Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Науково-методична рада → Загальна інформація

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Положення про науково-методичну раду МНАУ

1. Загальні положення
1.1. Науково-методична рада Миколаївського НАУ (далі – НМР) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що покликаний сприяти вченій раді, ректорату, інститутам, факультетам, коледжам університету в галузі освіти, зокрема, з питань навчально-методичної, редакційно-видавничої, післядипломної освіти, дорадництва та іншої діяльності, передбаченої Статутом Миколаївського національного аграрного університету.
1.2. Головним завданням науково-методичної ради є:
- визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в Миколаївському НАУ з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світової освітньої системи;
- узагальнення та впровадження прогресивних технологій навчання;
- проведення науково-методичної експертизи складових стандартів вищої освіти, варіативної частини Миколаївського НАУ на їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів, науково-навчальної літератури, дидактичних засобів та програмних продуктів;
- науково-методичне супроводження впровадження Європейської кредитно-трансфертної системи організації навчального процесу.
1.3. Мета діяльності науково-методичної ради:
- впровадження рекомендацій Науково-методичного центру аграрної освіти в інститутах та на факультетах Миколаївського НАУ;
- узагальнення прогресивного досвіду та подання пропозицій вченій раді університету щодо впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів навчання;
- сприяння підготовці навчально-методичної літератури науково-педагогічними працівниками університету, розгляд і надання рекомендацій для її опублікування;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів та коледжів університету;
- сприяння підвищенню професійного рівня викладацького складу університету і коледжів та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців;
- удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, його інтенсифікація на основі впровадження сучасних методів навчання, прогресивних освітніх та новітніх інноваційних технологій.
1.4. Науково-методична рада створюється за рішенням вченої ради наказом ректора університету та діє згідно до Статуту Миколаївського НАУ, спираючись на сучасні науково-методичні досягнення національної та зарубіжної вищої школи.
1.5. Науково-методична рада діє на підставі Закону України "Про вищу освіту", Національної доктрини розвитку освіти України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Статуту Миколаївського НАУ та цього Положення, затвердженого ректором Миколаївського НАУ.

2. Основні напрями роботи науково-методичної ради
Відповідно до мети діяльності науково-методичної ради Миколаївського НАУ на неї покладено такі завдання:
- реалізація рішень Закону України "Про освіту", Державної національної програми "Освіта", Національної доктрини розвитку освіти, вченої ради, ректорату Миколаївського НАУ;
- удосконалення організації та методично-дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу в університеті, впровадження інноваційних методів навчання, спрямованих на розвиток творчого мислення та самостійності студентів, інтенсифікацію навчального процесу шляхом впровадження нових інформаційних технологій;
- внесення пропозицій до вченої ради університету щодо перспектив розвитку і підвищення якості аграрної освіти в університеті;
- аналіз якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр на факультетах університету;
- розробка рекомендацій щодо структурування змісту навчальних і робочих програм;
- вивчення та надання пропозицій вченій раді, ректорату університету щодо відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій з урахуванням вимог ринкової економіки та напрямів розвитку аграрного виробництва в Україні і Причорноморському регіоні;
- систематизація та внесення пропозицій вченій раді, ректорату щодо поглиблення змісту, вдосконалення форми (денна, заочна, дистанційна) і методів навчання з урахуванням комп'ютеризації кафедр і бібліотеки, використанням мережі Інтернет як глобальної всесвітньої інформаційної бази в інститутах та на факультетах університету;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення змісту та форми нового покоління галузевих стандартів (ОКХ та ОПП) вищої аграрної освіти;
- вивчення, аналіз та внесення пропозицій щодо поліпшення наскрізних програм практик, баз практик (у тому числі закордонної) студентів університету;
- координування діяльності щодо науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів;
- надання допомоги науково-методичним комісіям факультетів і коледжів щодо впровадження нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, нових технологій, методів навчання і виховання, прогресивних форм практичного навчання;
- удосконалення і упровадження об'єктивного поточного та підсумкового контролю знань студентів університету;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів, кафедр, коледжів з проблем вищої школи;
- аналіз форм і методів та внесення пропозицій вченій раді, ректорату щодо підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників університету;
- аналіз стану забезпечення студентів навчально-методичною літературою, підготовка пропозицій вченій раді та ректорату університету щодо покращення навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на факультетах і в коледжах університету;
- розгляд, експертиза навчальних планів і робочих програм дисциплін, аналіз педагогічного досвіду та розробка пропозицій щодо його запровадження в Миколаївському НАУ;
- координація роботи та здійснення експертного оцінювання авторських оригіналів навчально-методичної літератури і приведення навчальних планів (в тому числі інтегрованих), робочих програм у відповідність до освітньо-професійних програм галузевих стандартів нового покоління;
- розробка пропозицій до перспективних планів підготовки та видання підручників, навчальних посібників, методичної літератури; експертиза і рецензування рукописів на доцільність їх видання;
- аналіз і координація діяльності науково-методичних комісій факультетів;
- розробка рекомендацій щодо створення засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів поточного та підсумкового контролю якості навчання відповідних спеціальностей;
- розробка рекомендацій щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, критеріїв оцінки їх знань в умовах впровадження Європейської кредитно-трансфертної системи навчання;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів, кафедр з організації та проведення першого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з фахових дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей та забезпечення участі студентів Миколаївського НАУ в другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад;
-вивчення та популяризація прогресивного досвіду професійної підготовки у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах;
- систематизація, узагальнення і популяризація досвіду роботи випускових кафедр, їх науково-педагогічної діяльності та зв'язків з виробництвом;
- визначення забезпечення навчальних дисциплін програмами, підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями тощо і на цій підставі розроблення планів підготовки і видання навчально-методичної літератури видавничим відділом та її придбання науковою бібліотекою університету;
- сприяння концепції Болонського процесу, зокрема щодо "Забезпечення мобільності суб'єктів навчального процесу", впровадження прогресивного світового досвіду та збереження вітчизняних досягнень у галузі вищої освіти;
- сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладацького складу університету і коледжів, організація психолого-педагогічного та методичного навчання молодих викладачів та аспірантів університету (стаж науково-педагогічної роботи яких менше трьох років);
- підготовка і проведення семінарів, "круглих столів", конкурсів авторських оригіналів навчально-методичної літератури тощо за участю провідних вчених, фахівців виробництва, викладачів з питань удосконалення змісту освіти, методів навчання з метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців-аграріїв;
- участь у плануванні, організації і проведенні науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів і нарад з обговорення досвіду науково-методичної роботи, ефективних технологій навчання, методів оцінки знань студентів, перспективних форм навчальної діяльності з провадження прогресивних наукових досягнень у навчальний процес Миколаївського НАУ;
- організація та проведення загальноуніверситетських конкурсів "Кращий підручник", "Кращий навчальний посібник", "Краща методична розробка", що підготовлені та опубліковані науково-педагогічними працівниками Миколаївського НАУ;
- розроблення інструктивно-методичної документації з планування і організації науково-методичної роботи;
- надання консультативної допомоги науково-методичним комісіям факультетів, кафедрам з питань планування й організації науково-методичної роботи;
- вивчення, розгляд і впровадження завдань, поставлених науково-методичною радою Науково-методичного центру аграрної освіти на вимогу часу щодо модернізації аграрної освіти в Миколаївському НАУ.

3. Структура і склад науково-методичної ради Миколаївського НАУ
3.1. Склад науково-методичної ради формується з голів науково-методичних комісій факультетів та найбільш досвідчених викладачів-науковців, начальника навчального відділу, директора бібліотеки та затверджується наказом ректора університету.
3.2. Головою науково-методичної ради університету є перший проректор.
3.3. Координацію роботи науково-методичної ради здійснює вчена рада університету.
3.4. Голова науково-методичної ради має заступника та секретаря.
3.5. До роботи в науково-методичній раді залучаються провідні фахівці та науковці, які працюють на кафедрах та в інших структурних підрозділах Миколаївського НАУ.

4. Повноваження науково-методичної ради Миколаївського НАУ
4.1. До компетенції науково-методичної ради МНАУ належать:
- науково-методичний супровід упровадження кредитно-трансфертної системи у навчальний процес;
- координація діяльності науково-методичних комісій факультетів і кафедр щодо науково-методичної роботи в університеті;
- проведення за дорученням вченої ради університету незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань;
- здійснення моніторингу діяльності кафедр з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу і впровадження новітніх технологій навчання;
- експертиза науково-методичної та навчально-методичної літератури, підготовленої до друку науково-педагогічними працівниками університету;
- затвердження плану підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів тощо.
4.2. Науково-методична рада має право:
- направляти до підрозділів університету експертів для проведення експертизи з питань науково-методичної роботи;
- отримувати від підрозділів університету інформацію з питань організації та проведення науково-методичної роботи, діяльності науково-педагогічних працівників;
- вносити пропозиції до вченої ради щодо удосконалення науково-методичної роботи в університеті;
- формувати творчі (робочі) групи для організації та проведення науково-методичних заходів в університеті та залучати до роботи в них науково-педагогічних працівників кафедр.

5. Організація роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ
5.1. Науково-методична рада визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний навчальний рік. План роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ затверджується на початку навчального року.
5.2. Науково-методична рада планує свою роботу на навчальний рік на основі пропозицій і рішень ректорату, вченої ради, деканатів, науково-методичних комісій факультетів, кафедр та Науково-методичної ради Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної освіти та продовольства України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
5.3. Науково-методична рада проводить засідання у терміни, передбачені річним планом роботи, але не менше одного засідання протягом місяця. За необхідності скликаються оперативні засідання науково-методичної ради.
5.4. Рішення науково-методичної ради університету приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні науково-методичної ради.
5.5. Матеріали засідань науково-методичної ради оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря.
5.6. Рішення науково-методичної ради надсилаються в інститути, деканати, науково-методичні комісії, кафедри, коледжі тощо.
5.7. Члени науково-методичної ради зобов'язані брати участь у її засіданнях, працювати творчо, своєчасно і якісно виконувати доручення ради та голови, звітувати за проведену роботу. Для роботи в комісіях для підготовки окремих доручень залучаються науково-педагогічні працівники університету, які не є членами науково-методичної ради.
5.8. Науково-методична рада не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед вченою радою університету або ректоратом.

6. Регламент роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ
6.1. Головуючий на засіданні науково-методичної ради:
- відкриває, закриває засідання, оголошує перерви;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.
6.2. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний відкритим голосуванням.
6.3. Час, який надається для доповіді, як правило, не більше 15 хв., співдоповіді – 10 хв., заключного слова – 3 хв. Виступаючим у обговоренні надається час до 5 хв., для повторних виступів у обговоренні – до 2 хв.

Розглянуто і схвалено
на засіданні вченої ради
Миколаївського державного
аграрного університету
(протокол №9 від "05" липня 2011 р.)

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ