі / А. В. Марковська, О.О. Саламатіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 20-21 квітня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 105–110.

Навчально-методична робота

Викладає дисципліни:

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» - практичні заняття;

«Друга іноземна мова (німецька)» - лабораторні заняття;

Латинська мова - практичні заняття.

Викладає курси з англійської мови для студентів, які збираються проходити практику за кордоном.

Викладає курси з англійської мови для випускників-бакалаврів факультету агротехнологій.

Останні методичні рекомендації

1. Німецька мова [Електронний ресурс] : метод. реком. з практ. граматики для аудитор. занять та самост. роботи здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" денної та заоч. форм навч. за всіма напрямами / уклад. А. В. Марковська., О. О. Саламатіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 76 с. – Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2368/1/Salama tina_O.Nim_mova_Prakt.pdf

2. Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. реком. для аудиторних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" для всіх спеціальностей МНАУ денної та заочної форм навчання / уклад. А. В. Марковська, О. О. Саламатіна. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. – 33 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:

Google Scholar

ORCID iD icon//orcid.org/0000-0003-1598-7517


Контактна інформація:
E-mail: markovska@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ