Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Наукова робота → Студентський науковий вісник

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Подивитись та закачати Студентський науковий вісник можна в кінці цієї сторінки.

ПОЛОЖЕННЯ

про випуск збірника наукових праць

"Студентський науковий вісник"

Миколаївського національного аграрного університету

Загальні положення

Дане Положення регламентує підготовку та випуск збірника наукових праць "Студентський науковий вісник" Миколаївського національного аграрного університету.

Мета видання збірника

Метою видання збірника є:
- публікація результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень, що виконуються магістрами та студентами Миколаївського національного аграрного університету;
- публікація статей, що висвітлюють сучасний стан окремих проблем науки й техніки;
- публікація матеріалів наукових конференцій та семінарів, інформації про наукові гуртки;
- висвітлення результатів впровадження у виробництво наукових праць, передового вітчизняного й закордонного науково-технічного досвіду.

Журнал публікує нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та науково-методичні статті з актуальних питань аграрної науки.

Основні напрямки сільськогосподарської науки – аграрні, ТВППТ, економічні, технічні.

Організація й забезпечення діяльності по випуску збірника

1. Керівництво виданням збірника здійснює редакційна колегія, що створюється наказом ректора університету. До її складу входять головний редактор, заступники головного редактора, члени редколегії, відповідальний секретар редколегії (додаток 1).

2. Редколегія здійснює безпосередню роботу з формування змісту збірника й підготовки його до випуску, відповідає за зміст і тематичну спрямованість збірника.

3. Робота головного редактора, його заступників і членів редколегії не оплачується. Робота членів редколегії із числа професорсько-викладацького складу може враховуватися в розрахунку їхнього навчального навантаження.

4. Редколегія збірника:
- здійснює наукове й організаційне керівництво збірником;
- відхиляє статті, визнані непридатними для опублікування;
- ухвалює рішення щодо замовлення оглядових або проблемних статей.

5. Засідання редакційної колегії проводяться у встановлені головним редактором строки.

6. Головний редактор:
- керує роботою редакційної колегії;
- керує засіданнями редакційної колегії;
- затверджує чергові номери збірника в набір і друк;
- представляє редколегію в державних органах, установах і громадських організаціях;
- залучає працівників університету (не членів редколегії) для виконання окремих завдань;
- при необхідності здійснює у встановленому порядку договірні відносини з авторами на основі норм і положень авторського права.

7. Заступники головного редактора:
- виконують доручення головного редактора щодо керівництва й організації роботи редколегії;
- один із заступників головного редактора за вказівкою головного редактора тимчасово виконує обов'язки головного редактора під час його відсутності;
- організують збір матеріалів для опублікування в збірнику і рекомендують рецензентів;
- здійснюють тематичний підбір статей;
- відповідають за редакційну підготовку статей відповідно до вказівок редакційної колегії;
- за дорученням редакційної колегії здійснюють зв'язок з авторами статей і рецензентами.

8. Члени редколегії:
- знайомляться зі статтями, що надійшли, згідно доручених їм розділів збірника й забезпечують рецензування матеріалів (тривалість рецензування матеріалів не повинна перевищувати одного місяця від їх подання в редколегію);
- представляють до затвердження або до відхилення статті на засіданнях редколегії.

9. Відповідальний секретар редакційної колегії:
- відповідає за виконання вказівок редакційної колегії, головного редактора і його заступників.

10. Науково-дослідний відділ університету:
- здійснює матеріально-технічне забезпечення випуску збірника (організаційна робота з публікації збірника й т.д.);
- забезпечує своєчасне виконання машинописних, художньо-графічних і фототехнічних робіт, технічне редагування, коректуру;
- погоджує з головним редактором редколегії кошторис на видання збірника;
- здійснює поширення видань.

11. Фінансування 2-х щорічних випусків збірника здійснюється Миколаївським національним аграрним університетом.
"Студентський науковий вісник" є безгонорарним друкованим органом. Публікації друкуються безкоштовно.

12. Порядок розгляду, затвердження й відхилення статей.
1) редколегія зобов'язана підтвердити авторові одержання статті протягом 15 днів після її надходження.
2) якщо в рецензії на статтю є рекомендації щодо її доопрацювання, то редколегія направляє статтю авторові для виконання вказівок рецензента.
3) при негативній рецензії стаття за рішенням редколегії може бути направлена на повторне рецензування.
4) у випадку відхилення статті редколегія повинна повідомити автору мотивоване обґрунтування відмови або направити копію відгуку. Прізвище рецензента може бути повідомлене авторові лише за згодою рецензента.
5) статті друкуються, як правило, у порядку черговості їхнього надходження в редакцію. Якщо стаття направляється авторові на доопрацювання, то датою надходження вважається дата її повернення в редколегію. Редколегія має право встановлювати черговість публікації статей.
6) у випадку, якщо редколегія не повністю розділяє поглядів автора статті, вона має право зробити підрядкову примітку. Статті, що друкуються в порядку обговорення, можуть забезпечуватися відповідною підрядковою приміткою.
7) питання публікації статті вирішується простою більшістю голосів. При однаковому числі голосів "за" і "проти" голос головного редактора є вирішальним.
8) рукопис повинен відповідати вимогам до оформлення статей для збірника наукових праць "Студентський науковий вісник" (додаток 2).

13. Тираж випуску "Студентський науковий вісник" є власністю Миколаївського національного аграрного університету.

14. Виключне право на копіювання матеріалів серії (Copyright), у тому числі створення електронних копій "Студентський науковий вісник", належить Миколаївському національному аграрному університету.

Положення затверджує вчена рада МНАУ.

Додаток 1

РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ:

Голова редакційної колегії: д.т.н., проф., чл.-кор. НААН В.С. Шебанін
 

Заступники голови редколегії:
д.е.н., проф. Вишневська О.М.,
д.е.н., проф. Шебаніна О.В.,
д.с.-г.н., проф. Гиль М.І.,
к.с.-г.н., доц. Дробітько А.В.,
к.пед.н., доц. Горбунова К.М.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Сільськогосподарські науки

Аграрні:
д.с.-г.н., проф. Гамаюнова В.В.,
д.с.-г.н., проф. Чорний С.Г.,
к.с.-г.н., доц. Коваленко О.А.,
к.с.-г.н. Панфілова А.В.


Економічні:
д.е.н., проф. Сіренко Н.М.,
д.політ.н., проф. Ханстантинов В.О.,
д.е.н., доц. Дубініна М.В.,
д.е.н., доц. Ксьонжик І.В.,
к.е.н, доц. Бурковська А.В.,
к.і.н., доц. Березовська Т.В.,
к.т.н., доц. Волосюк Ю.В.,
к.е.н., доц. Іваненко Т.Я.,
к.пед.н, доц. Тищенко С.І.,
к.е.н., доц. Калюжна О.В.,
к.е.н, доц. Крилова І.Г.,
к.е.н., доц. Мельник І.О.

ТВППТСБ:
к.с.-г.н, доц. Кравченко О.О.,
к.с.-г.н., доц. Петрова О.І.,
к.с.-г.н, доц. Кириченко В.А.,
к.с.-г.н, доц. Стародубець О.О.,
к.с.-г.н, доц. Стріха Л.О.

Технічні:
д.т.н., проф. Ставинський А.А.,
д.е.н., к.т.н., проф. Гавриш В.І.,
к.т.н., доц. Горбенко О.А.,
к.т.н., доц. Кошкін Д.Л.,
к.т.н., доц. Іванов Г.О., к.т.н., доц. Плахтир О.О.,
к.е.н., доц. Полянський П.М.,
к.т.н. Марченко Д.Д.

Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, надрукований на папері форматом А4, а також електронний варіант на дискеті 3,5". Обов'язково подаються відомості про автора.

Обсяг статті – до 6 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word 6.0 або 7.0. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5–9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: "Дослідження питання…", "Деякі питання…", "Проблеми…", Шляхи…", в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотацію набирати курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: "Досліджено…", "Розглянуто…", "Установлено…" (наприклад, "Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні результати для естераз…")

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10-11]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. — К., 2000, — С. 54). (додаток).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника й обов'язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за допомогою функції "Створити рисунок", а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі – Eq. 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.

Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) ставити нерозривний пробіл (Shift+Ctrl+пробіл).

Скорочення грошових та метричних одиниць (грн, т, ц, м, км тощо), а також скорочення млн, млрд писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути оформлена у відповідності з наступними зразками (додаток). Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. Список літератури оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

На дискеті повинен бути 1 файл з текстом статті, названий прізвищем автора (Стаття_Прізвище).

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК (номер УДК)

НАЗВА СТАТТІ

Л.С.Прокопенко, студент
Миколаївський національний аграрний університет

*Текст анотації* українською мовою
Ключові слова: (4-7 слів та словосполучень)

     * Текст статті *

ЛІТЕРАТУРА

     1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397 с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

     2. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

лінія

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК

Студентський науковий вісник, випуск 2 (12). Сільськогосподарські науки - 2018 р.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~3,6МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1 (11). Сільськогосподарські науки - 2018 р.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~3,2МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1 (16) - 2017 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~2,2МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2 (17) - 2017 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~1,6МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2 (15) - 2016 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~2,1МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2 (13). Частина 2. Економiчні науки - 2017 р.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~2,6МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2 (10) - 2017 р.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~4,9МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1 (13) - 2017 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~2,9МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1 (14) - 2016 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~4,5МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2 (12) – 2017 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~4,5МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1 (9) – 2017 р.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~2,5МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2 (13) – 2015 р. Частина 1
     Закачати вісник (pdf-файл, ~2,5МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(12)-2016 р. Частина 2
     Закачати вісник (pdf-файл, ~1,2МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2(11)-2015 р. Частина 2
     Закачати вісник (pdf-файл, ~1,8МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(8)-2016 р.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~4,5МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(11)-2015 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~2,4МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(12)-2015 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~4МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(12)-2015 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~3,1МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(12)-2015 р. Частина 4.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~3,5МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2(11)-2014 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~9,2МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2(11)-2014 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~3,2МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(10)-2014 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~5,5МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(10)-2014 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~1,7МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2(9)-2013 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~9,4МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2(9)-2013 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~5,2МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(8)-2013 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~5,0МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(8)-2013 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~7,6МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2(7)-2012 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~6,0МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2(7)-2012 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~7,3МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(6)-2012 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~0,9МБ)      Подивитись/сховати

Студентський науковий вісник, випуск 1(6)-2012 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~5,7МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 2(5)-2011 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~6,9МБ)

Студентський науковий вісник, випуск 1(4)-2011 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~1,2МБ)      Подивитись/сховати

Студентський науковий вісник, випуск 1(4)-2011 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~4,8МБ)      Подивитись/сховати

Студентський науковий вісник, випуск 2(3)-2010 р. Частина 4.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~1,1МБ)      Подивитись/сховати

Студентський науковий вісник, випуск 2(3)-2010 р. Частина 3.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~1,2МБ)      Подивитись/сховати

Студентський науковий вісник, випуск 2(3)-2010 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~1,5МБ)      Подивитись/сховати

Студентський науковий вісник, випуск 2(3)-2010 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~3,0МБ)      Подивитись/сховати

Студентський науковий вісник, випуск 1(2)-2010 р. Частина 2.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~0,6МБ)      Подивитись/сховати

Студентський науковий вісник, випуск 1(2)-2010 р. Частина 1.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~3,4МБ)      Подивитись/сховати

Студентський науковий вісник, випуск 1(1)-2009 р.
     Закачати вісник (pdf-файл, ~3,5МБ)      Подивитись/сховати

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ