Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Наукова робота → Науково-творче товариство

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

НАУКОВО-ТВОРЧЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ Миколаївського національного аграрНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Науково-творче товариство молодих науковців (далі – НТТМН) Миколаївського національного аграрного університету – це молодіжна громадська неприбуткова наукова організація, метою діяльності якої є формування та розвиток особистості молодого науковця, висококваліфікованого фахівця серед аспірантів та обдарованих студентів університету шляхом надання їм можливостей активно займатися науково-творчою діяльністю.

Діяльність НТТМН здійснюється відповідно до законодавства України, зокрема Законів України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності", а також відповідних нормативних документів органів вищої законодавчої і виконавчої влади, Статуту МНАУ, наказів ректора, розпоряджень проректора з наукової роботи, Положення про НДВ і даного Положення.

Діяльність НТТМН базується на принципах:

 • рівноправності усіх членів товариства та гласності в роботі;
 • взаємодії та органічного зв'язку навчання, науково-дослідної та творчої діяльності;
 • домінування наукової творчості;
 • конкурентності серед членів наукового товариства.

конференція

Організація і проведення науково-творчої роботи НТТМН передбачає:

 • формування та розвиток особистості молодого науковця шляхом залучення студентів та аспірантів до діяльності Центру наукових досліджень університету;
 • більш повне і ефективне використання наукового потенціалу університету, збільшення його внеску в прискорення науково-технічного прогресу в різних сферах агропромислового виробництва;
 • здійснення кооперації з ВНЗ, передовими підприємствами з метою запозичення досвіду та спільного вирішення важливих науково-творчих проблем;
 • проведення міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-теоретичних та науково-практичних конференцій;
 • організацію інформаційно-рекламної діяльності, пропаганду досягнень вчених університету через засоби масової інформації тощо.

лінія

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НТТМН

 • сприяння формуванню та об'єднанню наукового, інтелектуального і творчого потенціалу студентів та аспірантів університету;
 • створення умов для реалізації студентами та аспірантами науково-творчого потенціалу;
 • надання допомоги у науково-творчій діяльності обдарованим студентам;
 • ініціювання та організація проведення семінарів, симпозіумів, конференцій, круглих столів, дискусій тощо;
 • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних теоретичних та науково-практичних проблем;
 • залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр, факультетів, наукових проблемних груп і гуртків;
 • надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації їхніх творчих ідей, пропозицій тощо;
 • популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, поглиблення наукового рівня підготовки спеціалістів та магістрантів;
 • заохочення студентів, які досягли значних успіхів у науково-дослідній роботі;
 • визначення кращих студентських робіт та їх репрезентація на конкурси Міністерства освіти України;
 • участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах, Міжнародних конкурсах різного рівня;
 • сприяння підготовці матеріалів для участі студентів університету у виконанні зовнішніх академічних програм, отримання відповідних стипендій та грантів;
 • доведення інформації щодо розвитку науково-творчої діяльності до студентів та аспірантів;
 • сприяння організації та проведенню різноманітних форм активної навчальної роботи: дипломного та курсового проектування, навчальної та виробничої практики, цільового використання в процесі навчання наукової апаратури та обчислювальної техніки, банків даних та інше.

НТТМН у відповідності з покладеними на нього завданнями:

 • організує допомогу професорсько-викладацькому складу університету у виконанні наукових досліджень та розробок на сучасному науково-технічному рівні, забезпечує високу ефективність проведення робіт;
 • розробляє план та проводить семінари та заняття з організації та методики науково-дослідної роботи;
 • здійснює широке обговорення сучасних напрямків наукових досліджень;
 • забезпечує інформаційне обслуговування;
 • здійснює контроль за своєчасним і якісним виконанням членами НТТМН закріплених за ними науково-творчих завдань;
 • приймає участь в організації різноманітних форм наукової діяльності університету.

лінія

ФУНКЦІЇ НТТМН

 • здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору і навчання студентів для організації їх активної участі в науково-дослідній роботі: проведення студентських олімпіад; організація конкурсів наукових проектів; відбір кращих курсових, дипломних, магістерських робіт та їхньої популяризація; підготовка наукових конференцій, шкіл-семінарів, круглих столів; здійснення інших творчих змагань;
 • внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізація її участі у наукових дослідженнях;
 • сприяння створенню творчих наукових студентських колективів і організацій;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду вищих навчальних та академічних закладів з питань організації науково-дослідної роботи студентів;
 • внесення пропозицій щодо участі студентів у академічних програмах, стажування, навчання за кордоном, отримання стипендій та грантів;
 • проведення попереднього відбору та апробації кращих студентських робіт, їх представлення для участі в конкурсах;
 • координація роботи структурних підрозділів університету щодо удосконалення науково-дослідної роботи студентів;
 • участь у підготовці матеріалів до студентських наукових збірників.

лінія

СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ НТТМН

Членами НТТМН можуть бути студенти та аспіранти Миколаївського національного аграрного університету, які зацікавлені у розвитку наукового потенціалу України і активно займаються науково-дослідною роботою.

Вищим органом НТТМН є Загальні збори його членів. Загальні збори НТТМН проводяться не рідше 1 разу на семестр. У період між зборами керівним органом є Координаційна рада товариства (далі – КРТ), до якої входять голова КРТ, замісники голови КРТ та науковий секретар. Голова КРТ, замісники голови КРТ та науковий секретар обираються Загальними зборами простою більшістю голосів із членів НТТМН. Наукове керівництво НТТМН здійснюється науковим керівником, який обирається Загальними зборами членів НТТМН простою більшістю голосів із професорсько-викладацького складу університету.

До складу КРТ входять голови рад студентських наукових товариств факультетів, обрані представники студентського наукового активу.

До складу НТТМН університету входять:

 • науково-творчі товариства молодих науковців факультетів університету;
 • науково-творчі гуртки.

Структурними підрозділами КРТ є ради, обрані на відповідних факультетах. Факультетські ради студентського наукового товариства співпрацюють з проблемними групами кафедр, студентською радою університету, іншими органами студентського самоврядування та радами університету. Структурні частини НТТМН створюються і ліквідуються за рішенням Загальних зборів його членів простою більшістю.

У своїй діяльності НТТМН підпорядковується заступникам деканів факультетів з наукової роботи, науково-дослідному відділу університету, проректору з наукової роботи, ректору.

лінія

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НТТМН

Члени НТТМН мають право:

 • вивчати досвід роботи з обдарованою молоддю у кращих вищих навчальних закладах МОН України та МАП України, пропонувати конкретні заходи щодо її удосконалення у Миколаївському національному аграрному університеті;
 • клопотати про нагородження студентів–переможців та призерів творчих змагань, олімпіад, конкурсів та відзначення кращих наукових керівників і організаторів студентської наукової роботи;
 • подавати пропозиції в ректорат щодо морального і матеріального заохочування студентів, які досягли значних успіхів у науковій діяльності;
 • встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами, провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.

Члени НТТМН зобов'язані:

 • звітувати про підсумки своєї діяльності на розширеному засіданні КРТ в кінці навчального року на студентській науковій конференції (підсумковий звіт про наукову студентську роботу заслуховується на засіданні Вченої Ради університету в кінці навчального року);
 • готувати для ректорату довідки, рекомендації та інформацію, які характеризують науково-дослідну роботу студентів університету.

лінія

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НТТМН

Науково-творча діяльність членів НТТМН здійснюється згідно з напрямками наукових досліджень університету.
КРТ працює на засадах відкритості, вільного доступу кожного студента, який проявляє інтерес до наукової роботи і бажає взяти участь в його діяльності.

Університетська та факультетські КРТ розглядають планові та інші питання у ході своїх засідань згідно затвердженого плану. Вихідними даними для складання плану є План науково-дослідної роботи Миколаївського національного аграрного університету та замовлення університету на виконання робіт по забезпеченню його учбової і господарської діяльності.

НТТМН та його ради працюють згідно з планом роботи, який складається на певний термін (протягом року) та затверджується на засіданні КРТ університету.

В перший рік члени НТТМН зобов'язані відвідувати семінари з організації та методики проведення науково-дослідної діяльності, які проводяться не рідше одного разу на місяць. У разі невиконання даної умови вони виключаються із членів НТТМН автоматично.

Кожен член НТТМН повинен бути прикріплений до наукового керівника відповідно до обраної теми науково-творчого дослідження. Допускається, за згодою наукового керівника НТТМН, наявність двох керівників у члена НТТМН за різними науковими напрямками або закріплення за групою членів НТТМН одного керівника.

Контроль організації і проведення засідань ради, виконання плану роботи КРТ університету здійснює голова КРТ університету.

лінія

ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НТТМН

Фінансування діяльності НТТМН здійснюється за рахунок коштів від виконання госпдоговірних робіт та за рахунок спонсорських коштів.

лінія

ЗАОХОЧЕННЯ

В кінці кожного навчального року визначається рейтингова оцінка науково-творчої роботи членів НТТМН, яка включається до загальної рейтингової оцінки.

Загальні збори НТТМН подають на розгляд факультетів університету пропозиції щодо звільнення найбільш активних членів НТТМН від складання іспитів, заліків.

Загальні збори НТТМН можуть клопотати перед ректоратом МНАУ про матеріальне заохочення найбільш активних студентів університету.

Найбільш активні члени НТТМН мають переважне право на вступ до аспірантури університету.

лінія

ЗАКЛЮЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни і доповнення до даного положення проводяться за рішенням вченої ради університету за поданням Загальних зборів НТТМН.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ