Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Науково-методична рада → Загальна інформація

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Положення про науково-методичну раду МНАУ

1. Загальні положення
1.1. Науково-методична рада Миколаївського НАУ (далі – НМР) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що покликаний сприяти вченій раді, ректорату, інститутам, факультетам, коледжам університету в галузі освіти, зокрема, з питань навчально-методичної, науково-дослідницької, редакційно-видавничої, післядипломної освіти, дорадництва та іншої діяльності, передбаченої Статутом Миколаївського національного аграрного університету.
1.2. Головним завданням науково-методичної ради є:
- реалізація політики університету у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- узагальнення передового досвіду організації науково-методичної роботи та розроблення рекомендацій щодо його поширення та імплементації в освітній простір університету;
- проведення науково-методичної експертизи складових стандартів вищої освіти, варіативної частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників Миколаївського НАУ та їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх рівнів вищої освіти, наукової та навчально-методичної літератури, дидактичних засобів та програмних продуктів;
- науково-методичне супроводження впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу.
1.3. Мета діяльності науково-методичної ради:
- впровадження рекомендацій Науково-методичного центру аграрної освіти в інститутах та на факультетах Миколаївського НАУ;
- узагальнення прогресивного досвіду та формування пропозицій щодо:
а) впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів навчання;
б) вдосконалення системи менеджменту якості;
- сприяння у підготовці навчально-методичної літератури науково-педагогічними працівниками університету, розгляд і надання рекомендацій до публікації навчально-методичних та наукових праць;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів та коледжів університету;
- сприяння підвищенню професійного рівня викладацького складу університету і коледжів та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців;
- удосконалення організаційного, методичного та наукового забезпечення освітньої діяльності.
1.4. Науково-методична рада створюється за рішенням вченої ради наказом ректора університету та діє згідно до Статуту Миколаївського НАУ, спираючись на сучасні науково-методичні досягнення національної та міжнародної вищої школи.
1.5. Науково-методична рада діє на підставі Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Статуту Миколаївського НАУ та цього Положення, затвердженого ректором Миколаївського НАУ.

2. Основні напрями роботи науково-методичної ради
Відповідно до мети діяльності науково-методичної ради Миколаївського НАУ на неї покладено такі завдання:
- реалізація рішень Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, вченої ради, ректорату Миколаївського НАУ;
- модернізація змісту освіти, забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації молоді;
- формування пропозицій щодо забезпечення якості освітньої діяльності в університеті з урахуванням новітніх освітніх технологій, розроблення відповідних регламентацій;
- аналіз результатів моніторингу освітньої діяльності та розроблення рекомендацій щодо його розвитку та процедурного вдосконалення;
- розробка рекомендацій щодо структури та змісту навчальних і робочих програм;
- формування пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей з урахуванням вимог ринкової економіки та напрямів розвитку аграрного виробництва в Україні та Причорноморському регіоні;
- формування пропозицій щодо поглиблення змісту та вдосконалення методів навчання з урахуванням технічного забезпечення та можливостей використання мережі Інтернет як глобальної всесвітньої інформаційної бази в інститутах та на факультетах університету;
- формування пропозицій щодо вдосконалення змісту та форми галузевих стандартів (ОКХ та ОПП) вищої освіти;
- формування пропозицій щодо вдосконалення наскрізних програм практик, баз практик (у тому числі закордонної) здобувачів вищої освіти університету;
- координування діяльності щодо науково-методичного забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
- надання допомоги науково-методичним комісіям факультетів і коледжів для активізації застосування в освітньому процесі галузевих стандартів вищої освіти, інноваційних методів навчання і виховання, сучасних технічних засобів та програмних продуктів;
- удосконалення системи поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти університету;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів, кафедр, коледжів з проблем вищої школи;
- формування пропозицій щодо удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників університету;
- моніторинг рівня забезпеченості здобувачів вищої освіти навчально-методичною літературою, формування пропозицій щодо покращення навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на факультетах і в коледжах університету;
- розгляд та схвалення проектів робочих навчальних планів (навчальних планів) усіх освітніх ступенів;
- координація роботи та здійснення експертного оцінювання авторських оригіналів наукової та навчально-методичної літератури, рецензування рукописів на доцільність їх видання;
- приведення навчальних планів (в тому числі інтегрованих), робочих програм у відповідність до освітньо-професійних програм галузевих стандартів;
- розгляд та схвалення планів підготовки та звітів про видання підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури;
- розробка рекомендацій щодо створення засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів поточного та підсумкового контролю якості навчання відповідних спеціальностей;
- розробка рекомендацій щодо організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, критеріїв оцінки їх знань в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи навчання;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів, кафедр з організації та проведення першого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з фахових дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей та забезпечення участі здобувачів вищої освіти Миколаївського НАУ у другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад;
- вивчення та імплементація прогресивного досвіду професійної підготовки у вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах;
- систематизація, узагальнення і популяризація досвіду науково-методичної роботи випускових кафедр;
- сприяння концепції Болонського процесу, зокрема щодо «забезпечення мобільності суб'єктів навчального процесу», впровадження прогресивного світового досвіду та збереження вітчизняних досягнень у галузі вищої освіти;
- сприяння вдосконаленню педагогічної майстерності викладацького складу університету і коледжів, організація психолого-педагогічного та методичного навчання молодих викладачів та аспірантів університету (стаж науково-педагогічної роботи яких менше трьох років);
- підготовка і проведення семінарів, «круглих столів», конкурсів авторських оригіналів навчально-методичної літератури тощо за участю провідних вчених, фахівців виробництва, викладачів з питань удосконалення змісту освіти, методів навчання з метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців-аграріїв;
- участь у плануванні, організації і проведенні науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів і нарад з обговорення досвіду науково-методичної роботи, ефективних технологій навчання, методів оцінки знань здобувачів вищої освіти, перспективних форм навчальної діяльності з провадження прогресивних наукових досягнень в освітній процес Миколаївського НАУ;
- організація та проведення загальноуніверситетських конкурсів «Кращий підручник», «Кращий навчальний посібник», «Краща методична розробка», що підготовлені та опубліковані науково-педагогічними працівниками Миколаївського НАУ;
- розроблення інструктивно-методичної документації з планування і організації науково-методичної роботи;
- надання консультативної допомоги науково-методичним комісіям факультетів, кафедрам з питань планування й організації науково-методичної роботи;
- вивчення, розгляд і впровадження завдань, поставлених науково-методичною радою Науково-методичного центру аграрної освіти на вимогу часу щодо модернізації аграрної освіти в Миколаївському НАУ;
- розроблення рекомендацій щодо вдосконалення структури і змісту навчально-методичних комплексів дисциплін;
- формування пропозицій щодо розвитку сертифікаційних програм в університеті та формування навчальних дисциплін для вільного вибору здобувачами вищої освіти.

3. Структура і склад науково-методичної ради Миколаївського НАУ
3.1. Склад науково-методичної ради формується з голів науково-методичних комісій факультетів та найбільш досвідчених викладачів-науковців, начальника навчального відділу, завідувача науково-дослідного відділу, директора бібліотеки та затверджується наказом ректора університету.
3.2. Головою науково-методичної ради університету є перший проректор.
3.3. Координацію роботи науково-методичної ради здійснює вчена рада університету.
3.4. Голові науково-методичної ради наказом ректора університету призначаються заступник та секретар.
3.5. До роботи в науково-методичній раді залучаються провідні фахівці та науковці, які працюють на кафедрах та в інших структурних підрозділах Миколаївського НАУ.

4. Повноваження науково-методичної ради Миколаївського НАУ
4.1. До компетенції науково-методичної ради МНАУ належать:
- науково-методичний супровід реалізації принципів кредитно-трансферної системи в освітньому процесі;
- координація науково-методичної роботи на факультетах і кафедрах;
- проведення за дорученням вченої ради університету незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань;
- розгляд питань з ініціативи ректорату та вченої ради університету щодо організаційного, методичного рівня освітнього процесу та наукове його забезпечення на конкретних кафедрах, факультетах і підготовка висновків про їх відповідність встановленим вимогам та цілям у сфері якості;
- експертиза наукової та навчально-методичної літератури, підготовленої до друку науково-педагогічними працівниками університету;
- затвердження плану підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів тощо;
- затвердження профілів освітніх програм;
- уніфікація вимог до форми і змісту навчальних планів і робочих навчальних програм;
- розгляд та схвалення проектів робочих навчальних планів (навчальних планів) усіх освітніх ступенів;
- затвердження плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на навчальний рік.
4.2. Науково-методична рада має право:
- направляти до підрозділів університету експертів для проведення експертизи з питань науково-методичної роботи;
- отримувати від підрозділів університету інформацію з питань організації та проведення науково-методичної роботи, діяльності науково-педагогічних працівників;
- вносити пропозиції до вченої ради щодо удосконалення науково-методичної роботи в університеті;
- формувати творчі (робочі) групи для організації та проведення науково-методичних заходів в університеті та залучати до роботи в них науково-педагогічних працівників кафедр.

5. Організація роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ
5.1. Науково-методична рада визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний навчальний рік. План роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ затверджується на початку навчального року.
5.2. Науково-методична рада планує свою роботу на навчальний рік на основі пропозицій і рішень ректорату, вченої ради, деканатів, науково-методичних комісій факультетів, кафедр та Науково-методичної ради Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства освіти і науки України.
5.3. Науково-методична рада проводить засідання у терміни, передбачені річним планом роботи, але не менше одного засідання протягом місяця. За необхідності скликаються оперативні засідання науково-методичної ради.
5.4. Рішення науково-методичної ради університету приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні науково-методичної ради.
5.5. Матеріали засідань науково-методичної ради оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря.
5.6. Рішення науково-методичної ради надсилаються в інститути, деканати, науково-методичні комісії, кафедри, коледжі тощо.
5.7. Члени науково-методичної ради зобов'язані брати участь у її засіданнях, працювати творчо, своєчасно і якісно виконувати доручення ради та голови, звітувати за проведену роботу. Для роботи в комісіях для підготовки окремих доручень залучаються науково-педагогічні працівники університету, які не є членами науково-методичної ради.
5.8. Науково-методична рада не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед вченою радою університету або ректоратом.

6. Регламент роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ
6.1. Головуючий на засіданні науково-методичної ради:
- відкриває, закриває засідання, оголошує перерви;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити. 6.2. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний відкритим голосуванням.
6.3. Час, який надається для доповіді, як правило, не більше 15 хв., співдоповіді – 10 хв., заключного слова – 3 хв. Виступаючим у обговоренні надається час до 5 хв., для повторних виступів у обговоренні – до 2 хв.

Розглянуто і схвалено
на засіданні вченої ради
Миколаївського національного
аграрного університету
(протокол №11 від "29" травня 2017 р.)

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ