Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусОнлайн опитування

Онлайн опитування "Агросвіт"

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №278

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Науково-методична рада → Загальна інформація

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Положення про науково-методичну раду МНАУ

1. Загальні положення
1.1. Науково-методична рада Миколаївського НАУ (далі – НМР) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що покликаний сприяти вченій раді, ректорату, інститутам, факультетам, коледжам університету в галузі освіти, зокрема, з питань навчально-методичної, редакційно-видавничої, післядипломної освіти, дорадництва та іншої діяльності, передбаченої Статутом Миколаївського національного аграрного університету.
1.2. Головним завданням науково-методичної ради є:
- визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в Миколаївському НАУ з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світової освітньої системи;
- узагальнення та впровадження прогресивних технологій навчання;
- проведення науково-методичної експертизи складових стандартів вищої освіти, варіативної частини Миколаївського НАУ на їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів, науково-навчальної літератури, дидактичних засобів та програмних продуктів;
- науково-методичне супроводження впровадження Європейської кредитно-трансфертної системи організації навчального процесу.
1.3. Мета діяльності науково-методичної ради:
- впровадження рекомендацій Науково-методичного центру аграрної освіти в інститутах та на факультетах Миколаївського НАУ;
- узагальнення прогресивного досвіду та подання пропозицій вченій раді університету щодо впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів навчання;
- сприяння підготовці навчально-методичної літератури науково-педагогічними працівниками університету, розгляд і надання рекомендацій для її опублікування;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів та коледжів університету;
- сприяння підвищенню професійного рівня викладацького складу університету і коледжів та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців;
- удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, його інтенсифікація на основі впровадження сучасних методів навчання, прогресивних освітніх та новітніх інноваційних технологій.
1.4. Науково-методична рада створюється за рішенням вченої ради наказом ректора університету та діє згідно до Статуту Миколаївського НАУ, спираючись на сучасні науково-методичні досягнення національної та зарубіжної вищої школи.
1.5. Науково-методична рада діє на підставі Закону України "Про вищу освіту", Національної доктрини розвитку освіти України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Статуту Миколаївського НАУ та цього Положення, затвердженого ректором Миколаївського НАУ.

2. Основні напрями роботи науково-методичної ради
Відповідно до мети діяльності науково-методичної ради Миколаївського НАУ на неї покладено такі завдання:
- реалізація рішень Закону України "Про освіту", Державної національної програми "Освіта", Національної доктрини розвитку освіти, вченої ради, ректорату Миколаївського НАУ;
- удосконалення організації та методично-дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу в університеті, впровадження інноваційних методів навчання, спрямованих на розвиток творчого мислення та самостійності студентів, інтенсифікацію навчального процесу шляхом впровадження нових інформаційних технологій;
- внесення пропозицій до вченої ради університету щодо перспектив розвитку і підвищення якості аграрної освіти в університеті;
- аналіз якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр на факультетах університету;
- розробка рекомендацій щодо структурування змісту навчальних і робочих програм;
- вивчення та надання пропозицій вченій раді, ректорату університету щодо відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій з урахуванням вимог ринкової економіки та напрямів розвитку аграрного виробництва в Україні і Причорноморському регіоні;
- систематизація та внесення пропозицій вченій раді, ректорату щодо поглиблення змісту, вдосконалення форми (денна, заочна, дистанційна) і методів навчання з урахуванням комп'ютеризації кафедр і бібліотеки, використанням мережі Інтернет як глобальної всесвітньої інформаційної бази в інститутах та на факультетах університету;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення змісту та форми нового покоління галузевих стандартів (ОКХ та ОПП) вищої аграрної освіти;
- вивчення, аналіз та внесення пропозицій щодо поліпшення наскрізних програм практик, баз практик (у тому числі закордонної) студентів університету;
- координування діяльності щодо науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів;
- надання допомоги науково-методичним комісіям факультетів і коледжів щодо впровадження нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, нових технологій, методів навчання і виховання, прогресивних форм практичного навчання;
- удосконалення і упровадження об'єктивного поточного та підсумкового контролю знань студентів університету;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів, кафедр, коледжів з проблем вищої школи;
- аналіз форм і методів та внесення пропозицій вченій раді, ректорату щодо підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників університету;
- аналіз стану забезпечення студентів навчально-методичною літературою, підготовка пропозицій вченій раді та ректорату університету щодо покращення навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на факультетах і в коледжах університету;
- розгляд, експертиза навчальних планів і робочих програм дисциплін, аналіз педагогічного досвіду та розробка пропозицій щодо його запровадження в Миколаївському НАУ;
- координація роботи та здійснення експертного оцінювання авторських оригіналів навчально-методичної літератури і приведення навчальних планів (в тому числі інтегрованих), робочих програм у відповідність до освітньо-професійних програм галузевих стандартів нового покоління;
- розробка пропозицій до перспективних планів підготовки та видання підручників, навчальних посібників, методичної літератури; експертиза і рецензування рукописів на доцільність їх видання;
- аналіз і координація діяльності науково-методичних комісій факультетів;
- розробка рекомендацій щодо створення засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів поточного та підсумкового контролю якості навчання відповідних спеціальностей;
- розробка рекомендацій щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, критеріїв оцінки їх знань в умовах впровадження Європейської кредитно-трансфертної системи навчання;
- координація роботи науково-методичних комісій факультетів, кафедр з організації та проведення першого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з фахових дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей та забезпечення участі студентів Миколаївського НАУ в другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад;
-вивчення та популяризація прогресивного досвіду професійної підготовки у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах;
- систематизація, узагальнення і популяризація досвіду роботи випускових кафедр, їх науково-педагогічної діяльності та зв'язків з виробництвом;
- визначення забезпечення навчальних дисциплін програмами, підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями тощо і на цій підставі розроблення планів підготовки і видання навчально-методичної літератури видавничим відділом та її придбання науковою бібліотекою університету;
- сприяння концепції Болонського процесу, зокрема щодо "Забезпечення мобільності суб'єктів навчального процесу", впровадження прогресивного світового досвіду та збереження вітчизняних досягнень у галузі вищої освіти;
- сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладацького складу університету і коледжів, організація психолого-педагогічного та методичного навчання молодих викладачів та аспірантів університету (стаж науково-педагогічної роботи яких менше трьох років);
- підготовка і проведення семінарів, "круглих столів", конкурсів авторських оригіналів навчально-методичної літератури тощо за участю провідних вчених, фахівців виробництва, викладачів з питань удосконалення змісту освіти, методів навчання з метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців-аграріїв;
- участь у плануванні, організації і проведенні науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів і нарад з обговорення досвіду науково-методичної роботи, ефективних технологій навчання, методів оцінки знань студентів, перспективних форм навчальної діяльності з провадження прогресивних наукових досягнень у навчальний процес Миколаївського НАУ;
- організація та проведення загальноуніверситетських конкурсів "Кращий підручник", "Кращий навчальний посібник", "Краща методична розробка", що підготовлені та опубліковані науково-педагогічними працівниками Миколаївського НАУ;
- розроблення інструктивно-методичної документації з планування і організації науково-методичної роботи;
- надання консультативної допомоги науково-методичним комісіям факультетів, кафедрам з питань планування й організації науково-методичної роботи;
- вивчення, розгляд і впровадження завдань, поставлених науково-методичною радою Науково-методичного центру аграрної освіти на вимогу часу щодо модернізації аграрної освіти в Миколаївському НАУ.

3. Структура і склад науково-методичної ради Миколаївського НАУ
3.1. Склад науково-методичної ради формується з голів науково-методичних комісій факультетів та найбільш досвідчених викладачів-науковців, начальника навчального відділу, директора бібліотеки та затверджується наказом ректора університету.
3.2. Головою науково-методичної ради університету є перший проректор.
3.3. Координацію роботи науково-методичної ради здійснює вчена рада університету.
3.4. Голова науково-методичної ради має заступника та секретаря.
3.5. До роботи в науково-методичній раді залучаються провідні фахівці та науковці, які працюють на кафедрах та в інших структурних підрозділах Миколаївського НАУ.

4. Повноваження науково-методичної ради Миколаївського НАУ
4.1. До компетенції науково-методичної ради МНАУ належать:
- науково-методичний супровід упровадження кредитно-трансфертної системи у навчальний процес;
- координація діяльності науково-методичних комісій факультетів і кафедр щодо науково-методичної роботи в університеті;
- проведення за дорученням вченої ради університету незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань;
- здійснення моніторингу діяльності кафедр з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу і впровадження новітніх технологій навчання;
- експертиза науково-методичної та навчально-методичної літератури, підготовленої до друку науково-педагогічними працівниками університету;
- затвердження плану підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів тощо.
4.2. Науково-методична рада має право:
- направляти до підрозділів університету експертів для проведення експертизи з питань науково-методичної роботи;
- отримувати від підрозділів університету інформацію з питань організації та проведення науково-методичної роботи, діяльності науково-педагогічних працівників;
- вносити пропозиції до вченої ради щодо удосконалення науково-методичної роботи в університеті;
- формувати творчі (робочі) групи для організації та проведення науково-методичних заходів в університеті та залучати до роботи в них науково-педагогічних працівників кафедр.

5. Організація роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ
5.1. Науково-методична рада визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний навчальний рік. План роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ затверджується на початку навчального року.
5.2. Науково-методична рада планує свою роботу на навчальний рік на основі пропозицій і рішень ректорату, вченої ради, деканатів, науково-методичних комісій факультетів, кафедр та Науково-методичної ради Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної освіти та продовольства України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
5.3. Науково-методична рада проводить засідання у терміни, передбачені річним планом роботи, але не менше одного засідання протягом місяця. За необхідності скликаються оперативні засідання науково-методичної ради.
5.4. Рішення науково-методичної ради університету приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні науково-методичної ради.
5.5. Матеріали засідань науково-методичної ради оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря.
5.6. Рішення науково-методичної ради надсилаються в інститути, деканати, науково-методичні комісії, кафедри, коледжі тощо.
5.7. Члени науково-методичної ради зобов'язані брати участь у її засіданнях, працювати творчо, своєчасно і якісно виконувати доручення ради та голови, звітувати за проведену роботу. Для роботи в комісіях для підготовки окремих доручень залучаються науково-педагогічні працівники університету, які не є членами науково-методичної ради.
5.8. Науково-методична рада не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед вченою радою університету або ректоратом.

6. Регламент роботи науково-методичної ради Миколаївського НАУ
6.1. Головуючий на засіданні науково-методичної ради:
- відкриває, закриває засідання, оголошує перерви;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.
6.2. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний відкритим голосуванням.
6.3. Час, який надається для доповіді, як правило, не більше 15 хв., співдоповіді – 10 хв., заключного слова – 3 хв. Виступаючим у обговоренні надається час до 5 хв., для повторних виступів у обговоренні – до 2 хв.

Розглянуто і схвалено
на засіданні вченої ради
Миколаївського державного
аграрного університету
(протокол №9 від "05" липня 2011 р.)

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусДЕНЬ ПОЛЯ - 2018

ДЕНЬ ПОЛЯ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

лінія

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ