Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Інноваційна діяльність

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Основні поняття та сутність інновацій

Перехід до моделі інноваційного розвитку економіки – найхарактерніша тенденція сучасного світу. Реалізація економічних цілей суспільства пов'язана з інноваційним типом розвитку, в основі якого закладено безперервний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки та реалізації нововведень, які дають змогу не тільки підвищити ефективність функціонування суспільного виробництва, а принципово змінити способи його розвитку.

Курс України на інноваційний тип розвитку передбачено: Законами України "Про інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Стратегією економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки. Курс на інноваційний розвиток проголошено в Угоді про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством і Україною, затвердженій Указом Президента України "Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу", визначено Бюджетною декларацією цілей та завдань бюджету на 2011 рік. Обраний курс означає, що в Україні головним джерелом зрівноваженого економічного зростання, мають стати нові наукові знання, їх продукування, комерційне застосування та отриманий технологічний досвід.

Інноваційна діяльність

На відміну від визначення, сформульованого українським законодавством, яке обмежує інноваційну діяльність тільки випуском на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг, у світовій практиці використовують ширше формулювання, яке охоплює також і розширення та відновлення номенклатури, покращення якості продукції (товарів, послуг), що виробляється, удосконалення технології їх виробництва з подальшим запровадженням та ефективною реалізацією на внутрішньому чи зовнішньому ринках.

Таким чином, інноваційну діяльність (англ. innovation – уведення новинок, нововведення) можна визначити як діяльність, пов'язану із трансформацією результатів наукових досліджень та конструкторських розробок у новий продукт, удосконалений технологічний процес чи новий підхід до соціальних послуг, що спрямована на використання та комерціалізацію цих результатів, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг, є невід'ємною складовою виробничо-господарської діяльності підприємства, зорієнтованої на оновлення і вдосконалення його виробничих сил та організаційно-економічних відносин.

Інновації

Об'єктом інноваційної діяльності є інновація. Терміни "новація" та "інновація" не тотожні. Новація (лат. novatio – оновлення, зміна) – це продукт інтелектуальної діяльності людини, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт. Від моменту прийняття новації до реалізації та розповсюдження вона набуває нової якості, тобто перетворюється в інновацію.

Закон України "Про інноваційну діяльність" визначає інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Отже, інновацією є остаточний результат інноваційної діяльності у формі нового чи вдосконаленого продукту (технологічного процесу, послуги), нового організаційно-технічного рішення виробничого чи комерційного характеру.

Система інновацій є дуже широкою і використовується у будь-якій галузі народного господарства. Потрібно виокремлювати серед всього розмаїття нововведень найголовніші напрями інновацій (табл.Використано матеріали з: Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : монографія / Н.М. Сіренко — Миколаїв, 2010. — 416 с.).

Класифікаційною ознакою, яка всебічно характеризує інновації, є інноваційний процес, який гармонійно поєднує такі суспільні сфери: політичну, культурну, соціальну, економічну. Якщо спроектувати таку позицію на аграрний сектор економіки, то результативність моделі інноваційного розвитку вимірюється вдосконаленням всіх його підсистем і вкладом у загальний розвиток суспільства.

Інноваційний процес

Інноваційний процес – це сукупність етапів, стадій, дій, пов'язаних з ініціюванням, розробкою та виготовленням продукції, технологій, що матимуть нові властивості, які більш ефективно задовольнятимуть існуючі потреби і такі, що з'являються або можуть з'явитися. Американський економіст Д.Брайт зазначав, що це – єдиний процес, який поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво та управління.

Управління інноваціями – це будь-яка зміна технології, орієнтована на зміну діючого механізму управління або його елемента з метою прискорення виконання завдань. Роль держави в інноваційній діяльності полягає в контролі за її здійсненням, фінансовому регулюванні та підтримці пріоритетних напрямів і широкомасштабних проектів.

Інноваційний потенціал – це сукупність кадрових, матеріально-технічних, інформаційних і фінансових ресурсів відповідної інфраструктури, що призначена для реалізації нововведень.

Найважливіше завдання інноваційного потенціалу – генерувати та впроваджувати в техніці, технологіях і виробництві досягнення науково-технічного прогресу. Від якості та мобільності інноваційного потенціалу, його розвитку і здатності до гнучкої переорієнтації, сприйняття нових ідей і нетрадиційних рішень залежить підйом національної економіки.

Інноваційні процеси потребують сприяння у вигляді фінансово-кредитної підтримки, цілеспрямованих преференцій з боку держави, а також створення спеціалізованої інфраструктури. Успішна інноваційна діяльність передбачає належний захист власності, потоків інноваційного та інтелектуального капіталу.

Освітні інновації

Інноваційною освітньою діяльністю є розробка, розповсюдження та застосування освітніх інновацій.

Інноваційна освітня діяльність на рівні окремого навчального закладу передбачає:
- застосування інновацій;
- експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти.

Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях та на рівні окремого навчального закладу.

Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, розповсюдження чи застосування інновації), а також масштабністю змін, що вноситимуться у систему освіти внаслідок застосування запропонованої інновації.

Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня може здійснюватись у системі освіти України. Вона передбачає апробацію інновацій та експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування у системі освіти:
- освітніх, дидактичних систем;
- державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, змісту професійно-технічної освіти, нормативної частини змісту вищої, післядипломної освіти.

Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є:
- дотримання майнових і немайнових прав фізичних та юридичних осіб, які ведуть інноваційну освітню діяльність, учасників навчально-виховного процесу, збереження їх життя і здоров'я;
- дотримання фізичними та юридичними особами, які ведуть інноваційну освітню діяльність, своїх майнових і немайнових зобов'язань, вимог державних стандартів освіти;
- керованість інноваційної освітньої діяльності;
- готовність керівників та працівників дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, органів управління освітою до інноваційної освітньої діяльності;
- економія ресурсів, потрібних для здобуття освіти, здійснення освітньої діяльності та управління освітою.

Розробка інновацій у системі освіти передбачає їх опис і перевірку продуктивності та можливості застосування шляхом постановки формувального експерименту.

Описом інновації є обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту.

Формувальним експериментом у системі освіти є науково поставлене, кероване перетворення освітньої практики в умовах, спеціально створених на основі нових ідей та підходів.

Розповсюдженням інновацій у системі освіти є забезпечення доступу до них освітян шляхом:
- зберігання інформації про інновації;
- поширення інформації про інновації;
- підготовки освітян до застосування інновацій.

На сьогодні існують такі види освітніх інновацій (Використано матеріали з: Артикуца Н.В. Освітні інновації у контексті євро інтеграційних процесів.):
1. Методики викладання: аудіовізуальний, проблемний (проблемно-пошуковий), ситуативний (кейс-метод), брейнстормінг (мозковий штурм), робота в малих групах, ділова (рольова) гра, діалог Сократа (Сократів діалог), займи позицію, PRES-формула (від англ. Position-Reason-Explanation or Example-Summary), навчальний полігон, дерево рішень, дебати, дискусія із запрошенням фахівців, моделювання, метод проектів, метод інтерв'ю (інтерв'ювання) та консультування, навчаючи вчуся, аналіз помилок (колізій, казусів), коментування та оцінка (або самооцінка) дій учасників, майстер-класи, тренінги індивідуальні та групові та інші.
2. Технології: аудіовізуальні курси, електронні підручники, комп'ютерні тестові завдання, тренінги та практичні посібники для індивідуального та дистанційного навчання тощо.
3. Педагогічні прийоми: розташування перед слухачами плану заняття, формулювання мети, прізвищ вчених, цитат, запитань для дискусії, фрагменти документів, деяких положень як добірки спеціально підібраних для конкретного випадку витягів із текстів, технічні (зокрема мультимедійні) засоби тощо.
4. Технічні засоби: відео- та аудіо-записи, таблиці, схеми, креслення, малюнки, фотографії, діаграми, конкретні предмети, якщо останні слугують яскравою деталлю, типовим прикладом, атрибутом досліджуваного явища, процесу, категорії.

З огляду на це, постає важливе завдання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку економіки – розроблення та запровадження сукупності заходів щодо створення умов, які сприяють нормальному проходженню інноваційних процесів, реалізації стратегічних програм і проектів інноваційного розвитку, нормативно-законодавчій підтримці стабільного функціонування інноваційних підприємств та бізнес-структур.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ