Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №289

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Науково-методична рада → Загальна інформація

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Положення про науково-методичну раду МНАУ

1. Загальні положення
1.1. Науково-методична рада Миколаївського НАУ (далі – НМР) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що покликаний сприяти вченій раді, ректорату, інститутам, факультетам, коледжам університету в галузі освіти, зокрема, з питань навчально-методичної, науково-дослідницької, редакційно-видавничої, післядипломної освіти, дорадництва та іншої діяльності, передбаченої Статутом Миколаївського національного аграрного університету.
1.2. Головним завданням науково-методичної ради є:
- реалізація політики університету у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- узагальнення передового досвіду організації науково-методичної роботи та розроблення рекомендацій щодо його поширення та імплементації в освітній простір університету;
- проведення науково-методичної експертизи складових стандартів вищої освіти, варіативної частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників Миколаївського НАУ та їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх рівнів вищої освіти, наукової та навчально-методичної літератури, дидактичних засобів та програмних продуктів;
- науково-методичне супроводження впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу.
1.3. Мета діяльності науково-методичної ради:
- впровадження рекомендацій Науково-методичного центру аграрної освіти в інститутах та на факультетах Миколаївського НАУ;
- узагальнення прогресивного досвіду та формування пропозицій щодо:
а) впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів навчання;
б) вдосконалення системи менеджменту якості;
- сприяння у підготовці навчально-методичної літератури науково-педагогічними працівниками університету, розгляд і надання рекомендацій до публікації навчально-методичних та наукових праць;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів та коледжів університету;
- сприяння підвищенню професійного рівня викладацького складу університету і коледжів та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців;
- удосконалення організаційного, методичного та наукового забезпечення освітньої діяльності.
1.4. Науково-методична рада створюється за рішенням вченої ради наказом ректора університету та діє згідно до Статуту Миколаївського НАУ, спираючись на сучасні науково-методичні досягнення національної та міжнародної вищої школи.
1.5. Науково-методична рада діє на підставі Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Статуту Миколаївського НАУ та цього Положення, затвердженого ректором Миколаївського НАУ.

2. Основні напрями роботи науково-методичної ради
Відповідно до мети діяльності науково-методичної ради Миколаївського НАУ на неї покладено такі завдання:
- реалізація рішень Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, вченої ради, ректорату Миколаївського НАУ;
- модернізація змісту освіти, забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації молоді;
- формування пропозицій щодо забезпечення якості освітньої діяльності в університеті з урахуванням новітніх освітніх технологій, розроблення відповідних регламентацій;
- аналіз результатів моніторингу освітньої діяльності та розроблення рекомендацій щодо його розвитку та процедурного вдосконалення;
- розробка рекомендацій щодо структури та змісту навчальних і робочих програм;
- формування пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей з урахуванням вимог ринкової економіки та напрямів розвитку аграрного виробництва в Україні та Причорноморському регіоні;
- формування пропозицій щодо поглиблення змісту та вдосконалення методів навчання з урахуванням технічного забезпечення та можливостей використання мережі Інтернет як глобальної всесвітньої інформаційної бази в інститутах та на факультетах університету;
- формування пропозицій щодо вдосконалення змісту та форми галузевих стандартів (ОКХ та ОПП) вищої освіти;
- формування пропозицій щодо вдосконалення наскрізних програм практик, баз практик (у тому числі закордонної) здобувачів вищої освіти університету;
- координування діяльності щодо науково-методичного забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
- надання допомоги науково-методичним комісіям факультетів і коледжів для активізації застосування в освітньому процесі галузевих стандартів вищої освіти, інноваційних методів навчання і виховання, сучасних технічних засобів та програмних продуктів;
- удосконалення системи поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти університету;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів, кафедр, коледжів з проблем вищої школи;
- формування пропозицій щодо удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників університету;
- моніторинг рівня забезпеченості здобувачів вищої освіти навчально-методичною літературою, формування пропозицій щодо покращення навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на факультетах і в коледжах університету;
- розгляд та схвалення проектів робочих навчальних планів (навчальних планів) усіх освітніх ступенів;
- координація роботи та здійснення експертного оцінювання авторських оригіналів наукової та навчально-методичної літератури, рецензування рукописів на доцільність їх видання;
- приведення навчальних планів (в тому числі інтегрованих), робочих програм у відповідність до освітньо-професійних програм галузевих стандартів;
- розгляд та схвалення планів підготовки та звітів про видання підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури;
- розробка рекомендацій щодо створення засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів поточного та підсумкового контролю якості навчання відповідних спеціальностей;
- розробка рекомендацій щодо організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, критеріїв оцінки їх знань в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи навчання;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів, кафедр з організації та проведення першого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з фахових дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей та забезпечення участі здобувачів вищої освіти Миколаївського НАУ у другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад;
- вивчення та імплементація прогресивного досвіду професійної підготовки у вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах;
- систематизація, узагальнення і популяризація досвіду науково-методичної роботи випускових кафедр;
- сприяння концепції Болонського процесу, зокрема щодо «забезпечення мобільності суб'єктів навчального процесу», впровадження прогресивного світового досвіду та збереження вітчизняних досягнень у галузі вищої освіти;
- сприяння вдосконаленню педагогічної майстерності викладацького складу університету і коледжів, організація психолого-педагогічного та методичного навчання молодих викладачів та аспірантів університету (стаж науково-педагогічної роботи яких менше трьох років);
- підготовка і проведення семінарів, «круглих столів», конкурсів авторських оригіналів навчально-методичної літератури тощо за участю провідних вчених, фахівців виробництва, викладачів з питань удосконалення змісту освіти, методів навчання з метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців-аграріїв;
- участь у плануванні, організації і проведенні науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів і нарад з обговорення досвіду науково-методичної роботи, ефективних технологій навчання, методів оцінки знань здобувачів вищої освіти, перспективних форм навчальної діяльності з провадження прогресивних наукових досягнень в освітній процес Миколаївського НАУ;
- організація та проведення загальноуніверситетських конкурсів «Кращий підручник», «Кращий навчальний посібник», «Краща методична розробка», що підготовлені та опубліковані науково-педагогічними працівниками Миколаївського НАУ;
- розроблення інструктивно-методичної документації з планування і організації науково-методичної роботи;
- надання консультативної допомоги науково-методичним комісіям факультетів, кафедрам з питань планування й організації науково-методичної роботи;
- вивчення, розгляд і впровадження завдань, поставлених науково-методичною радою Науково-методичного центру аграрної освіти на вимогу часу щодо модернізації аграрної освіти в Миколаївському НАУ;
- розроблення рекомендацій щодо вдосконалення структури і змісту навчально-методичних комплексів дисциплін;
- формування пропозицій щодо розвитку сертифікаційних програм в університеті та формування навчальних дисциплін для вільного вибору здобувачами вищої освіти.

3. Структура і склад науково-методичної ради Миколаївського НАУ
3.1. Склад науково-методичної ради формується з голів науково-методичних комісій факультетів та найбільш досвідчених викладачів-науковців, начальника навчального відділу, завідувача науково-дослідного відділу, директора бібліотеки та затверджується наказом ректора університету.
3.2. Головою науково-методичної ради університету є перший проректор.
3.3. Координацію роботи науково-методичної ради здійснює вчена рада університету.
3.4. Голові науково-методичної ради наказом ректора університету призначаються заступник та секретар.
3.5. До роботи в науково-методичній раді залучаються провідні фахівці та науковці, які працюють на кафедрах та в інших структурних підрозділах Миколаївського НАУ.

4. Повноваження науково-методичної ради Миколаївського НАУ
4.1. До компетенції науково-методичної ради МНАУ належать:
- науково-методичний супровід реалізації принципів кредитно-трансферної системи в освітньому процесі;
- координація науково-методичної роботи на факультетах і кафедрах;
- проведення за дорученням вченої ради університету незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань;
- розгляд питань з ініціативи ректорату та вченої ради університету щодо організаційного, методичного рівня освітнього процесу та наукове його забезпечення на конкретних кафедрах, факультетах і підготовка висновків про їх відповідність встановленим вимогам та цілям у сфері якості;
- експертиза наукової та навчально-методичної літератури, підготовленої до друку науково-педагогічними працівниками університету;
- затвердження плану підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів тощо;
- затвердження профілів освітніх програм;
- уніфікація вимог до форми і змісту навчальних планів і робочих навчальних програм;
- розгляд та схвалення проектів робочих навчальних планів (навчальних планів) усіх освітніх ступенів;
- затвердження плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на навчальний рік.
4.2. Науково-методична рада має право:
- направляти до підрозділів університету експертів для проведення експертизи з питань науково-методичної роботи;
- отримувати від підрозділів університету інформацію з питань організації та проведення науково-методичної роботи, діяльності науково-педагогічних працівників;
- вносити пропозиції до вченої ради щодо удосконалення науково-методичної роботи в університеті;
- формувати творчі (робочі) групи для організації та проведення науково-методичних заходів в університеті та залучати до роботи в них науково-педагогічних працівників кафедр.

5. Організація роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ
5.1. Науково-методична рада визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний навчальний рік. План роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ затверджується на початку навчального року.
5.2. Науково-методична рада планує свою роботу на навчальний рік на основі пропозицій і рішень ректорату, вченої ради, деканатів, науково-методичних комісій факультетів, кафедр та Науково-методичної ради Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства освіти і науки України.
5.3. Науково-методична рада проводить засідання у терміни, передбачені річним планом роботи, але не менше одного засідання протягом місяця. За необхідності скликаються оперативні засідання науково-методичної ради.
5.4. Рішення науково-методичної ради університету приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні науково-методичної ради.
5.5. Матеріали засідань науково-методичної ради оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря.
5.6. Рішення науково-методичної ради надсилаються в інститути, деканати, науково-методичні комісії, кафедри, коледжі тощо.
5.7. Члени науково-методичної ради зобов'язані брати участь у її засіданнях, працювати творчо, своєчасно і якісно виконувати доручення ради та голови, звітувати за проведену роботу. Для роботи в комісіях для підготовки окремих доручень залучаються науково-педагогічні працівники університету, які не є членами науково-методичної ради.
5.8. Науково-методична рада не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед вченою радою університету або ректоратом.

6. Регламент роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ
6.1. Головуючий на засіданні науково-методичної ради:
- відкриває, закриває засідання, оголошує перерви;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити. 6.2. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний відкритим голосуванням.
6.3. Час, який надається для доповіді, як правило, не більше 15 хв., співдоповіді – 10 хв., заключного слова – 3 хв. Виступаючим у обговоренні надається час до 5 хв., для повторних виступів у обговоренні – до 2 хв.

Розглянуто і схвалено
на засіданні вченої ради
Миколаївського національного
аграрного університету
(протокол №11 від "29" травня 2017 р.)

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 3-5 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ