Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Навчальна робота → Ступенева система підготовки фахівців

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Ступенева система підготовки фахівців

випусники

Освітні ступені вищої освіти:

- бакалавр;

- спеціаліст;

- магістр.

За всіма освітніми ступенями передбачається державна атестація випускників.

лінія

Бакалавр

БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачено для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавр може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного ступеня молодший спеціаліст. У цьому випадку згідно із Законом України "Про вищу освіту" передбачається скорочений до 2-х років термін навчання.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує здобуття вищої освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра. Вона складається з нормативної частини (70% від загального навчального часу для підготовки фахівця), яка включає дисципліни циклів підготовки: гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної, і вибіркової частини (30% від загального навчального часу для підготовки фахівця) – дисципліни за самостійним вибором університету і здобувача вищої освіти.

Особи, які успішно склали державну атестацію, одержують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідним напрямом та кваліфікації бакалавра.

У процесі навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів здобувачі вищої освіти мають можливість обрати майбутню спеціальність у межах напрямів підготовки.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр підготовка фахівців у 2012-2013 н.р. на перших курсах освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів здійснюється за такими напрямами:
- агрономія;
- професійна освіта;
- енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі;
- менеджмент;
- облік і аудит;
- фінанси і кредит;
- процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва;
- біотехнологія;
- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Перейти на початок сторінки

лінія

Спеціаліст

СПЕЦІАЛІСТ – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпечує здобуття повної вищої освіти за певною спеціальністю та кваліфікацією спеціаліста.

Зміст освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста визначається нормативною частиною (65% від загального навчального часу для підготовки фахівця), яка включає дисципліни циклу професійної, практичної підготовки і вибірковою частиною (35% від загального навчального часу для підготовки фахівця) – дисципліни за самостійним вибором університету і здобувача вищої освіти.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, одержують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти та відповідної кваліфікації.

Перейти на початок сторінки

лінія

Магістр

МАГІСТР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі ОКР бакалавр здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка магістрів у Миколаївському національному аграрному університеті здійснюється за напрямами і спеціальностями підготовки фахівців, визначеними відповідними дозвільними документами і базується на Законі України "Про вищу освіту", "Положенні про освітньо-кваліфікаційні ступені (ступеневу освіту)", затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65.

Магістерська робота – це самостійна індивідуальна кваліфікаційна робота, яка синтезує результати теоретичного та практичного навчання в програмі підготовки магістрів.

Науковий керівник магістерської роботи призначається наказом ректора Миколаївського національного аграрного університету з числа найбільш досвідчених науково-педагогічних працівників (докторів та кандидатів наук).

Здобувачу вищої освіти, який виконав усі вимоги навчального плану і захистив магістерську роботу, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється, згідно обраної спеціальності, відповідна кваліфікація та видається державний документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

Програми підготовки магістрів забезпечують здобуття ними повної вищої освіти та відповідної кваліфікації на базі освітньо-кваліфікаційного ступеня "Бакалавр" чи "Спеціаліст" як за рахунок державного замовлення, так і за умов договору з юридичними і фізичними особами.

Для магістрів в університеті запроваджені денна та заочна форма навчання.

Термін навчання в магістратурі університету визначається рівнем попередньо набутої освіти та формою навчання і становить 1-1,5 роки (залежно від обраної магістерської програми та форми навчання).

Постійно проводиться робота з формування та вдосконалення змісту магістерських програм, наближення їх змісту до міжнародних стандартів, вимог ринків праці, що склалися в Україні та у світі за останні роки, оновлення методичної бази підготовки магістрів, приділяється увага працевлаштуванню випускників.

Перейти на початок сторінки

лінія

Державна атестація випускників

Державна атестація проводиться після закінчення теоретичної та практичної підготовки з метою оцінки рівня знань та фактичної підготовленості до роботи за фахом відповідно до вимог державного освітнього стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики). Державну атестацію на рівні бакалавра, спеціаліста і магістра здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Державна атестація передбачає для фахівців освітньо-кваліфікаційних ступенів:
- бакалавр – складання державного комплексного екзамену з професійно-орієнтованих дисциплін і захист випускної бакалаврської роботи;
- спеціаліст – складання державного кваліфікаційного екзамену та захист дипломної роботи (проекту);
- магістр – захист магістерської роботи (дисертації).

До складання державних екзаменів та захисту випускних бакалаврських робіт і дипломних проектів (робіт) допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Державній комісії перед початком державних екзаменів або захистом випускних бакалаврських робіт і дипломних проектів (робіт) деканом факультету (завідувачем відділення) подаються такі документи:
- зведена відомість про виконання здобувачами вищої освіти навчального плану та отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, державних екзаменів;
- відгук керівника про роботу здобувачів вищої освіти над дипломним проектом (роботою);
- рецензія на дипломний проект (роботу) спеціаліста відповідної кваліфікації.

Захист випускних бакалаврських робіт і дипломних проектів (робіт) може проводитися як в університеті, так і на підприємствах, закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес. Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів вищої освіти з дисциплін, передбачених навчальним планом. Результати захисту випускних бакалаврських робіт і дипломного проекту (роботи) та складання державних екзаменів оцінюються за чотирибальною шкалою "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Здобувачу вищої освіти, який захистив випускну бакалаврську роботу або дипломний проект (роботу), склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація) і видається диплом державного зразка.

Здобувачу вищої освіти, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як із 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – відмітки "добре", склав державні екзамени та захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії), видається диплом з відзнакою.

Здобувач вищої освіти, який під час складання державного екзамену або захисту випускної бакалаврської роботи чи дипломного проекту (роботи) отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету і йому видається академічна довідка.

У випадках, коли захист випускної бакалаврської роботи або дипломного проекту (роботи) визначається як незадовільний, державна комісія встановлює, чи може здобувач вищої освіти подати на повторний захист той самий дипломний проект (роботу) з доопрацюванням або він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

Здобувач вищої освіти, який не склав державний екзамен або не захистив випускну бакалаврську роботу чи дипломний проект (роботу), допускається до повторного складання державних екзаменів або захисту дипломного проекту (роботи) протягом трьох років після закінчення терміну навчання в університеті.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ