Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Інноваційна діяльність

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Організація інноваційної діяльності університету

Концепція інноваційного розвитку аграрної освіти й університетської науки на період до 2015 року визначає передумови, мету, принципи, пріоритети і напрями вдосконалення аграрної освіти й університетської науки України. Реформування освітньої та наукової систем в Україні вимагає адекватних змін внутрішнього менеджменту аграрних вищих навчальних закладів (далі ВНЗ), переходу на принципи стратегічного планування, маркетингу ринку освітніх і наукових послуг, управління персоналом. Крім того, нові тенденції розвитку аграрних ВНЗ вимагають активізації участі громадськості у формуванні освітньої і наукової політики університетів, перерозподілу повноважень між суб'єктами освітньої системи з орієнтацією на ринкові фактори в розвитку вищої освіти.

Сьогодні одним із головних стратегічних завдань держави є забезпечення якості освіти на основі збереження її фундаментальності і відповідності нагальним потребам особистості, суспільства та держави. Таким чином, система освіти повинна бути сферою постійної взаємодії зацікавлених сторін – держави, суспільства і громадян, а суб'єкти освітньої політики повинні мати можливість впливати на діяльність і розвиток системи освіти.

З метою підвищення якості практичної підготовки фахівців, формування в них інноваційного мислення та активізації науково-інноваційної діяльності в Миколаївському національному аграрному університеті створено:

I. Національний інноваційний кластер "Родючість ґрунтів", цілями та завданнями якого є:
- забезпечення екологічної та продовольчої безпеки України за рахунок збереження й розширеного відтворення родючості ґрунтів;
- розробка системи критеріїв проектування та параметрів, які нормуються для проектів ландшафтно-земельного упорядкування;
- створення системи протиерозійного захисту та відновлення родючості еродованих ґрунтів у сучасних умовах зміни клімату та трансформації земельних відносин;
- розробка технологій відновлення родючості іригаційно-деградованих ґрунтів, особливо в районах покинутого зрошення;
- створення системи захисту ґрунтів від вітрової ерозії (дефляції), з урахуванням сучасної трансформації структури посівних площ та стану лісомеліорації;
- створення системи інформаційної підтримки інноваційних технологій збереження та розширеного відтворення родючості ґрунтів;
- створення системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та виробничих кадрів для реалізації інноваційного процесу в рамках сфери діяльності кластеру;
- виконання практичної роботи з формування, державної реєстрації та супроводу інноваційних проектів збереження й розширеного відтворення родючості ґрунтів.
Напрями діяльності кластеру "Родючість ґрунтів":
1. Забезпечення екологічної та продовольчої безпеки України.
2. Впровадження високотехнологічних та інноваційних технологій збереження та розширеного відтворення родючості ґрунтів.
3. Підтримка науково-дослідної діяльності в галузі.
4. Створення нових робочих місць в галузях.
5. Формування ринків високих технологій, робіт та послуг.
6. Координація виконання наукових та науково-технічних програм, розробки інноваційних проектів, а також програм випуску науково-технічної продукції.

II. Навчально-науково-практичний центр, на базі якого впроваджується 15 інноваційно-інвестиційних проектів за напрямами:
1) рослинництво: проекти програмованого урожаю, закладання плодового саду; будівництво тепличного комплексу; виробництво кормів;
2) тваринництво: будівництво навчально-науково-виробничого комплексу зі свинарства; реконструкція тваринницького комплексу великої рогатої худоби; створення науково-виробничої лабораторії з виробництва та визначення якості м'яса; молока та м'ясо-молочних продуктів; зариблення ставків; створення бджільницького господарства;
3) енергозбереження: будівництво біогазової когенераційної установки для виробництва біогазу та електроенергії; створення наукової лабораторії з вивчення й впровадження енергозберігаючих систем та геліотехнологій; створення науково-виробничої лабораторії з досліджень виробництва біологічних видів палива (біодизелю та біоетанолу); виробництво паливних брикетів з відходів рослинництва та тваринництва;
4) загального спрямування: створення регіонального наукового агротехнопарку та лабораторії з визначення ГМО.

III. Науковий інститут інноваційних технологій та змісту аграрної освіти з метою:
- організації створення інноваційних технологій для потреб виробництва та навчальної, науково-дослідної, виробничо-господарської, кадрово-інтелектуальної, міжнародної, культурно-виховної та іміджевої діяльності університету;
- вивчення перспектив використання існуючих вітчизняних і закордонних інноваційних технологій в аграрному виробництві та діяльності університетів;
-організації впровадження інноваційних технологій у виробництво, навчальну, науково-дослідну, виробничо-господарську, кадрово-інтелектуальну, міжнародну, культурно-виховну та іміджеву діяльність університету;
- організації поширення й комерціоналізації інноваційних технологій, створених вченими університету, в Україні та за її межами.
Основні завдання діяльності Інституту:
- сприяння інтеграції вітчизняної системи вищої аграрної освіти і науки зі світовою та її паритетне входження у світовий освітній простір;
- сприяння розвитку інноваційної діяльності університету та регіону;
- розробка пропозицій щодо створення проектів нормативно-правових актів щодо розробки та запровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво та діяльність ВНЗ;
- інтенсивне нарощування відповідності наукової, інноваційної й освітньої діяльності університету міжнародним стандартам якості;
- створення умов для ефективного використання навчального і наукового потенціалу університету;
- формування умов для підвищення інвестиційної привабливості університету з метою фінансування науки, інноваційних розробок та освітніх програм;
- просування науково-технічних розробок університету на вітчизняний та міжнародний ринок;
- розвиток партнерства в інноваційній діяльності з виробництвом, урядовими та громадськими організаціями;
- виявлення патентоздатних інноваційних технологій, створених на базі університету;
- моніторинг інноваційних технологій в аграрному виробництві та напрямах діяльності ВНЗ;
- організація трансферу інноваційних технологій;
- виконання (надання) платних робіт (послуг) згідно із замовленнями підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб;
- проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, конгресів з актуальних питань створення та поширення інноваційних технологій в аграрному виробництві та діяльності ВНЗ.

З метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках створено єдиний на півдні України Науковий парк Миколаївського національного аграрного університету "Агроперспектива", пріоритетними напрямами діяльності якого передбачено:
1. Освоєння нових технологій створення енергогенеруючих потужностей на основі когенераційних установок.
2. Освоєння нових технологій отримання альтернативних видів палива.
3. Освоєння нових технологій отримання та накопичення енергії з відновлюваних джерел.
4. Розроблення та впровадження технологій адаптивного ґрунтоохоронного землеробства, геодезії та землеустрою.
5. Розроблення та впровадження технологій отримання високоякісної рослинницької продукції.
6. Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань рослин.
7. Методи прогнозу фітосанітарного стану агроценозів на базі використання сучасних інформаційних технологій – геоінформаційних систем для визначення доцільності застосування засобів захисту рослин.
8. Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань тварин і засобів їх захисту.
9. Технологічне оновлення виробництва продукції скотарства та свинарства.
10. Розроблення та впровадження новітніх біотехнологій для рослинництва, тваринництва та ветеринарії.
11. Застосування технологій раціонального надро- та землекористування.
12. Впровадження прогресивних технологій водозабезпечення, водокористування та водовідведення.
13. Застосування технологій зменшення шкідливих викидів та скидів.
14. Розвиток технологій підтримки прийняття стратегічних рішень.
15. Розвиток технологій ситуативного управління під час прийняття управлінських рішень.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ